งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม
งานสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ประเภทนวัตกรรม

2 ระบบบันทึกการให้บริการของสำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้เสนอ นางสาวนันท์นภัส พรเจริญวาสน์ และนายเจตน์ พงษ์เจริญฤทธิ์ หน่วยงาน สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มาของปัญหา -การสูญหายของเอกสารคำร้อง -การประสานงานและติดตามเรื่อง -การร้องเรียน ประโยชน์ที่ได้ มีการบันทึกข้อมูลประวัติการติดต่อ และการให้บริการสามารถสืบค้น ติดตามประสานงาน ได้อย่างมีระบบ ป้องกันการสูญหายหรือข้อร้องเรียนในการติดต่อ และใช้รายงานสถิติการให้บริการวัดคุณภาพในการให้บริการ

3 ระบบบันทึกการให้บริการ
สามารถเข้าใช้งานได้ เฉพาะบุคลากร สำนักทะเบียนนักศึกษา

4 ระบบบันทึกการให้บริการ
ค้นหานักศึกษา แสดงข้อมูลส่วนตัว ประวัติการให้บริการ สร้าง หรือ แก้ไขใบงานที่ให้บริการนักศึกษา 1 2 แสดงจำนวนใบงานที่ยังไม่ได้ปิดงานของผู้ Login 3 แสดงรายการ เพิ่ม และแก้ไขประเภทการบริการ และชื่อการบริการ 4 แสดงรายการ เพิ่ม และแก้ไขสถานะการให้บริการ

5 ระบบบันทึกการให้บริการ
ค้นหานักศึกษา แสดงข้อมูลส่วนตัว ประวัติการให้บริการ สร้าง หรือแก้ไขใบงาน ที่ให้บริการนักศึกษา 1

6 ระบบบันทึกการให้บริการ
1:กรอกรหัสนักศึกษา 2: โปรแกรมแสดงรายการนักศึกษา

7 ระบบบันทึกการให้บริการ
1 : ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว 4 2 : กดปุ่ม New เพื่อบันทึกรายการ ให้บริการใหม่ 3 : เลือกรายการที่นักศึกษา เคยติดต่อขอรับบริการ 4: ข้อมูลนักศึกษาในส่วนอื่นๆ -วิชาที่ลงทะเบียน/ตารางเรียน/ ตารางสอบ -Transcript -Chick List หลักสูตร

8 ระบบบันทึกการให้บริการ
บันทึกและ สร้างใบงาน 1 : ประเภทบริการ 2 : รายละเอียดการบริการ 3 : ผลการดำเนินงาน 4 : สถานะใบงาน 5 : ผู้รับผิดชอบ 6 : บันทึกข้อมูล หมายเหตุ จะมีการบันทึกรหัสผู้สร้างใบงาน และวันที่สร้าง โดยอัตโนมัติ

9 ระบบบันทึกการให้บริการ
แก้ไข ใบงาน 1 : ใบงานที่มีสถานะ ยังไม่ได้ถูก “ปิดงาน”หรือ“ยกเลิก” จะสามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนต่างๆ ได้ 2 : บันทึกใบงานที่แก้ไขใหม่แล้ว

10 ระบบบันทึกการให้บริการ
การดูข้อมูล ส่วนอื่นๆ Information 1 : ระบุภาค/ปีการศึกษา 2 : รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 3 : แสดงวัน-เวลาเรียน และวัน-เวลาสอบ

11 ระบบบันทึกการให้บริการ
การดูข้อมูล ส่วนอื่นๆ Trancsript แสดงผลการเรียนของนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงภาคสุดท้าย ที่มีผลการเรียน

12 ระบบบันทึกการให้บริการ
การดูข้อมูล ส่วนอื่นๆ Checklist แสดงรายวิชาตามหลักสูตร ของนักศึกษา

13 ระบบบันทึกการให้บริการ
ค้นหาใบงาน แสดงใบงานที่ค้างอยู่ของผู้ที่ Login เข้าระบบ โดยเป็น ใบงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้เสร็จสิ้น (ยังไม่ได้ปิดงาน) 2

14 ระบบบันทึกการให้บริการ
ค้นหา ใบงาน การค้นหาใบงาน 1 : ค้นหาจากการกำหนดวันที่ 2 : ค้นหาจากชื่อผู้รับผิดชอบ 3 : ค้นหาจากสถานะใบงาน

15 ระบบบันทึกการให้บริการ
ประเภทบริการ 3 แสดงรายการเพิ่ม/แก้ไขประเภท การบริการ และชื่อการบริการ

16 ระบบบันทึกการให้บริการ
ประเภทบริการ แสดงรายการ ประเภทการบริการ และชื่อการบริการ เพิ่มและแก้ไขได้ การเพิ่มประเภทบริการ 1 : กดปุ่ม New 2 : กรอกข้อมูลรายละเอียดของประเภทบริการในช่องว่าง 3 : กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล

17 ระบบบันทึกการให้บริการ
ประเภทบริการ การแก้ไขประเภทบริการ 1 : เลือกที่รายการประเภทบริการที่ต้องการแก้ไข 2 :กดปุ่ม Edit 3 :กรอกข้อมูลรายละเอียดของประเภทบริการ 4 : กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล

18 ระบบบันทึกการให้บริการ
ชื่อบริการ การเพิ่ม หรือ แก้ไขชื่อบริการ มีขั้นตอนการทำงานเช่นเดียวกัน

19 ระบบบันทึกการให้บริการ
สถานะการให้บริการ 4 แสดงรายการ เพิ่ม และแก้ไขสถานะการให้บริการ

20 ระบบบันทึกการให้บริการ
สถานะการให้บริการ การเพิ่มหรือแก้ไขสถานะ การให้บริการ มีขั้นตอนการทำงานเช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google