งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 และการเขียน Abstract และการเขียนบทที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 และการเขียน Abstract และการเขียนบทที่ 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 และการเขียน Abstract และการเขียนบทที่ 5

2 การเขียนบทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การเขียนบทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ สรุป เป็นการเขียนโดยมีรูปแบบคือ สรุปตามวัตถุประสงค์ กล่าวถึงการรวบรวมข้อมูล กล่าวถึงผลการศึกษา

3 การเขียนบทที่ 5 อภิปรายผล การอภิปรายผลจะต่างจากการอธิบายตารางในบทที่ 4 เพราะ การอธิบายตารางในบทที่ 4 จะเป็นการอธิบาย (Fact) ความจริง ที่ได้จากตาราง การอภิปรายผลนั้น เป็นการอภิปรายผลโดยอ้างอิงถึงทฤษฏีที่เราศึกษามา(บทที่ 2) ว่าเป็นอย่างไร เช่น ขัดแย้ง หรือสนับสนุน

4 การเขียนบทที่ 5 ข้อเสนอแนะ - ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
- ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

5 งานที่ต้องคุย - ในการทบทวนวรรณกรรม บางกลุ่มไม่มี Review งานวิจัย
สอบ Project หลังสอบ Final ทุกกลุ่มแจกแบบสอบถามจากนิสิต วันสอบส่งเล่ม แล้ว Present จากนั้นนำเล่มไปแก้ไข แล้วมาส่งฉบับจริง คุยเรื่องข้อสอบ คุยเรื่องวันสอบ คุยเรื่องการแก้ไข Slide ของการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค อธิบาย Slide

6 การเขียน Abstract (บทคัดย่อ)
เป็นการเขียนสรุปงานวิจัยทั้งหมดโดยเขียนอย่างย่อ ความนิยม จะเขียนประมาณ 1 แผ่นกระดาษ A4 หน้ากระดาษ A4 ในประเทศไทยจะเขียน 2 ภาษา คือ ไทย กับ อังกฤษ (แล้วแต่สาขาด้วย) บางมหาวิทยาลัยจะกำหนดเป็นจำนวนคำ เช่น 300 คำ เช่น 500 คำ

7 เนื้อหาใน Abstract ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ (บทที่ 1)
วิธีการศึกษา หรือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (บทที่ 3) ผลการศึกษา (บทที่ 4)

8 ตัวอย่างการเขียน Abstract (บทคัดย่อ)
(P1) การศึกษาครั้งนี้เพื่อ....วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล (P1) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ (1) (P2) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ (2) *** หามีผลการศึกษาที่โดดเด่น ก็สามารถนำมาเขียนเพิ่มเป็น (P3) ได้ (ดูตัวอย่างงงานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค)

9 เรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 8/09/2554


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 และการเขียน Abstract และการเขียนบทที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google