งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ความหมาย ลักษณะ และ ประเภทของซอฟต์แวร์ วิชา คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง 20102 หน่วยที่ 5 ซอฟต์แวร์ ผู้สอน อัจฉรี จิตรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ความหมาย ลักษณะ และ ประเภทของซอฟต์แวร์ วิชา คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง 20102 หน่วยที่ 5 ซอฟต์แวร์ ผู้สอน อัจฉรี จิตรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ความหมาย ลักษณะ และ ประเภทของซอฟต์แวร์ วิชา คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง 20102 หน่วยที่ 5 ซอฟต์แวร์ ผู้สอน อัจฉรี จิตรักษ์

2 ลักษณะการทำงานของ ซอฟต์แวร์

3 ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ ต้องการ ซอฟต์แวร์แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) 2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)

4 ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1) ระบบปฏิบัติการ (operating system) 1.1 ระบบปฏิบัติการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  DOS 1.2 ระบบปฏิบัติการแบบเปิด  UNIX  Microsoft Windows  Linux

5 2) ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ 2.1 คอมไพเลอร์ (compiler) เป็นตัวแปลภาษาระดับสูง เช่น ภาษาปาสคาล, โคบอลและภาษาฟอร์แทรนให้เป็นภาษาเครื่อง โปรแกรมต้นฉบับ (Source program) คอมไพเลอร์ (Compiler) โปรแกรมเรียกใช้งาน (executable program) ผลลัพธ์ (output) ข้อมูลนำเข้า (Input)

6 2.2 อินเตอร์พรีเตอร์ (interpreter) เช่น ภาษาเบสิก (BASIC) 2.3 แอสแซมเบลอ (assembler) เป็นตัวแปลภาษาแอสแซมบลี (Assembly) ให้เป็นภาษาเครื่อง โปรแกรมต้นฉบับ (Source program) อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) ผลลัพธ์ (output) ข้อมูลนำเข้า (Input)

7 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ พัฒนาขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตาม ความต้องการของผู้ใช้ โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Word Perfect และ Lotus Word Pro การใช้งาน ใช้สำหรับจัดทำเอกสาร เช่น รายงาน จดหมาย หนังสือ

8 ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Word

9 โปรแกรมด้านการคำนวณ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel, Lotus1-2-3 และ Quattro Pro เป็น ต้น การใช้งาน ใช้สำหรับงานคำนวณตัวเลข ทำ กราฟสถิติ เช่น ทำงบกำไร - ขาดทุน รายงานการขาย รายงานคะแนน ฯลฯ

10 ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Excel

11 โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล เช่น โปรแกรม Microsoft PowerPoint การใช้งาน ใช้สำหรับการนำเสนอข้อมูลในการ ประชุม สัมมนา การบรรยายการเรียนการสอน

12 ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint

13 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access, และ FoxPro เป็นต้น การใช้งาน ใช้สำหรับงานเก็บข้อมูลจำนวนมาก เช่น ข้อมูลลูกค้า สินค้าคงคลัง ข้อมูลบุคลากร

14 ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Access

15 โปรแกรมด้านงานพิมพ์ เช่น โปรแกรม Adobe PageMaker และ Microsoft Publisher การใช้งาน ใช้สำหรับจัดหน้าสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือ นามบัตร ใบ ประชาสัมพันธ์

16 ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Publisher

17 โปรแกรมกราฟิก จำแนกได้ 2 ประเภท ประเภทที่ 1 เป็นโปรแกรมสำหรับตกแต่งภาพ เช่น โปรแกรม Adobe PhotoShop, Microsoft Paint และ CorelDraw เป็นต้น การใช้งาน ใช้สำหรับตกแต่งภาพให้สวยงาม มีเครื่อ มือที่มีลักษณะเหมือนดินสอ แปรง พู่กัน และอุปกรณ์ที่เลียนแบบของจริง

18 ตัวอย่างโปรแกรม Adobe Photoshop

19 ประเภทที่ 2 เป็นโปรแกรมสำหรับ การออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD และ Microsoft Visio การใช้งาน ใช้สำหรับช่วยออกแบบงานด้าน สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เช่น ช่วย ออกแบบบ้าน รถยนต์ ระบบไฟฟ้า หรือ แผงวงจร

20 ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Visio

21 โปรแกรมด้านมัลติมีเดีย เช่น Macromedia Authorware, Macromedia Director และ ToolBook การใช้งาน เป็นโปรแกรมที่ผสมผสานข้อความ กราฟิก เสียง วิดีโอ และ ภาพเคลื่อนไหวเข้าด้วยกัน ใช้เพื่อ สร้างสื่อการเรียนการสอน และการ นำเสนอผลงาน

22 ตัวอย่างโปรแกรม Macromedia Authorware

23 การใช้งาน ใช้ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและ ความคิดเห็นบนกระดานข่าว มีหลายประเภทดังนี้ โปรแกรมด้านติดต่อสื่อสาร ftp (file transfer protocol), ICQ, MIRC, MS Chat มีหลายประเภทดังนี้ newgroup, webboard

24 ตัวอย่าง Web board

25 การใช้งาน ใช้แสดงข้อมูลบนเว็บเพจหรือใช้ ติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer และ Netscape

26 ตัวอย่างโปรแกรม Internet Explorer

27 การใช้งาน ใช้โอนย้ายโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูล จากแหล่งข้อมูลในเครือข่าย อินเทอร์เน็ตมาใช้งานที่เครื่องของ ตนเอง โปรแกรมที่ช่วยโอนย้ายโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูล เช่น File Transfer Protocol (FTP)

28 ตัวอย่างโปรแกรม FTP

29 การใช้งาน ใช้สนทนากันโดยผ่านแป้นพิมพ์หรือ สื่อประสมอื่น ๆ สามารถโต้ตอบกัน แบบคำต่อคำได้ทันที โปรแกรมที่ใช้สนทนาพูดคุยโต้ตอบ กัน เช่น ICQ, MIRC, Microsoft Chat

30 ตัวอย่างโปรแกรม ICQ

31 ตัวอย่างโปรแกรม MSN

32 โปรแกรมอรรถประโยชน์ เช่น โปรแกรมตรวจสอบไวรัส (virus scan), Win Zip การใช้งาน ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลรักษา ความปลอดภัย เช่น สำรองข้อมูล ตรวจสอบไวรัส หรือบีบอัดข้อมูลให้มี ขนาดเล็กลง

33 ตัวอย่างโปรแกรม WinZip

34 ตัวอย่างโปรแกรม Norton AntiVirus

35 โปรแกรมด้านสาระและบันเทิง เช่น โปรแกรมต่อสู้จำลอง (fight simulator), โปรแกรมสร้างเมือง หรือโปรแกรมเสริมสร้างทักษะของ เด็กวัยต่าง ๆ การใช้งาน ใช้เป็นแหล่งความรู้ที่น่าสนใจ ปัจจุบันบรรจุอยู่ในแผ่นซีดีรอมเพราะ ใช้กันอย่างแพร่หลาย

36 ตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องรามเกียรติ์

37 ตัวอย่างโปรแกรมแปลไทย


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ความหมาย ลักษณะ และ ประเภทของซอฟต์แวร์ วิชา คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง 20102 หน่วยที่ 5 ซอฟต์แวร์ ผู้สอน อัจฉรี จิตรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google