งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การบริหารกำลังคนภาครัฐ. กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพล เรือน ข้าราชการ 61.67 % ลูกจ้างประจำ 13.06 % ลูกจ้างชั่วคราว 22.27 % พนักงาน ราชการ 3.00 % 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การบริหารกำลังคนภาครัฐ. กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพล เรือน ข้าราชการ 61.67 % ลูกจ้างประจำ 13.06 % ลูกจ้างชั่วคราว 22.27 % พนักงาน ราชการ 3.00 % 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การบริหารกำลังคนภาครัฐ

2 กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพล เรือน ข้าราชการ 61.67 % ลูกจ้างประจำ 13.06 % ลูกจ้างชั่วคราว 22.27 % พนักงาน ราชการ 3.00 % 2

3 ข้าราชการในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ 2548 จำแนกตามส่วนราชการ สนง. ตำรวจฯ 17.59 % ศึกษาธิการ 41.68 % สาธารณสุข 13.72 % มหาดไทย 3.45 % เทศบาล 3.29 % ส่วนตำบล 3.27 % เกษตรฯ 2.98 % กทม. 2.64 % คลัง 2.55 % ยุติธรรม 1.36 % คมนาคม 1.21 % อื่นๆ 6.26 % ( หน่วย : คน )

4 การสร้างกำลังคนในราชการพลเรือนที่มี คุณภาพ มีสมดุลคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต การกระจายอำนาจการบริหาร การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบข้าราชการพลเรือน หลักการ พัฒนา สมรรถนะ Competency หลักการ บริหาร ผลงาน Performance หลักการ พิทักษ์ ระบบ คุณธรรม Merit นโยบายด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลในราชการพลเรือน

5 โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ระดับ 11 ปลัดกระทรวง / ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ 10 อธิบดี / รองปลัดกระทรวง / ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9 รองอธิบดี / ผอ. สำนัก / ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 8 ผอ. กอง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ 7 หัวหน้าฝ่าย งาน ระดับ 3-5 หรือ 6 ระดับ 2-4 หรือ 5 ระดับ ปฏิบัติการ ระดับ 1-3 หรือ 4  ระบบจำแนกตำแหน่ง (Position Classification System) นำมาใช้ในการบริหารงานบุคคลแทน ระบบชั้นยศเดิม ตั้งแต่ พ.ศ. 2518  จัดโครงสร้างของตำแหน่งตามระดับมาตรฐานกลาง (Common Level) เป็น 11 ระดับ

6 โครงสร้างตำแหน่งตาม พรบ. ข้าราชการพลเรือน 2535  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2535 มาตรา 39 กำหนด ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 3 ประเภท ได้แก่ ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง  แนวคิดการจำแนกตำแหน่งตามความชำนาญเฉพาะทาง (Specialization) และกำหนดระดับ ตำแหน่งตามความยากและคุณภาพของงาน 6

7 แบ่งข้าราชการพลเรือน เป็น 3 ประเภท ทั่วไป วิชาชีพ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ บริหารระดับสูง หรือ ระดับกลาง ระดับ 9 ขึ้นไป และเป็นหัวหน้า ส่วนราชการสูงกว่ากอง ระดับ 8 และเป็นหัวหน้า ส่วนราชการระดับกอง ระดับ 8 ขึ้นไป ปฏิบัติโดยผู้มีวุฒิปริญญาและ ภาครัฐขาดแคลนและ เป็น R&D ทางเทคโนโลยี่ หรือ เป็นงานกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน งานกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน มีองค์กรวิชาชีพรับรอง หรือ ระดับ 1 – 8 อื่น ๆ

8

9 ประเภทสายงานของตำแหน่ง ข้าราชการ สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 1 เจ้าหน้าที่...., ช่าง สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้า พนักงาน...., นายช่าง..., ชื่อเฉพาะ สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 3 นัก...., เจ้า หน้าที่......, ชื่อเฉพาะ สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 4 ชื่อเฉพาะ เช่น นายแพทย์ สายงานเดี่ยว 4,5,6,7,8 เจ้าหน้าที่ บริหาร......

10 มาตรฐานกำหนด ตำแหน่งใหม่ หลักการและแนวทางในการจัดทำ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ 1. ดำเนินการตามบทบัญญัติในร่าง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล เรือน พ. ศ. 2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง 2. รูปแบบมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ใหม่ปรับปรุงจากมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งปัจจุบันประกอบแนวทางการ จัดทำเอกสารสรุปลักษณะงาน (Role Profile) 3. ให้ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ใหม่ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติจริงของแต่ละส่วนราชการ

11 การจัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งใหม่ ( ต่อ ) 4. ยุบเลิก / ยุบรวมสายงาน ให้เหลือเท่าที่ จำเป็นเพื่อนำไปจัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งใหม่ โดยมีหลักการ ดังนี้ (1) การยุบเลิกสายงาน (1.1) ยุบเลิกสายงานที่ ก. พ. มิได้ กำหนดตำแหน่งในส่วนราชการแล้ว และ บทบาทภารกิจของส่วนราชการ เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการปฏิรูประบบ ราชการ ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องกำหนด ตำแหน่งเหล่านี้อีกต่อไป (1.2) ยุบเลิกสายงานเจ้าหน้าที่ บริหารงาน …. ซึ่งเป็นสายงานร่วม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติเกี่ยวกับการ จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามร่าง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ.....

12 การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (ต่อ) (2) การยุบรวมสายงาน (2.1) ยุบรวมสายงานที่มีตำแหน่งเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เข้าด้วยกัน สำหรับสายงานที่มีลักษณะ งานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกัน (2.2) ยุบรวมสายงานที่มีตำแหน่งเริ่มต้นจากระดับ 3 เข้าด้วยกัน สำหรับสายงานที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคล้ายคลึงกันหรือ ใกล้เคียงกัน * สรุปมาตรฐานกำหนดตำแหน่งปัจจุบัน 464 สายงาน เหลือ ประมาณ 230 สายงาน

13 การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (ต่อ) ตัวอย่างการยุบเลิกสายงาน สายงานที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน จำนวน 464 สายงาน มีสายงานที่อาจยุบเลิกได้ประมาณ 104 สายงาน เช่น สายงานเจ้าหน้าที่ บริหารงาน …… จำนวน 56 สายงาน และสายงาน อื่นๆ เช่น -สายงานการโทรคมนาคม -สายงานผดุงครรภ์สาธารณสุข -สายงานนักประชาสงเคราะห์ -สายงานการไปรษณียโทรเลข -สายงานเจ้าพนักงานพัฒนาชนบท เป็นต้น

14 การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (ต่อ) 5. ปรับปรุงชื่อสายงานและชื่อตำแหน่งให้สื่อถึง ประเภทตำแหน่งที่บัญญัติไว้ในร่าง พ.ร.บ.ฯ เช่น -ตำแหน่งประเภทวิชาการจะใช้คำนำหน้าว่า “นัก……………..” -ตำแหน่งประเภททั่วไปจะใช้คำนำหน้าว่า “เจ้าพนักงาน ……..” ยกเว้นชื่อสายงานและ ชื่อตำแหน่งที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ตำแหน่ง “อาลักษณ์” ซึ่งเป็นตำแหน่งพิเศษเฉพาะที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับพระราชพิธี

15 การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ใหม่ ( ต่อ ) * ส่วนแตกต่างที่สำคัญบางประการในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ 1. หน้าที่ความรับผิดชอบ ครอบคลุมและชัดเจนขึ้น -แยกด้านให้เห็นชัดเจน -รายละเอียดในแต่ละด้านระบุเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับ -ส่วนราชการร่วมเขียน 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง -คุณวุฒิการศึกษาเปิดกว้างให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้ พิจารณา -เพิ่มระดับความรู้และทักษะให้ชัดเจน 3. กำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

16 อายุงาน บรรลุ KPIs 3 ปีติดต่อกัน ความรู้/ทักษะที่ต้องการ สมรรถนะที่ต้องการ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อายุงาน ความรู้/ทักษะที่ต้องการ สมรรถนะที่ต้องการ ประเภท วิชาการ ประเภท ทั่วไป ประเภท อำนวยการ ประเภท บริหาร ความก้าวหน้าในอาชีพ... ระดับปฏิบัติงาน ฿ ระดับชำนาญงาน ฿ ระดับอาวุโส ฿ ระดับทักษะพิเศษ ฿ ระดับปฏิบัติการ ฿ ระดับชำนาญการ ฿ ชำนาญการพิเศษ ฿ ระดับเชี่ยวชาญ ฿ ระดับทรงคุณวุฒิ ฿ ระดับต้น ฿ ระดับสูง ฿ ระดับต้น ฿ ระดับสูง ฿ อายุงาน ความรู้/ทักษะที่ต้องการ สมรรถนะที่ต้องการ 16

17 อำนาจในการกำหนดตำแหน่ง ( มาตรา 47 -48) ก.พ. จัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง หลักเกณฑ์ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดตำแหน่ง ได้ตามหลักเกณฑ์ จำนวน ประเภท สายงาน ระดับ

18 หลักเกณฑ์การปรับตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่ง ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภท วิชาการบางตำแหน่งที่กำหนดไว้หลายระดับ ตาม บัญชีจัดตำแหน่ง 1) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งระดับ ปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน 2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ (1) ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (2) ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

19 หน้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในสาระสำคัญถึงขนาด ต้องปรับ ปรับสูงขึ้นได้คราวละ 1 ระดับโดยผ่านเกณฑ์ประเมิน ค่างาน ต้ องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น อ.ก.พ. กรม กลั่นกรอง และเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา หลักเกณฑ์การปรับตำแหน่งสูงขึ้นใน ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

20 โครงสร้างตำแหน่งและชั้นงาน ของกระทรวง ฯ กระทรวงสาธารณสุข สป. สำนัก / กอง กรม สสจ. รพศ./ รพท อำนวยการเฉพาะด้าน ( แพทย์ ) อำนวยการเฉพาะด้าน ( แพทย์ ) อำนวยกา ร หรือ เฉพาะ ด้าน สสอ. สอ. รพช. วิชาการ วิชาการ หรือทั่วไป บริหาร

21 ปัญหา การรวบสายงาน สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้า

22 สิ่งที่กระทรวง / สป. ต้องดำเนินการ การคงสิทธิที่เคยมียู่เดิม เช่น การปรับสายงานจากประเภท ทั่วไป เป็นวิชาการ สสอ. หรือ สอ. ที่มีวุฒิ ป. ตรี ความก้าวหน้า


ดาวน์โหลด ppt 1 การบริหารกำลังคนภาครัฐ. กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพล เรือน ข้าราชการ 61.67 % ลูกจ้างประจำ 13.06 % ลูกจ้างชั่วคราว 22.27 % พนักงาน ราชการ 3.00 % 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google