งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : การใช้คำถาม ประเภทของคำถาม การตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนทำความ เข้าใจในสิ่งที่เขากำลังศึกษา เป็นอีก วิธีหนึ่งที่จะใช้ในการสอนเพื่อพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : การใช้คำถาม ประเภทของคำถาม การตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนทำความ เข้าใจในสิ่งที่เขากำลังศึกษา เป็นอีก วิธีหนึ่งที่จะใช้ในการสอนเพื่อพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : การใช้คำถาม ประเภทของคำถาม การตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนทำความ เข้าใจในสิ่งที่เขากำลังศึกษา เป็นอีก วิธีหนึ่งที่จะใช้ในการสอนเพื่อพัฒนา ความคิดรวบยอดได้

2 ประเภทของคำถาม ตามแบบของ Bloom ประเภทของคำถามเป็นการจัดตามแบบของ Bloom ที่กล่าวถึง taxonomy ที่ใช้เป็นจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาว่าเป็น ลำดับขั้นจาก ง่ายไปยากการตั้งคำถามก็สามารถจัดเป็นลำดับขั้น ตามนี้ได้เช่นกัน คำถามประเภทความรู้ความเข้าใจ คือการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้ตอบคิดทบทวนความรู้ จากการจำ หรือค้นหา คำตอบจากผู้รู้หรือแหล่งความรู้โดยตรง

3 ประเภทของคำถาม ตามแบบของ Bloom ( ต่อ ) คำถามประเภทความเข้าใจ เป็นคำถามที่มุ่งให้ผู้ตอบต้องอาศัยการแปลความ หรือลงความเห็น คาดคะเนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาศัยข้อมูลที่ กำหนดให้เท่านั้น คำถามประเภทการประยุกต์ เป็นคำถามที่ผู้ตอบต้องมีความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น แล้วนำความรู้และประสบการณ์เดิมนั้นมาใช้ เทียบเคียงกับความรู้หรือ ประสบการณ์ใหม่ที่มีอยู่ในคำถามนั้น

4 ประเภทของคำถาม ตามแบบของ Bloom ( ต่อ ) คำถามประเภทการวิเคราะห์ เป็นคำถามที่มุ่งให้ผู้ตอบต้องตรวจสอบ รายละเอียดที่อยู่ในข้อมูลนั้น อย่างเข้าใจ พิจารณาความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของ ส่วนต่างๆ ที่อยู่ในข้อมูลนั้น คำถามประเภทการสังเคราะห์ เป็นคำถามที่ผู้ตอบต้องมีความสามารถในการ ค้นหาคำตอบด้วยตัวของเขา เอง โดยอาศัยการประมวลความรู้ ที่มีอยู่เดิม เกิด เป็นความรู้ใหม่ การเกิดความคิดรวบยอดของคนเราจัดว่าอยู่ใน ระดับการสังเคราะห์

5 ประเภทของคำถาม ตามแบบของ Bloom ( ต่อ ) คำถามประเภทการประเมิน เป็นคำถามที่ผู้ตอบแสดงออกถึงการเลือก ตัดสินใจว่าอะไรมีคุณค่า โดยใช้หลักวิชาการเข้ามาพิจารณาในการ ตัดสินใจ

6 Orilich (1985) ได้จัดกลุ่มคำถาม ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ คำถามแบบ convergent เป็นคำถามที่ ผู้ตอบจำความรู้ เฉพาะอย่างมาตอบ มีคำตอบที่ถูกต้องเพียง คำตอบเดียว คำถามแบบ divergent เป็นคำถามที่มี คำตอบได้หลากหลาย ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คำถามแบบ evaluative เป็นคำถามที่พัฒนา สติปัญญาสูงสุด

7 คำถามมีกี่ประเภท นักการศึกษาจัดคำถามไว้หลายประเภท หลากหลายกันไป ประเภทของคำถามจะมีการจัดเป็นกลุ่ม เป็น พวก คำถามแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท สะท้อนให้ เห็นการถามเพื่อ พัฒนาสติปัญญาในระดับต่างๆ กัน


ดาวน์โหลด ppt ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : การใช้คำถาม ประเภทของคำถาม การตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนทำความ เข้าใจในสิ่งที่เขากำลังศึกษา เป็นอีก วิธีหนึ่งที่จะใช้ในการสอนเพื่อพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google