งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
รายงานทางการเงิน งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2 ขั้นตอนการเบิกจ่าย และแจ้งการโอนเงินกองทุน ฯ
หน่วยบริการ ธนาคาร หน่วยบริการ สปสช. โอนเงินเข้าบัญชี SMS 1. รับเงินโอน 2. รับรายงานการโอนเงิน ผ่าน website 3. รับข้อมูลแจ้งโอนเงินผ่านระบบ SMS (กรณีแจ้งขอรับ) 4. Statement (รายไตรมาส) ตรวจสอบ และทำการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ SAP ส่งข้อมูลขอเบิกผ่านโปรแกรม หรือส่ง เป็นเอกสารผ่านเขต/กองทุนย่อย ดึงข้อมูลจาก SAP และประมวลผลทุกคืน

3 ประเภทรายงานการโอนเงินกองทุนให้หน่วยบริการ
แบ่งเป็น 3 ประเภท รายวัน : รายงานการจ่ายเงินกองทุน รายไตรมาส : รายงานสรุปยอดการเงินงบกองทุน 2.1 รายงานสรุปยอดการโอนเงิน (Statement) ของ 3 เดือน 2.2 รายงานสรุปยอดเงินคงค้าง (ทั้งค้างจ่ายและเรียกคืน) 3. ทุกสิ้นปีงบ เหมือนข้อ 2.1,2.2 และเพิ่ม 3.3 รายงานรายได้เงินพึงรับตามนิติกรรมสัญญา (ณ สิ้นปีงบประมาณ)

4 ประโยชน์ของรายงานการจ่ายเงินกองทุนฯ
เพื่อให้ฝ่ายการเงินของแต่ละรพ.สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินกองทุนฯ พร้อม Download หนังสือ และรายละเอียดประกอบการโอนเงิน 1. รายงานการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (รายวัน) 4

5

6

7 1 2 4 3

8 รูปแบบหนังสือ และรายงานประกอบการโอนเงิน
5

9 ต.ย. การ Download รายละเอียดประกอบการโอนเงิน กรณีแนบรายละเอียดการจัดสรรเงินเป็น PDF File

10 ต.ย. การ Download รายละเอียดประกอบการโอนเงิน
กรณีการจัดสรรเงินชดเชยข้อมูลรายผู้ป่วยจะ Link กับ Web/ACC

11 Username และ Password /ACC

12

13 ใช้ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินในรูปแบบเดียวกับ Book Bank
ประโยชน์ของรายงาน statement รายไตรมาส ใช้ตรวจสอบข้อมูล รายได้พึงรับที่อยู่ระหว่างรอการโอนเงิน รายได้พึงรับที่ถูกชะลอการโอนเงินไว้เพื่อหักหนี้ค้าง หนี้ค้างชำระ (เงินที่ สปสช. เรียกคืน และยังหักกลบไม่ได้) ใช้ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินในรูปแบบเดียวกับ Book Bank 1. รายงานการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (Statement) ทุกสิ้นปีงบประมาณ - ใช้ตรวจสอบรายได้พึงรับ ที่ค้างรับจาก สปสช. ตามนิติกรรมสัญญา ณ วันที่สิ้นปีงบประมาณ (เป็นรายได้พึงรับจาก สปสช. ที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่าย และ สปสช. รับรู้เป็น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ) 2. รายงานยอดคงค้างเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 3. รายงานรายได้พึงรับจากนิติกรรมสัญญา 13

14

15 Username และ Password เดียวกับ ACC

16

17

18

19 ตัวอย่าง กรณีมีหนี้ค้าง

20

21 การแจ้งโอนเงินผ่าน SMS

22

23 ใส่รหัสหน่วยงาน หรือชื่อหน่วยงาน คลิก ค้นหา

24 โปรแกรมจะขึ้นข้อมูลหน่วยงานให้ตรวจสอบ
หากถูกต้อง คลิก ตกลง

25 โปรแกรมจะแสดงรายชื่อผู้ที่สมัครขอรับ SMS และระบุสถานะ การสมัคร
หากต้องการสมัครเพิ่มสามารถเพิ่มรายชื่อได้

26 ใส่รายละเอียดผู้สมัครใหม่ หรือ ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลผู้สมัครเดิม


ดาวน์โหลด ppt งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google