งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ สวัสดิการสังคมระดับชาติเรื่อง “บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคม สวัสดิการ : ความท้าทายและทางออก” โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ สวัสดิการสังคมระดับชาติเรื่อง “บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคม สวัสดิการ : ความท้าทายและทางออก” โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ สวัสดิการสังคมระดับชาติเรื่อง “บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคม สวัสดิการ : ความท้าทายและทางออก” โดย ผศ ดร ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 Summary  ให้ภาพรวมว่าเกิดอะไร ขึ้นในการประชุมสองวันนี้ ผสานคำถามจากที่ ประชุมและข้อสังเกตจาก ผู้สรุป  เชิญชวนให้ท่าน พิเคราะห์โจทย์การ ประชุม และประเมินความ สอดคล้องระหว่างโจทย์ ประสบการณ์การมีส่วน ร่วมทั้งในเวทีใหญ่และ ย่อย รวมถึงการคิด /การ แสวงหาทางออกหรือ คำตอบ ร่วมกัน เวทีร่วมเสนอทางออกหรือคำตอบและกำหนดแนวทางในการ เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงและข้อท้าทายร่วมกัน

3 บทบาทของนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการ สร้างสังคมสวัสดิการ เมื่อพิเคราะห์ความหมายของหัวข้อการประชุม ว่าด้วยบาทนักสังคมฯ ใน “การสร้างสังคมสวัสดิการ” แล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่านักสังคมสงเคราะห์และนัก การศึกษาสังคมสงเคราะห์รวมถึงนักศึกษา มีโจทย์ที่ไม่ง่าย ดิฉันคาดว่าบทสรุปที่จะนำเสนอต่อท่านจะทำหน้ากระจกสะท้อนไม่มากก็ น้อยว่า การที่ประชาคมนักสังคมสงเคราะห์ สมาชิกของเครือข่าย สถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ นักคิดนักวิชาการ มาประชุมร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมเสนอผลงาน อันเป็นผลที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานมายาวนานนั้น การแสวงหาทางออก หรือการตอบโจทย์ที่เป็นข้อท้าทาย ซึ่งในที่นี่คือการ สร้างสังคมสวัสดิการในช่วงสองวันที่ผ่านมาเป็นไปเช่นใด? เราจริงจังแค่ไหนกับการแสวงหาคำตอบ เรามีคำตอบหรือไม่ ข้อสรุปและ ข้อเสนอแนะที่สำคัญๆมีอะไรบ้าง ในการตั้งรับกับความท้าทายและโอกาสที่ กำลังมาถึง?

4 พื้นที่การอภิปราย สังคมสวัสดิการ บทบาทนักสังคมฯในการ (ร่วม)สร้างสังคมสวัสดิการ (ฐานคติ/ ความเชื่อ/ ประสบการณ์) ความท้าทายคืออะไร มีทางออก และคำตอบหรือไม่ สวัสดิการถ้วนหน้า Welfare for All 2559 อะไรคือโจทย์ ? เผชิญความเสี่ยงอะไร สวัสดิการชุมชน

5 DAY I เสวนาตามหา (นิยาม) ข้อท้าทายอันเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายต่อวิชาชีพ  วิทยากรนำเสนอรายละเอียดเรื่องพรบ.วิชาชีพ สอดแทรกด้วยการชวนคิดเรื่องข้อท้าทายใน การเตรียมการ เตรียมความพร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ

6  การเริ่มต้นที่การนำเสนอความก้าวหน้าของการ ขับเคลื่อนพรบ.วิชาชีพคือการย้ำให้เห็นถึงวาระสำคัญ ของการพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นปึกแผ่น  บทบาทและเป้าหมายในการปฏิบัติงานจะมีความเป็น ทางการมากขึ้น มีความชัดเจนมากขี้น  ในเวลาเดียวกันการพัฒนาองค์ความรู้ก็ต้องก้าวให้ทัน กับการเปลี่ยนแปลง  คำถามที่ว่าการมีใบประกอบวิชาชีพ จะเอื้อให้นัก สังคมมีบทบาท ที่ชัดเจนขึ้นในการสร้าง”สังคม สวัสดิการ” อย่างไรยังคงต้องการการร่วมคิดต่อไป อย่างต่อเนื่อง

7 highlight ของการเสวนา: ถ้าคิดตามแบบสังคม สงเคราะห์….  ความสามารถในการระบุปัญหา ความ ท้าทาย คือสัญญาณความแข็งแกร่ง  การรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองต่อการ เปลี่ยนแปลง :กลัว? พร้อม? คิดว่าสิ่งท้า ทายคือโอกาส? คือก้าวสำคัญสำหรับ การปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลง  การวางแผนตั้งรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ เกิดขึ้นในชีวิตวิชาชีพและชีวิตนักสังคม ฯคือการฝึกปฏิบัติโดยตนเอง เพื่อ (เพิ่ม พลัง) กำหนดเป้าหมาย ทิศทางให้ ตนเอง โดยผลดีจะเกิดแก่ตนและเพื่อน ร่วมสังคม

8 ตัวอย่างความท้าทายเรื่องความรู้ กฎหมาย ความหลากหลายด้านภาษาวัฒนธรรม นโยบาย (สวัสดิการ) สังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ความรู้สังคมสงเคราะห์เฉพาะด้าน/ บริบทการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การทบทวน ตรวจสอบ สถานะความรู้

9 การค้นหา “อัตลักษณ์วิชาชีพ” ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ การจัดตั้งองค์กรใหม่เช่นสภาการศึกษา สภาวิชาชีพฯสังคมสงเคราะห์ …

10 ปาฐกถานำเรื่องความมั่นคงของมนุษย์  ปาถกฐานำ  “ความมั่นคงของมนุษย์ เป้าหมายการพัฒนาแห่ง ทศวรรษ” โดยท่านรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ นภา เศรษฐกร  ครึ่งวัน อุ่นเครื่อง คิดตาม ขณะฟังว่า ความมั่นคงของมนุษย์อันเป็นเป้าหมายการพัฒนานั้น จะบรรลุได้ต้องอาศัยมรรควิธีอะไรบ้าง เพราะ เป้าหมายนี้กว้างใหญ่และสูงสุด ถือเป็นหลักหรือ กรอบในระดับอุดมการณ์ของสังคม

11 Human Security …Welfare Society  เมื่อได้ฟังเรื่องราวที่เป็นสากล เป็นเป้าหมายสูงสุด ะ ว่าด้วย เรื่องการพัฒนามนุษย์ เรื่องศักดิ์ศรีมนุษย์ ท่านรู้สึกอย่างไร?  Reflection…..กาลเวลาจะผันเปลี่ยนแต่เรา “คนทำงาน” สังคม [ทั้งที่เอามือเปื้อนฝุ่นและคนที่วุ่นอยู่กับการช่วยลับความคิดให้ คนรุ่นใหม่ ตระเตรียมความพร้อมให้เขามีทั้งใจทั้งเครื่องมือใน การทำงานในเกือบแทบทุกสนาม] เมื่อมีโอกาสกลับไปทบทวนเรื่องราว ที่เป็นรากฐานในทาง ความคิด อุดมการณ์ หรือความเป็นอุดมคตินั้น ทำให้มีกำลังใจ ขึ้น บอกตัวเองว่ายังมีที่ทางสำหรับ อุดมการณ์ สำคัญมากใน การก้าวเดินต่อไป. after all เราก้าวมาอยู่ในวิชาชีพที่ อุดมการณ์หรือคุณค่าเรื่องคน เรื่องสังคม แยกออก ไม่ได้จาก การปฏิบัติงาน”

12 การอภิปรายเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมความ กดดันและความท้าทายต่อวิชาชีพ  การเปลี่ยนแปลงใน สังคมไทยในมิติ ความสัมพันธ์ระหว่างกันตั้งแต่ระดับครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน จนถึงระดับประเทศและระหว่าง ประเทศ  นักสังคมฯเผชิญความความกดดัน…เนื่องจาก ปัญหาสลับซับซ้อนขึ้น  Rethink: งานสังคมสงเคราะห์ระดับบุคคล vs intervention ระดับ”สิ่งแวดล้อม” และสังคม

13 คำพิเคราะห์ เพื่อแสวงหาทางออก  ทบทวนสถานการณ์ Social cohesion ความเป็นปึกแผ่น ของสังคม (VS ความอ่อนแรงของสถาบันทางสังคม)  Social inclusion การบูรณาการทางสังคม Vs  Social Empowerment การเสริมพลังทางสังคม Social work Intervention กับบทบาทในสารร้างการสังคมสวัสดิการ

14 การอภิปรายในหัวข้อ “ความเสี่ยงของสังคมสวัสดิการ”  คือการเตือนภัยเรื่องความเสี่ยง  พบข้อท้าทายในระดับแนวคิด/ ความหมาย: รัฐ สวัสดิการ สังคมสวัสดิการ สวัสดิการชุมชน  ความเสี่ยงเชิงนโยบาย

15 Summary of day I  ข่าวดี : ความก้าวหน้าเพื่อเตรียมการรองรับพ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์  ความท้าทายในการปฏิบัติงานถูกนิยาม/อภิปรายทั้งในบริบทการ เปลี่ยนแปลงที่เป็นพัฒนาการของวิชาชีพเองและที่เกี่ยวข้องกับกระแส สังคม การเมือง นโยบาย  ความท้าทายในระดับกรอบแนวคิด ว่าด้วยความเข้าใจความหมายของรัฐ สวัสดิการ และ สังคมสวัสดิการ (what relationship?)  ความท้าทายต่อวิชาชีพมีมากมายทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อ policy measures/initiativesเรื่อง “สังคมสวัสดิการ” นำโดยคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน และที่ดำเนินมาและจะดำเนินไป [โอกาส ความสำเร็จพูดถึงน้อยในเวทีใหญ่ วันแรก] เพราะไม่ใช่ themes  เนื้อหาในเรื้องโอกาสและบทบาทในการสร้างสังคมสวัสดิการของนักสังคม สงเคราะห์มีแทรกอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ highlight อาทิ นักสังคมฯมีโอกาสพิสูจน์ ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์มากขึ้น

16 Day II การนำเสนอผลงานวิจัยแบ่งเป็นห้า sub themes

17 sub theme 1 การเข้าไม่ถึงบริการ ความไม่เป็น ธรรม และความคาดหวัง ข้อค้นพบจากการวิจัยช่วยทางออกและบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ ในการขจัดความไม่เป็นธรรมเหล่านี้อย่างไร ? การเข้าไม่ถึงบริการ ความไม่เป็นธรรมและ ความคาดหวัง ความไม่เป็นธรรมทางสังคม การเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจาก ความพิการที่ส่งผลต่อ การเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์ การเข้าถึงสวัสดิการ ผู้สูงอายุ

18  ถี กลุ่มเป้าหมายการสร้าง ความรู้คือ เด็กและเยาวชน คำตอบ อธิบาย สถานภาพของการอยู่ร่วมกัน แบบใดของสังคมเมือง และชนบท ความสนใจการวิจัย ในระดับ area based เนื่องจากความหลากหลาย ระดับพื้นที่ คำถามเรื่อง ตัวชี้วัดความอยู่ เย็นเป็นสุข Sub- theme2 ความอยู่ร้อนนอนทุกข์และความอยู่เย็น เป็นสุขของครอบครัวไทย ความมั่นของมนุษย์ สวัสดิภาพ สุขภาวะ สังคมสวัสดิการ ความรุนแรง

19 นำเสนอผลการวิจัยSub theme 3 ทุนทางสังคม จิตอาสาและการประเมิน จิตอาสา ทุนทางสังคม โดยชุมชนเป็นฐาน หุ้นส่วนทางสังคม หน่วยงานระดับ จังหวัด เครื่องมือวิจัย ประเมินผล เพื่อการพัฒนา ระบบบริการ นวัตกรรมการวิจัย ผู้สูงอายุ  ภัยธรรมชาติ  ภัยคุกคาทาง สังคม อาทิ ความรุนแรง

20 Sub-theme 4 การเสริมสร้างความมั่นคงของเด็ก ครอบครัวชุมชน  Best Practice Research เพื่อการพัฒนาการ ดำเนินงานของหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคม  ข้อสังเกต การวิจัยพยายามสร้างความรู้ในมิติการบริหาร โครงการ/พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ/การประเมิน ประสิทธิผล หรือ ผลการดำเนินงาน

21 วิจัย Sub theme 5 แนวปฏิบัติที่ดี และจริยธรรม ในงาน สังคมสงเคราะห์ ครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ วิธีวิทยา การออกแบบ การวิจัย ทดลอง; การวิจัย การวิจัยในคน กับความสมัครใจ ในการ ร่วมวิจัย และความจำเป็นของ Ethical Reflection พบการวิจัยแบบ Practice Research โดยมุ่งพัฒนา เครื่องมือในการปฏิบัติ งาน ประเด็นจริยธรรม การเตรียมการในเชิงจริยธรรม ในกระบวนการวิจัย และถ้าจะมีการวิจัยเรื่องจริยธรรม เพื่อการพัฒนาวิชาชีพdesign ควรเป็นอย่างไร การวิจัย การศึกษาพฤติกรรม จริยธรรม (จรรยาบรรณ) ของนักสังคมฯ โดยนักวิชาการสังคมสงเคราะห์

22 การวิจัยประเมินผล เพื่อกำหนดแนว ทางการอยู่ร่วมกันของ คนในชุมชนเมือง บ้านเอื้ออาทร ช่องทางสู่ การพัฒนา นวัตกรรม ว่าด้วย การนำแนวคิด คิดสหกรณ์ ไปใช้ในการ บริหารจัดการ ที่อยู่

23 ชุมนุมปาฐก1 สังคมสวัสดิการ:จากสังคมไทยสู่ ประชาคมอาเซียน เสนอแนวคิดปรัชญา การพัฒนาสังคม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคีการพัฒนา สังคมสู่สังคม สวัสดิการ บทบาทอาสาสมัคร เปิดประเด็น ความร่วมมือ ด้านการศึกษา สังคมสงเคราะห์ สวัสดิการ สังคม ในประชาคมอาเซียน ความรู้เพื่อก้าวข้ามประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง

24 ชุมนุมปาฐก 2 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการแบบบูรณาการ  ผลงานวิชาการ สะท้อนความเป็นจริงของสังคม ที่ว่าคนจนได้รับผลกระทบ จากนโยบายจากศูนย์กลาง การปฏิบัติงาน แบบบูรณาการ คือคำตอบ ชุมชน ช่วยให้เกิด การ บูรณาการ แนวทางใน การใช้ชีวิตอย่าง สมดุลผ่านแนว คิดและการปฏิบัติ เมืองนิเวศ Eco-town การบูรณาการระหว่าง หน่วยงานที่รับผิดชอบ

25 ชุมนุมปาฐก 3 การสนับสนุนของเครือข่ายทางสังคม ภาคีเครือข่ายกับ การสร้างสังคมสวัสดิการ ธุรกิจเพื่อสังคม สวัสดิการทางเลือก/ ความยากจนของผู้อาศัย ยังต้องการโจทย์ในการสร้าง ความรู้เพื่อรองรับการเข้า สู่สังคมผู้สังคม? การพัฒนา อย่างยั่งยืน

26 ชุมนุมปาฐก 4 การสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานสังคมฯ ที่ดี ความจำเป็นในการถอดบทเรียน สร้างทฤษฎีใน การปฎิบัติงานเฉพาะ พื้นที่ “นักสังคมฯ” เป็น “key players” ในการทำงาน สหวิชาชีพ ในการคิดค้นรูป แบบวิธี ปฏิบัติงาน ครอบครัวบำบัด การพิสูจน์ตนเอง ผ่านการ พัฒนาความรู้และ นำเสนอวิธีปฏิบัติ

27 ชุมนุมปาฐก 5 การร่วมสร้างสังคมสวัสดิการของ ภาคประชาชนและท้องถิ่น ทบทวนความหมายของ “สวัสดิการชุมชน” พลัง ชุมชนในการจัดการตนเอง : การแสวงหาคำถาม การสร้างความรู้ใหม่ ? ชุมชนร่วมกับ”ท้องถิ่น” อปท.ในการจัดการจัด สวัสดิการ :

28 บทบาทนักสังคมท่ามกลางวิกฤตการณ์สังคมและ การเมือง     พลังความรู้ สังคมสงเคราะห์อยู่ที่ไหน? การใช้หลักเหตุผล วิเคราะห์-วินิจฉัยปัญหาและ การใช้กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ อย่างตั้งใจมั่น การมีภูมิคุ้มกันระดับสังคม: การตระหนัก-ตื่นตัว รู้ เท่าทันอารมณ์ของสังคม ความเป็นไป ปัญญา อันเกิดจากการหมั่นไตร่ตรอง ทบทวนผลที่เกิดขึ้นการปฏิบัติ กับช่องทางในการสร้างความรู้เพื่อ การพัฒนาตน วาระแห่งการทบทวนประโยชน์ ของ INTERGRATED/HOLISTIC Approach ในการปฏิบัติงาน

29 ความมั่นคงของมนุษย์ เป้าหมาย การพัฒนาแห่งทศวรรษ หวังว่าคงมีคำตอบ สังคมสวัสดิการต้อง มีคุณลักษณะใด? อะไรบ้างที่มีแล้ว ทำแล้ว อะไรที่ยังต้องกระทำ/สร้างใหม่? คำถาม: การบรรลุ เป้าหมาย ความมั่นคง ในมิติต่างๆ คือ เครื่องหมาย ของ สังคม สวัสดิการ ใช่หรือไม่


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ สวัสดิการสังคมระดับชาติเรื่อง “บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคม สวัสดิการ : ความท้าทายและทางออก” โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google