งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายสรุป แผนพัฒนาสามปี ( พ. ศ.2550 – 2552) องค์การบริหารส่วนตำบล ทางเกวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายสรุป แผนพัฒนาสามปี ( พ. ศ.2550 – 2552) องค์การบริหารส่วนตำบล ทางเกวียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บรรยายสรุป แผนพัฒนาสามปี ( พ. ศ.2550 – 2552) องค์การบริหารส่วนตำบล ทางเกวียน

3 แผนพัฒนาสามปี มีองค์ประกอบ 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 บทนำการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต. ทางเกวียน ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี 2548 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนาในช่วงสามปี ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การ ปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล

4 ส่วนที่ 1 บทนำการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำ แผนพัฒนาสามปี 1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสาม ปี 1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนา สามปี

5 ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทางเกวียน 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต สภาพทั่วไป 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพ ของท้องถิ่น

6 ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี 2548 3.1 การสรุปสถานการณ์การ พัฒนา 3.2 ประเมินผลการนำแผนพัฒนา ไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 3.3 ประเมินผลการนำแผนพัฒนา ไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ

7  มีแผนงาน / โครงการพัฒนาแบ่งเป็น 6 สาขา  13 แผนงานหลัก 156 โครงการ  งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน 114,133,600.00 บาท แผนงาน / โครงการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2548

8 ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นในปี 2548  มีแผนงาน / โครงการพัฒนาแบ่งเป็น 6 สาขา  13 แผนงานหลัก 69 โครงการ  งบประมาณที่ดำเนินการจริง 21,963,040.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 19.24 %

9

10 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนว ทางการพัฒนาในช่วงสามปี 4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนาในช่วงสามปี 4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนว ทางการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด 4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร ท้องถิ่น

11 วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลทาง เกวียน “ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลประชากรที่ชัดเจน พัฒนา เทคโนโลยีภายใน 10 ปี ”

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในช่วงสามปี อบต. ทางเกวียน กำหนดยุทศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน

13 1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ และท่าเทียบ เรือ 1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาประปาและกำลังการ ผลิตพร้อมจัดหาอุปกรณ์ 1.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และการพัฒนาแหล่ง น้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค และการเกษตร 1.4 แนวทางการพัฒนา ระบบจราจร 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน

14 2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการ อบรมสร้างจิตสำนึก เฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ

15 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและการคลัง 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อาชีพเพิ่มรายได้ แก่ประชาชนและส่งเสริม การ ท่องเที่ยว

16 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์และสังคม 4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการ สาธารณสุขและการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน 4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และวัน สำคัญของชาติ 4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สวัสดิการและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนต่อต้านยา เสพติด

17 5. 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารและการปกครอง 5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่นและสังคมสงเคราะห์ 5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม ของท้องถิ่นและการ พัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ 5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ความพร้อมทางด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัย

18 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เทคโนโลยีและสารสนเทศ 6.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้ทันสมัย

19 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 5.1 บัญชีสรุป โครงการพัฒนา 5.2 รายละเอียด โครงการพัฒนา

20 บัญชีสรุปโครงการ พัฒนา แผนสามปี พ. ศ.2550 - 2552

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ( พ. ศ. 2550-2552)

36 แผนพัฒนาสามปีแบ่งการ พัฒนาเป็น 6 ด้าน 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 3. ด้านเศรษฐกิจและการคลัง 4. ด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคม 5. ด้านการบริหารและการ ปกครอง 6. ด้านเทคโนโลยีและ สารสนเทศ

37 ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนา สามปีไปสู่การปฏิบัติและการ ติดตามประเมินผล

38 การติดตามมี 3 ลักษณะ 1. รายงานผล 2. การตรวจรับและติดตาม 3. การรายงานสรุปผล ประจำปี

39 การประเมินแบ่งได้เป็น 3 ระยะ 1. การประเมินผลก่อนเริ่ม โครงการ 2. การประเมินผลระหว่าง ดำเนินการ 3. การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้น โครงการ

40 จบการนำเสนอ ร่างแผนพัฒนาสามปี ร่างแผนพัฒนาสามปี ( พ. ศ.2550 2552)


ดาวน์โหลด ppt บรรยายสรุป แผนพัฒนาสามปี ( พ. ศ.2550 – 2552) องค์การบริหารส่วนตำบล ทางเกวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google