งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกวดผลงานวิจัยและ นวัตกรรม งานสัมมนาวิชาการ เครือข่ายระบบ ทะเบียนนักศึกษา และประมวลผล การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ประเภทนวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกวดผลงานวิจัยและ นวัตกรรม งานสัมมนาวิชาการ เครือข่ายระบบ ทะเบียนนักศึกษา และประมวลผล การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ประเภทนวัตกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกวดผลงานวิจัยและ นวัตกรรม งานสัมมนาวิชาการ เครือข่ายระบบ ทะเบียนนักศึกษา และประมวลผล การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ประเภทนวัตกรรม

2 ที่มาของปัญหา ผู้ เสน อ นางสาวนันท์นภัส พรเจริญวาสน์ และนายเจตน์ พงษ์เจริญฤทธิ์ หน่ว ยงาน สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัย กรุงเทพ - การสูญหายของเอกสารคำร้อง - การประสานงานและติดตามเรื่อง - การร้องเรียน ระบบบันทึกการให้บริการของสำนักทะเบียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประโยชน์ที่ได้ มีการบันทึกข้อมูลประวัติการติดต่อ และการ ให้บริการสามารถสืบค้น ติดตามประสานงาน ได้ อย่างมีระบบ ป้องกันการสูญหายหรือข้อร้องเรียน ในการติดต่อ และใช้รายงานสถิติการให้บริการ วัดคุณภาพในการให้บริการ

3 ระบบบันทึกการให้บริการ สามารถเข้าใช้งานได้ เฉพาะบุคลากร สำนักทะเบียนนักศึกษา

4 ค้นหานักศึกษา แสดงข้อมูลส่วนตัว ประวัติการให้บริการ สร้าง หรือ แก้ไขใบงานที่ให้บริการนักศึกษา ระบบบันทึกการให้บริการ แสดงจำนวนใบ งานที่ยังไม่ได้ปิด งานของผู้ Login แสดงรายการ เพิ่ม และ แก้ไขประเภทการ บริการ และชื่อการ บริการ แสดงรายการ เพิ่ม และแก้ไข สถานะการ ให้บริการ 1 3 2 4

5 ค้นหานักศึกษา แสดงข้อมูล ส่วนตัว ประวัติการ ให้บริการ สร้าง หรือแก้ไข ใบงาน ที่ให้บริการ นักศึกษา ระบบบันทึกการให้บริการ 1

6 1: กรอกรหัสนักศึกษา 2: โปรแกรมแสดงรายการนักศึกษา

7 ระบบบันทึกการให้บริการ 1 : ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว 2 : กดปุ่ม New เพื่อบันทึกรายการ ให้บริการใหม่ 3 : เลือกรายการที่นักศึกษา เคยติดต่อขอรับบริการ 4 4: ข้อมูลนักศึกษาในส่วนอื่นๆ - วิชาที่ลงทะเบียน / ตารางเรียน / ตารางสอบ -Transcript -Chick List หลักสูตร

8 ระบบบันทึกการให้บริการ 1 : ประเภทบริการ 5 : ผู้รับผิดชอบ 2 : รายละเอียดการบริการ 3 : ผลการดำเนินงาน 4 : สถานะใบงาน 6 : บันทึกข้อมูล หมายเหตุ จะมีการบันทึกรหัสผู้สร้างใบงาน และวันที่สร้าง โดยอัตโนมัติ บันทึกและ สร้างใบงาน

9 ระบบบันทึกการให้บริการ 1 : ใบงานที่มีสถานะ ยังไม่ได้ถูก “ ปิดงาน ” หรือ “ ยกเลิก ” จะสามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนต่างๆ ได้ แก้ไ ข ใบ งาน 2 : บันทึกใบงานที่แก้ไขใหม่แล้ว

10 ระบบบันทึกการให้บริการ 1 : ระบุภาค / ปีการศึกษา 2 : รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน Information 3 : แสดงวัน - เวลาเรียน และวัน - เวลาสอบ การดู ข้อมูล ส่วน อื่นๆ

11 ระบบบันทึกการให้บริการ แสดงผลการเรียนของนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงภาคสุดท้าย ที่มีผลการเรียน Trancsript การดู ข้อมูล ส่วน อื่นๆ

12 ระบบบันทึกการให้บริการ แสดงรายวิชาตามหลักสูตร ของนักศึกษา การดู ข้อมูล ส่วน อื่นๆ Checklist

13 ระบบบันทึกการให้บริการ แสดงใบงานที่ค้าง อยู่ของผู้ที่ Login เข้าระบบ โดยเป็น ใบงานที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ ให้เสร็จสิ้น ( ยัง ไม่ได้ปิดงาน ) ค้นหาใบงาน 2

14 ระบบบันทึกการให้บริการ การค้นหาใบงาน 1 : ค้นหาจากการกำหนดวันที่ 2 : ค้นหาจากชื่อผู้รับผิดชอบ 3 : ค้นหาจากสถานะใบงาน ค้นหา ใบงาน

15 ระบบบันทึกการให้บริการ 3 ประเภทบริการ แสดงรายการเพิ่ม / แก้ไขประเภท การบริการ และชื่อ การบริการ

16 ระบบบันทึกการให้บริการ แสดงรายการ ประเภทการ บริการ และชื่อการบริการ เพิ่มและแก้ไขได้ ประเภทบริการ การเพิ่มประเภท บริการ 1 : กดปุ่ม New 2 : กรอกข้อมูล รายละเอียดของ ประเภทบริการใน ช่องว่าง 3 : กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล

17 ระบบบันทึกการให้บริการ ประเภทบริการ การแก้ไขประเภท บริการ 1 : เลือกที่รายการ ประเภทบริการที่ ต้องการแก้ไข 2 : กดปุ่ม Edit 3 : กรอกข้อมูล รายละเอียดของ ประเภทบริการ 4 : กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล

18 ระบบบันทึกการให้บริการ ชื่อบริการ การเพิ่ม หรือ แก้ไขชื่อบริการ มีขั้นตอนการ ทำงาน เช่นเดียวกัน

19 ระบบบันทึกการให้บริการ 4 สถานะการให้บริการ แสดงรายการ เพิ่ม และแก้ไข สถานะการ ให้บริการ

20 ระบบบันทึกการให้บริการ สถานะการให้บริการ การเพิ่มหรือแก้ไข สถานะ การให้บริการ มี ขั้นตอนการทำงาน เช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt การประกวดผลงานวิจัยและ นวัตกรรม งานสัมมนาวิชาการ เครือข่ายระบบ ทะเบียนนักศึกษา และประมวลผล การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ประเภทนวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google