งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผู้บรรยาย : นางนวลศรี ม่วงศิริ วิศวกรระดับ 9 ทนท. หัวหน้าแผนกจัดการสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก งานสัมมนา “การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผู้บรรยาย : นางนวลศรี ม่วงศิริ วิศวกรระดับ 9 ทนท. หัวหน้าแผนกจัดการสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก งานสัมมนา “การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผู้บรรยาย : นางนวลศรี ม่วงศิริ วิศวกรระดับ 9 ทนท. หัวหน้าแผนกจัดการสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก งานสัมมนา “การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Non-Firm วันที่ 13 มิถุนายน 2551

2 2 การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีบทบาทและ ร่วมลงทุนในการผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โดยใช้พลังงานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง และการผลิตไฟฟ้า ระบบ Cogeneration ซึ่งเป็นการใช้พลังงานนอกรูปแบบ และต้นพลังงานพลอยได้ในประเทศให้เกิดประโยชน์มาก ยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านการลงทุน ของรัฐในระบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

3 3 นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ความเป็นมา ความเป็นมา  24 ต.ค. 31 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบโยบาย ให้เอกชนผลิตไฟฟ้าในรูป SPP และเริ่มยกร่างระเบียบฯ  17 มี.ค. 35ครม.เห็นชอบระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP  1 พ.ค. 35กฟผ.เปิดรับซื้อไฟฟ้า 300 MW  28 พ.ย. 38ครม.มีมติขยายการรับซื้อไฟฟ้าเป็น 1,444 MW  9 ก.ค. 39ครม.มีมติขยายการรับซื้อไฟฟ้าเป็น 3,200 MW  11 ส.ค. 40 ครม. ได้มีมติอนุมัติให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ใช้พลังงาน นอกรูปแบบ กาก เศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง และ SPP ประเภท Non-Firm โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา และปริมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ขีดความสามารถของระบบส่งและระบบจำหน่ายที่จะรับได้ (กฟผ. ปิดการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสัญญา Firm ที่ผลิต ไฟฟ้าด้วยระบบ Co-generationที่ใช้เชื้อเพลิง เชิงพาณิชย์)

4 4 ปัจจุบัน  26 ธ.ค. 49 กพช. มีมติให้ กฟผ. เปิดการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ทุก ประเภทเชื้อเพลิง และขยายปริมาณการรับซื้อเป็น 4,000MW  9 เม.ย. 50กพช. เห็นชอบ (1) ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า SPP ระบบ Cogeneration ฉบับ พ.ศ. 2550 (2) ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า SPP พลังงานหมุนเวียน ฉบับ พ.ศ. 2550 (3) ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า SPP ประเภท Non-Firm ฉบับ พ.ศ. 2550  16 พ.ย. 50เห็นชอบให้ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเกิน 10 เมกะวัตต์ ยื่นคำร้องขอขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อ ไฟฟ้าจาก SPP ยกเว้นในกรณี SPP รายเดิมที่มีสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้ากับ กฟผ. แล้ว (ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ยื่นคำร้อง ตามระเบียบ VSPP ได้โดยตรงกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย) นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP

5 5 ข้อมูลการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (ณ 31 พ.ค. 2551) แบ่งตามจำนวนราย แบ่งตามปริมาณพลังไฟฟ้า

6 6 SPP Firm แยกตามการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้า (COD) ตามจำนวนราย ตามปริมาณพลังไฟฟ้า ยังไม่ COD 21 ราย, 34% COD แล้ว 41 ราย, 66% ยังไม่ COD 1,740.5 MW, 46% COD แล้ว 2,079.1 MW, 54% รวม 62 รายรวม 3,819.6 MW

7 7 SPP Non-Firm แยกตามการจ่ายไฟฟ้า (COD) ตามจำนวนราย ตามปริมาณพลังไฟฟ้า ยังไม่ COD 7 ราย, 27% COD แล้ว 19 ราย, 73% ยังไม่ COD 109 MW, 35% COD แล้ว 202.423 MW, 65% รวม 26 รายรวม 311.423 MW

8 8 ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อสะสม (ณ 31 พ.ค. 2551) ปริมาณพลังไฟฟ้า (MW) หมายเหตุ : 1. ไม่รวม SPP Firm ที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญา 20 ราย 1,680.5 MW 2. ไม่รวม SPP Non-Firm ที่ยังไม่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า 7 ราย 109 MW

9 9 รายชื่อ SPP Non-Firm ที่ COD แล้ว (ณ 31 พ.ค. 2551)

10 10 รายชื่อ SPP Non-Firm ที่ยังไม่ COD (ณ 31 พ.ค. 2551)

11 11 ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP พ.ศ. 2550 CogenerationRenewableCogenerationRenewable ปริมาณรับซื้อFirm รวม 4,000 MW (รวมปริมาณรับซื้อเดิม)ไม่กำหนด รายละ>10 - 90 MW อายุสัญญา20-25 ปี20-25 ปี5ปี ต่อสัญญาทุก 5 ปี5 เชื้อเพลิงgas, coalพลังงานหมุนเวียนชนิดใดก็ได้พลังงานหมุนเวียน ข้อกำหนดเทคนิคไอน้ำ>=5%เชื้อเพลิงเสริม<=25%เชื้อเพลิงเสริม<=25% FirmNon Firm SPPใหม่ พ.ศ. 2550 กฟผ. เปิดรับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบฯ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 กฟผ. ปิดรับซื้อไฟฟ้า SPP Firm Cogeneration แล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550

12 12 ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Non-Firm พ.ศ. 2550

13 13 เพื่อส่งเสริมให้ SPP เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ต้นพลังงานพลอยได้ในประเทศ และพลังงานนอกรูปแบบในการผลิตไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานในการผลิตไฟฟ้าให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของรัฐ วัตถุประสงค์

14 14 ใช้กับ SPP ที่ยื่นคำร้องตั้งแต่ 18 เม.ย. 2550 เป็นต้นไป SPP รายเดิมเมื่อครบอายุสัญญาแล้วต้องเปลี่ยนมาใช้ สัญญาตามระเบียบฯ นี้ การบังคับใช้

15 15 ลักษณะกระบวนการผลิต SPP Non-Firm พลังงานนอกรูปแบบ (Non-Conventional Energy) เช่น พลังลม พลังแสงอาทิตย์ พลังน้ำขนาดเล็ก พลังงานที่ได้จากกระบวนการผลิตการใช้ หรือการขนส่งเชื้อเพลิง ได้แก่ - พลังงานที่เหลือทิ้ง เช่น ไอน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการเกษตร - พลังงานสูญเสีย เช่น ความร้อนจากไอเสียเครื่องยนต์ - พลังงานที่เป็นผลพลอยได้ เช่น พลังงานกลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการปรับลดความดันของก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียนแบบ ไม่มี เชื้อเพลิงเสริม

16 16 ลักษณะกระบวนการผลิต SPP Non-Firm ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิง ดังนี้ -กากหรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหรืออุตสาหกรรม -ขยะมูลฝอย -ไม้จากการปลูกป่า พลังงานหมุนเวียนแบบ มี เชื้อเพลิงเสริม ใช้เชื้อเพลิงพาณิชย์ (น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน) เสริม ได้ไม่เกิน 25% ในรอบปี

17 17 ลักษณะกระบวนการผลิต SPP Non-Firm ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานความร้อน และไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration)

18 18 SPP จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในด้านความปลอดภัย และ มาตรฐานในการเชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์การเชื่อมโยงของ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และระเบียบว่าด้วยการ เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า มาตรฐานระบบไฟฟ้าของ SPP

19 19 เดิมอายุสัญญา 1 ปี และต่ออายุทุกปี ระเบียบฯ พ.ศ. 2550 อายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุคราวละ 5 ปี อายุสัญญา

20 20 ค่าใช้จ่ายในการต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า ได้แก่ ค่าระบบส่งและระบบจำหน่าย ค่ามาตรวัดไฟฟ้า ระบบป้องกัน และอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการรับซื้อ ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดสัดส่วนพลังงาน ความร้อนของการใช้เชื้อเพลิงเสริม ค่าใช้จ่ายของ SPP

21 21 โครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้า SPP Non Firm ประกอบด้วย 2 โครงสร้าง คือ 1. SPP Non Firm ระบบ Cogeneration 2. SPP Non Firm พลังงาน หมุนเวียน (Renewable)

22 22 1. โครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้า SPP Non Firm Cogeneration [(P t x Heat Rate/10 6 )+O&M/2] (1- L) x (1+T)EP t NF = Pt=ราคาก๊าซธรรมชาติ Heat Rate=8,600btu/kWh O&M= 0.05บาท/kWh Loss : L= 4% Tax : T= 15% EP t NF (เมษายน 2551) = 2.19 บาท/kWh

23 23 โครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้า SPP Non Firm Cogeneration k Peak = 1.13 และ k Off Peak = 0.85 ทั้งนี้ k Peak และ k Off Peak จะเปลี่ยนแปลงเมื่อ marginal energy cost ของ กฟผ. เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงค่าเฉลี่ยให้เท่ากับ EP t NF

24 24 ราคารับซื้อไฟฟ้า =ราคาขายส่ง ณ แรงดัน 11-33 kV + Ft ขายส่งเฉลี่ย Peak 09.00-22.00 น. จันทร์-ศุกร์ และวันพืชมงคล Off Peak 22.00-09.00 น.จันทร์-ศุกร์ และวันพืชมงคล 00.00-24.00 น.เสาร์-อาทิตย์ วันแรงงาน และ วันหยุดราชการ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย และ วันพืชมงคล) 2. โครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้า SPP Non Firm Renewable

25 25 ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) (ตามมติ ครม. 16 พฤศจิกายน 2550) หมายเหตุ : 1.คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้อนุมัติรับซื้อ SPP พลังงาน หมุนเวียนอื่นๆ ที่ยื่นข้อเสนอ Adder แล้วเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 51 2.เชื้อเพลิงขยะ และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ต้องใช้เชื้อเพลิงเสริมไม่เกิน 25% 3.กำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ภายในเดือนธันวาคม 2555

26 26 หากใช้เชื้อเพลิงเสริมเกิน 25%  Adder = 0  ได้รับค่าไฟฟ้าตามอัตรา SPP Non Firm Cogeneration  ถูกเรียกคืนส่วนต่างค่าไฟฟ้าที่ได้รับไปแล้ว เงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้า SPP Non Firm Renewable

27 27 เปรียบเทียบราคารับซื้อไฟฟ้า SPP (ณ เดือนเมษายน 2551) 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 EP t Peak 2.4747 EP t OP 1.8615 2.19 NF Cogen EP t Peak 2.9278 EP t OP 1.1154 F t 0.6895 2.45 NF Renew Adder ขยะ 2.50 ลม 3.50 แสงอาทิตย์ 8.00

28 28

29 29 รายชื่อ SPP Non-Firm ที่ขอยกเลิกสัญญาเพิ่ม (ณ 13 มิ.ย. 2551) บริษัท รวมผลอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด

30 30นโยบายพลังงานรัฐบาล เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ด้วยการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยเร่งรัดให้มีการ ลงทุนสำรวจและพัฒนาพลังงานทั้งจากในประเทศ ประเทศ เขตพื้นที่พัฒนา ร่วม และจากประเทศเพื่อนบ้านให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ ด้านพลังงานกับต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เหมาะสม เป็นธรรม และก่อให้เกิดการแข่งขันการลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมี มาตรฐานคุณภาพ การบริการและความปลอดภัย ที่ดีการกำกับราคา พลังงาน และคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมพัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกแก่ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้ง ศึกษาวิจัยและเตรียมความพร้อมเพื่อการตัดสินใจ พัฒนาพลังงานทางเลือก ใหม่ๆ ในอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง 3 2 1

31 31นโยบายพลังงานรัฐบาล ส่งเสริมการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค ประชาชน โดยมีมาตรการจูงใจ ที่เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด รวมทั้งให้ความสำคัญ กับการลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยบรรเทาสภาวะโลกร้อน 5 4


ดาวน์โหลด ppt 1 ผู้บรรยาย : นางนวลศรี ม่วงศิริ วิศวกรระดับ 9 ทนท. หัวหน้าแผนกจัดการสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก งานสัมมนา “การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google