งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของระบบ เครือขายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของระบบ เครือขายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของระบบ เครือขายคอมพิวเตอร์
อาจารย์ธนวรรณ กิริยะ

2 ประเภทของระบบเครือขายคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 ประเภทของระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ การแบงเครือขายคอมพิวเตอรตามลักษณะการใชงาน 1. เครือขายคอมพิวเตอรแบบแมขาย - ลูกขาย 1.1 แมขายหรือเซิรฟเวอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งไวบนระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรในระบบเครือขายเปนการเฉพาะ 1.2 ลูกขายหรือไคลเอ็น หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งเพื่อเปนสวนหนึ่งของระบบเครือขาย 2. เครือขายคอมพิวเตอรแบบเสมอภาคหรือเทาเทียมกัน

3 การแบงเครือขายคอมพิวเตอรตามพื้นที่ของการบริการ
1. เครือขายทองถิ่นหรือเครือขายเฉพาะบริเวณ หรือ LAN เปน เครือขายที่มีอาณาเขตของการใหบริการครอบคลุมพื้นที่ในระยะจำกัด เครือขายในเมือง หรือ MAN เปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ อาจครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลหรือทั้งอำเภอโดยอาจแพรขอมูลดวยระบบเคเบิลทีวี 3. เครือขายวงกวางหรือระยะไกล หรือ WAN เปนเครือขายที่มีอาณาเขตของการใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตรเปนอาณาเขตบริเวณกวาง

4 ตัวอย่างเครือข่าย LAN
ภาพ Local Area Network (LAN)

5 ตัวอย่างเครือข่าย WAN

6 ผูใหบริการสาธารณะ คือ องคกรตางๆ ที่กอตั้งมาเพื่อบริการทางดานโทรคมนาคมทั้งแบบพื้นฐาน แบบโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือ ใหบริการทางดานการเชื่อมตอเขากับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

7 รูปแบบการประมวลผลขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร์
การประมวลผลแบบรวมศูนย  ขอดี - ประหยัด - มีมาตรฐานในการทำงาน - ความชำนาญ - การรักษาความปลอดภัย  ขอเสีย - การกำหนดลำดับงาน - ความลาชา - ความขัดแยง

8 รูปแบบการประมวลผลขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร์(ต่อ)
การประมวลผลแบบกระจายศูนย  ขอดี - มีความสะดวกในการขยายงาน - มีความพรอมของระบบคอมพิวเตอร - ชวยกระจายงาน - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ขอเสีย - เกิดความซ้ำซอนของขอมูล - มีคาใชจายสูง - ไมมีมาตรฐานที่แนนอน - ตองการควบคุมที่รัดกุม


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของระบบ เครือขายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google