งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NAMPHONG DATA SYSTEM(NDS 1.0) by Samak Sonpirom. NDS Cloud Computing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NAMPHONG DATA SYSTEM(NDS 1.0) by Samak Sonpirom. NDS Cloud Computing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NAMPHONG DATA SYSTEM(NDS 1.0) by Samak Sonpirom

2 NDS Cloud Computing

3 NDS Data Model Village Home Service Person NDSNDSNDSNDS Home Sub Table - Community Service - …. Person Sub Table - Cardbase - Chronic Village Sub Table - Community Act ivies - …. Service Sub Table - OP/IPD/PP - …..

4 แฟ้มข้อมูลหลักใน NDS1.0 (Primary Table ) แฟ้มข้อมูลหมู่บ้าน (Village) แฟ้มข้อมูลหลังคาเรือน (Home) แฟ้มข้อมูลประชากร (Person)

5 แฟ้มข้อมูลหมู่บ้าน (Village) รหัสสถานบริการ รหัสชุมชนในเขตรับผิดชอบ จำนวนแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน แพทย์ทางเลือก จำนวนพระในชุมชน จำนวนผู้ในศาสนาในชุมชน จำนวนหอกระจายข่าว จำนวนสถานีวิทยุชุมชน จำนวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวนคลินิก จำนวนร้านขายยา จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนโรงเรียนประถมศึกษา จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวนวัด จำนวนศาสนสถานอื่นๆ จำนวนตลาดสด จำนวนร้านขายของชำ จำนวนร้านอาหาร จำนวนหาบเร่ แผงลอย จำนวนถังเก็บน้ำฝน จำนวนฟาร์มสัตว์ปีก จำนวนฟาร์มเลี้ยงสุกร บ่อกำจัดน้ำเสียในชุมชน สถานที่กำจัดขยะในชุมชน จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม พิกัดที่ตั้งของหมู่บ้าน ( ละติจูด ) พิกัดที่ตั้งของหมู่บ้าน ( ลองจิจูด ) วันที่แยกชุมชนออกนอกเขต จำนวนแหล่งอบายมุข ประเภทของความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ จำนวนชุมชนต่างด้าว จำนวนชมรมออกกำลังกาย จำนวนชมรมผู้สุงอายุ จำนวนชมรมผู้พิการ จำนวนชมรม To Be Number 1 วันเดือนปีที่ปรับปรุง

6 แฟ้มข้อมูลที่เชื่อมต่อข้อมูลระดับหมู่บ้าน (Village Sub Table) ศูนย์ เวชฯ หมู่บ้า น (Villa ge) สถานที่ผลิตอาหารบรรจุเสร็จ (primary GMP) ร้านชำ GMP ห้องยา ทันตก รรม

7 แฟ้มข้อมูลหลังคาเรือน (Home) รหัสชุมชน รหัสบ้าน รหัสบ้านตามกรมการปกครอง ประเภทที่อยู่ เลขห้อง ชื่ออาคารชุด บ้านเลขที่ ซอยแยก ซอยหลัก ถนน ชื่อหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ พิกัดที่ตั้งของครัวเรือน ( ละติจูด ) พิกัดที่ตั้งของครัวเรือน ( ลองจิจูด ) จำนวนครอบครัว ที่ตั้ง รหัส อสม. รหัส เจ้าบ้าน การมีส้วม น้ำดื่มพอเพียง ประเภทแหล่งน้ำดื่ม วิธีกำจัดขยะ การจัดบ้านถูกหลัก ความคงทน ความสะอาด การระบายอากาศ แสงสว่าง การกำจัดน้ำเสียในครัวเรือน สารปรุงแต่งในครัว การควบคุมแมลงนำโรค การควบคุมสัตว์นำโรค การจัดเก็บสารเคมีอันตรายในบ้าน วันที่แยกไปอยู่นอกเขตรับผิดชอบ วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล

8 แฟ้มข้อมูลที่เชื่อมต่อข้อมูลระดับหลังคาเรือน (Home Sub Table) ศูนย์ เวชฯ หลังคา เรือน (Home ) ห้องยา ทันตก รรม แหล่งน้ำใช้ น้ำใช้เพียงพอตลอดปี ภาชนะเก็บน้ำฝน ที่พักอาศัย การเลี้ยงสัตว์ การกำจัดมูลสัตว์

9 แฟ้มข้อมูลประชากร (Person) เลขที่บัตรประชาชน ทะเบียนบุคคล รหัสบ้าน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ผู้ป่วยนอก (HN) เพศ วันเกิด สถานะสมรส อาชีพ ( รหัสเก่า ) อาชีพ ( รหัสใหม่ ) เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานะในครอบครัว รหัส CID บิดา รหัส CID มารดา รหัส CID คู่สมรส สถานะในชุมชน วันที่ย้ายเข้ามาเขตพื้นที่รับผิดชอบ สถานะ / สาเหตุการจำหน่าย วันที่จำหน่าย หมู่เลือด หมู่เลือด RH รหัสความเป็นคนต่างด้าว เลขที่ passport สถานะบุคคล วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล

10 แฟ้มข้อมูลสิทธิการักษา (Card) ทะเบียนบุคคล ประเภทสิทธิการรักษา ( รหัสเดิม ) ประเภทสิทธิการรักษา เลขที่บัตรสิทธิ วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ สถานบริการหลัก สถานบริการรอง วันเดือนปีที่ปรับปรุง

11 แฟ้มข้อมูลบัตรประกันโรงพยาบาลน้ำพอง (NPHCard) ทะเบียนบุคคล เลขที่บัตร วันที่ซื้อ วันหมดอายุ

12 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt NAMPHONG DATA SYSTEM(NDS 1.0) by Samak Sonpirom. NDS Cloud Computing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google