งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม โดย.. นายดำรงค์ ถุงทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม โดย.. นายดำรงค์ ถุงทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม โดย.. นายดำรงค์ ถุงทอง

4 ข้อ.1 เครื่องดนตรีไทยแบ่ง ออกเป็นกี่ประเภท ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท

5 ถูกต้อง.. ดี ใจด้วย. ทำข้อ ต่อไป ทำข้อ ต่อไป

6 ยังไม่ถูกต้อง... เสียใจด้วย. ทำข้อ ต่อไป ทำข้อ ต่อไป

7 ข้อ.2 ข้อใดเป็นเครื่องดนตรี ประเภทดีดทั้งหมด

8 ถูกต้อง.. ดีใจ ด้วย. กลับไป เมนูหลัก กลับไป เมนูหลัก

9 ยังไม่ถูกต้อง... เสียใจด้วย. กลับไปเมนู หลัก กลับไปเมนู หลัก

10 กลับไปเมนู หลัก กลับไปเมนู หลัก ดนตรีไทย ดนตรีไทย เป็นเอกลักษณ์ของ ชาติไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครื่อง ดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า หน้า ต่อไป หน้า ต่อไป

11 กลับไป เมนูหลัก กลับไป เมนูหลัก ประเภทของเครื่อง ดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยแบ่งออกได้ 4 ประเภท เช่น 1. ประเภทเครื่องดีด ได้แก่ จะเข้ พิณ 2. ประเภทเครื่องสี ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย 3. ประเภทเครื่องตี ได้แก่ โทน รำมะนา ตะโพน 4. ประเภทเครื่องเป่า ได้แก่ ขลุ่ยหลีบ ขลุ่ยเพียงออ ปี่ หน้าที่ แล้ว หน้าที่ แล้ว


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม โดย.. นายดำรงค์ ถุงทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google