งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ดึงข้อมูลจาก SAP และ ประมวลผลทุก คืน 1. รับเงินโอน 2. รับรายงานการ โอนเงิน ผ่าน website 3. รับข้อมูลแจ้ง โอนเงินผ่านระบบ SMS (กรณีแจ้ง ขอรับ) 4. Statement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ดึงข้อมูลจาก SAP และ ประมวลผลทุก คืน 1. รับเงินโอน 2. รับรายงานการ โอนเงิน ผ่าน website 3. รับข้อมูลแจ้ง โอนเงินผ่านระบบ SMS (กรณีแจ้ง ขอรับ) 4. Statement."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ดึงข้อมูลจาก SAP และ ประมวลผลทุก คืน 1. รับเงินโอน 2. รับรายงานการ โอนเงิน ผ่าน website 3. รับข้อมูลแจ้ง โอนเงินผ่านระบบ SMS (กรณีแจ้ง ขอรับ) 4. Statement (รายไตรมาส) 1. รับเงินโอน 2. รับรายงานการ โอนเงิน ผ่าน website 3. รับข้อมูลแจ้ง โอนเงินผ่านระบบ SMS (กรณีแจ้ง ขอรับ) 4. Statement (รายไตรมาส) ขั้นตอนการเบิกจ่าย และแจ้งการโอนเงินกองทุน ฯ โอนเงินเข้า บัญชี ธนาคาร หน่วยบริการ SMS หน่วยบริการ ส่งข้อมูลขอเบิก ผ่านโปรแกรม หรือส่ง เป็น เอกสารผ่านเขต/ กองทุนย่อย ตรวจสอบ และทำการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ SAP สปสช.

3 3 ประเภทรายงานการโอนเงินกองทุนให้หน่วยบริการประเภทรายงานการโอนเงินกองทุนให้หน่วยบริการ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1. รายวัน : รายงานการจ่ายเงินกองทุน 2. รายไตรมาส : รายงานสรุปยอด การเงินงบกองทุน 2.1 รายงานสรุปยอดการโอนเงิน (Statement) ของ 3 เดือน 2.2 รายงานสรุปยอดเงินคงค้าง ( ทั้งค้าง จ่ายและเรียกคืน ) 3. ทุกสิ้นปีงบ เหมือนข้อ 2.1,2.2 และเพิ่ม 3.3 รายงานรายได้เงินพึงรับตามนิติกรรม สัญญา ( ณ สิ้นปีงบประมาณ )

4 4 ประโยชน์ของรายงานการจ่ายเงินกองทุนฯประโยชน์ของรายงานการจ่ายเงินกองทุนฯ 1. รายงานการจ่าย เงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพ (รายวัน) เพื่อให้ฝ่ายการเงิน ของแต่ละรพ. สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการโอน เงินกองทุนฯ พร้อม Download หนังสือ และรายละเอียด ประกอบการโอนเงิน 4

5 5

6 6

7 7 1 2 3 4

8 8 รูปแบบ หนังสือ และ รายงาน ประกอบการ โอนเงิน 5

9 9 ต. ย. การ Download รายละเอียด ประกอบการโอน เงิน กรณีแนบ รายละเอียดการ จัดสรรเงินเป็น PDF File

10 10 ต. ย. การ Download รายละเอียด ประกอบการโอนเงิน กรณีการจัดสรรเงิน ชดเชยข้อมูลราย ผู้ป่วยจะ Link กับ Web/ACC ต. ย. การ Download รายละเอียด ประกอบการโอนเงิน กรณีการจัดสรรเงิน ชดเชยข้อมูลราย ผู้ป่วยจะ Link กับ Web/ACC

11 11 Username และ Password /ACC

12 12

13 13 ประโยชน์ของรายงาน statement รายไตรมาส 1. รายงานการโอน เงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพ (Statement) 2. รายงานยอดคงค้าง เงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพ 3. รายงานรายได้พึงรับ จากนิติกรรมสัญญา ใช้ตรวจสอบข้อมูล การโอนเงินใน รูปแบบเดียวกับ Book Bank ใช้ตรวจสอบข้อมูล รายได้พึงรับที่อยู่ ระหว่างรอการโอน เงิน รายได้พึงรับที่ถูก ชะลอการโอนเงิน ไว้เพื่อหักหนี้ค้าง หนี้ค้างชำระ ( เงินที่ สปสช. เรียก คืน และยังหักกลบ ไม่ได้ ) ใช้ตรวจสอบข้อมูล รายได้พึงรับที่อยู่ ระหว่างรอการโอน เงิน รายได้พึงรับที่ถูก ชะลอการโอนเงิน ไว้เพื่อหักหนี้ค้าง หนี้ค้างชำระ ( เงินที่ สปสช. เรียก คืน และยังหักกลบ ไม่ได้ ) ทุกสิ้นปีงบประมาณ - ใช้ตรวจสอบ รายได้พึงรับ ที่ค้าง รับจาก สปสช. ตาม นิติกรรมสัญญา ณ วันที่สิ้น ปีงบประมาณ ( เป็น รายได้พึงรับจาก สปสช. ที่ยังไม่ถึง กำหนดจ่าย และ สปสช. รับรู้เป็น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ สิ้น ปีงบประมาณ ) ทุกสิ้นปีงบประมาณ 13

14 14

15 Username และ Password เดียวกับ ACC 15

16 16

17 17

18 18

19 19 ตัวอย่าง กรณีมีหนี้ค้าง

20 20

21 21 การแจ้งโอน เงินผ่าน SMS

22 22

23 ใส่รหัสหน่วยงานหรือชื่อหน่วยงานคลิก ค้นหา

24 โปรแกรมจะขึ้น ข้อมูล หน่วยงานให้ ตรวจสอบ หากถูกต้อง คลิก ตกลง โปรแกรมจะขึ้น ข้อมูล หน่วยงานให้ ตรวจสอบ หากถูกต้อง คลิก ตกลง

25 โปรแกรมจะ แสดงรายชื่อผู้ที่ สมัครขอรับ SMS และระบุ สถานะ การ สมัคร หากต้องการ สมัครเพิ่ม สามารถเพิ่ม รายชื่อได้ โปรแกรมจะ แสดงรายชื่อผู้ที่ สมัครขอรับ SMS และระบุ สถานะ การ สมัคร หากต้องการ สมัครเพิ่ม สามารถเพิ่ม รายชื่อได้

26 ใส่รายละเอียด ผู้สมัครใหม่ หรือ ตรวจสอบ / แก้ไขข้อมูล ผู้สมัครเดิม ใส่รายละเอียด ผู้สมัครใหม่ หรือ ตรวจสอบ / แก้ไขข้อมูล ผู้สมัครเดิม


ดาวน์โหลด ppt 1. ดึงข้อมูลจาก SAP และ ประมวลผลทุก คืน 1. รับเงินโอน 2. รับรายงานการ โอนเงิน ผ่าน website 3. รับข้อมูลแจ้ง โอนเงินผ่านระบบ SMS (กรณีแจ้ง ขอรับ) 4. Statement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google