งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน เชิญคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 27 แห่ง ที่แจ้งความประสงค์ เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน เชิญคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 27 แห่ง ที่แจ้งความประสงค์ เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ความเป็นมา ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน เชิญคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 27 แห่ง ที่แจ้งความประสงค์ เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ พิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ จึงเรียนเชิญ คณาจารย์ร่วมดำเนินงานฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือและ แนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน

6 ประเด็นพิจารณา 1. บทบาทผู้บริหารโครงการ ( งบประมาณ / วัน เวลาจัดอบรม ) 2. บทบาทคณะกรรมการวิชาการ 3. บทบาทคณะกรรมการวัดและประเมินผล 4. บทบาทวิทยากร / บทบาทวิทยากรประจำกลุ่ม จำนวนผู้สมัคร ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555 รายชื่อจาก สพม. เขต 41 และ สพป. กพ. เขต 1 ร่วม ทั้งสิ้นจำนวน 155 คน

7

8 มติที่ประชุม.....................................................................................................................

9 - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ ละฝ่าย - กำหนดการจัดอบรม

10


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน เชิญคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 27 แห่ง ที่แจ้งความประสงค์ เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google