งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการเรียนรู้
เราไปกันเลย..

2 ความรู้รอบตัวทั่วๆไป
แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน/เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม โดย.. นายดำรงค์ ถุงทอง

3 ข้อ.1 เครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท

4 ถูกต้อง..ดีใจด้วย. ทำข้อต่อไป

5 ยังไม่ถูกต้อง...เสียใจด้วย.
ทำข้อต่อไป

6 ข้อ.2 ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดทั้งหมด
ก. พิณ ขลุ่ย ข. จะเข้ พิณ ค. พิณ ซอด้วง ง. จะเข้ ตะโพน

7 ถูกต้อง..ดีใจด้วย. กลับไปเมนูหลัก

8 ยังไม่ถูกต้อง...เสียใจด้วย.
กลับไปเมนูหลัก

9 กลับไปเมนูหลัก ดนตรีไทย ดนตรีไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า หน้าต่อไป

10 กลับไปเมนูหลัก ประเภทของเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยแบ่งออกได้ 4 ประเภท เช่น 1.ประเภทเครื่องดีด ได้แก่ จะเข้ พิณ 2.ประเภทเครื่องสี ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย 3.ประเภทเครื่องตี ได้แก่ โทน รำมะนา ตะโพน 4.ประเภทเครื่องเป่า ได้แก่ ขลุ่ยหลีบ ขลุ่ยเพียงออ ปี่ หน้าที่แล้ว


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google