งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของ ระบบ เครือขาย คอมพิวเตอร์ อาจารย์ธนวรรณ กิริยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของ ระบบ เครือขาย คอมพิวเตอร์ อาจารย์ธนวรรณ กิริยะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของ ระบบ เครือขาย คอมพิวเตอร์ อาจารย์ธนวรรณ กิริยะ

2 บทที่ 2 ประเภทของระบบเครือขาย คอมพิวเตอร์ การแบงเครือขายคอมพิวเตอรตามลักษณะ การใชงาน 1. เครือขายคอมพิวเตอรแบบแมขาย - ลูกขาย 1.1 แมขายหรือเซิรฟเวอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งไวบน ระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรใน ระบบเครือขายเปนการเฉพาะ 1.2 ลูกขายหรือไคลเอ็น หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งเพื่อเปนสวน หนึ่งของระบบเครือขาย 2. เครือขายคอมพิวเตอรแบบเสมอภาคหรือ เทาเทียมกัน

3 การแบงเครือขายคอมพิวเตอร ตามพื้นที่ของการบริการ 1. เครือขายทองถิ่นหรือเครือขายเฉพาะ บริเวณ หรือ LAN เปน เครือขายที่มีอาณาเขตของการใหบริการ ครอบคลุมพื้นที่ในระยะจำกัด 2. เครือขายในเมือง หรือ MAN เปนเครือข ายคอมพิวเตอรขนาดใหญ อาจครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลหรือทั้งอำเภอ โดยอาจแพรขอมูลดวยระบบเคเบิลทีวี 3. เครือขายวงกวางหรือระยะไกล หรือ WAN เปนเครือขายที่มีอาณาเขตของการ ใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตรเป นอาณาเขตบริเวณกวาง

4 ตัวอย่างเครือข่าย LAN ภาพ Local Area Network (LAN)

5 ตัวอย่างเครือข่าย WAN ภาพ เครือข่าย WAN

6 ผูใหบริการสาธารณะ คือ องคกรตางๆ ที่กอตั้งมาเพื่อบริการ ทางดานโทรคมนาคมทั้งแบบพื้นฐาน แบบโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือ ใหบริการ ทางดานการเชื่อมตอเขากับระบบ เครือขายอินเทอรเน็ต

7 รูปแบบการประมวลผลขอมูลในระบบ เครือขายคอมพิวเตอร์ การประมวลผลแบบรวมศูนย  ขอดี - ประหยัด - มีมาตรฐานในการทำงาน - ความชำนาญ - การรักษาความปลอดภัย  ขอเสีย - การกำหนดลำดับงาน - ความลาชา - ความขัดแยง

8 การประมวลผลแบบกระจายศูนย  ขอดี - มีความสะดวกในการขยายงาน - มีความพรอมของระบบคอมพิวเตอร - ชวยกระจายงาน - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ขอเสีย - เกิดความซ้ำซอนของขอมูล - มีคาใชจายสูง - ไมมีมาตรฐานที่แนนอน - ตองการควบคุมที่รัดกุม รูปแบบการประมวลผลขอมูลในระบบ เครือขายคอมพิวเตอร์ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของ ระบบ เครือขาย คอมพิวเตอร์ อาจารย์ธนวรรณ กิริยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google