งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DHS สัญจร ครั้งที่ 1 โครงการสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด โซนตะวันออก เสลภูมิ เมืองร้อยเอ็ด ธวัชบุรี จังหาร (ทุ่งเขาหลวง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DHS สัญจร ครั้งที่ 1 โครงการสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด โซนตะวันออก เสลภูมิ เมืองร้อยเอ็ด ธวัชบุรี จังหาร (ทุ่งเขาหลวง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DHS สัญจร ครั้งที่ 1 โครงการสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด โซนตะวันออก เสลภูมิ เมืองร้อยเอ็ด ธวัชบุรี จังหาร (ทุ่งเขาหลวง) : 9 เม.ย 57 โซนใต้ สุวรรณภูมิ โพนทราย พนมไพร หนองฮี (อาจสามารถ ): 10 เม.ย 57 โซนเหนือ โพนทอง หนองพอก เมยวดี เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง (โพธิ์ชัย) : 21 เม.ย 57 โซนตะวันตก เกษตรวิสัย ปทุมรัตต์ จตุรพักตรพิมาน ศรีสมเด็จ เมืองสรวง โพธิ์ชัย อาจสามารถ : 25 เม.ย 57

2 ร่วม เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ อำเภอ รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน Essential Cares Self Care Clinical Outcomes Morbidity อัตราป่วย Mortality อัตราตาย Quality of Life คุณภาพ ชีวิต Clinical Outcomes Morbidity อัตราป่วย Mortality อัตราตาย Quality of Life คุณภาพ ชีวิต Psychosocial Outcomes Value คุณค่า Satisfaction ความพอใจ Happiness ความสุข Psychosocial Outcomes Value คุณค่า Satisfaction ความพอใจ Happiness ความสุข เครือข่ายสุขภาพอำเภอ ( DHS ) CBL รบฐ. Common Goal ร่วมคิด Common Action ร่วมทำ Common Learning ร่วมเรียนรู้ Specialist แพทย์เฉพาะทางProvincial Hospital รพท. /รพศ. Other Sectors ภาค ส่วน อื่นๆ SRM Action Research / R2R

3 ร่วม เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ อำเภอ รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน Essential Cares Self Care Clinical Outcomes Morbidity อัตราป่วย Mortality อัตราตาย Quality of Life คุณภาพ ชีวิต Clinical Outcomes Morbidity อัตราป่วย Mortality อัตราตาย Quality of Life คุณภาพ ชีวิต Psychosocial Outcomes Value คุณค่า Satisfaction ความพอใจ Happiness ความสุข Psychosocial Outcomes Value คุณค่า Satisfaction ความพอใจ Happiness ความสุข เครือข่ายสุขภาพอำเภอ ( DHS ) CBL รบฐ. Common Goal ร่วมคิด Common Action ร่วมทำ Common Learning ร่วมเรียนรู้ Specialist แพทย์เฉพาะทางProvincial Hospital รพท. /รพศ. Other Sectors ภาค ส่วน อื่นๆ SRM Action Research / R2R Service Planคณะกรรมการ PCA

4 ร่วม เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ อำเภอ รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน Essential Cares Self Care Clinical Outcomes Morbidity อัตราป่วย Mortality อัตราตาย Quality of Life คุณภาพ ชีวิต Clinical Outcomes Morbidity อัตราป่วย Mortality อัตราตาย Quality of Life คุณภาพ ชีวิต Psychosocial Outcomes Value คุณค่า Satisfaction ความพอใจ Happiness ความสุข Psychosocial Outcomes Value คุณค่า Satisfaction ความพอใจ Happiness ความสุข เครือข่ายสุขภาพอำเภอ ( DHS ) CBL รบฐ. Common Goal ร่วมคิด Common Action ร่วมทำ Common Learning ร่วมเรียนรู้ Specialist แพทย์เฉพาะทางProvincial Hospital รพท. /รพศ. Other Sectors ภาค ส่วน อื่นๆ SRM Action Research / R2R ODOP

5 ร่วม เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ อำเภอ รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน Essential Cares Self Care Clinical Outcomes Morbidity อัตราป่วย Mortality อัตราตาย Quality of Life คุณภาพ ชีวิต Clinical Outcomes Morbidity อัตราป่วย Mortality อัตราตาย Quality of Life คุณภาพ ชีวิต Psychosocial Outcomes Value คุณค่า Satisfaction ความพอใจ Happiness ความสุข Psychosocial Outcomes Value คุณค่า Satisfaction ความพอใจ Happiness ความสุข เครือข่ายสุขภาพอำเภอ ( DHS ) CBL รบฐ. Common Goal ร่วมคิด Common Action ร่วมทำ Common Learning ร่วมเรียนรู้ Specialist แพทย์เฉพาะทางProvincial Hospital รพท. /รพศ. Other Sectors ภาค ส่วน อื่นๆ SRM Action Research / R2R ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจยั่งยืน ศสมช. กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับตำบล การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ

6 ร่วม เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ อำเภอ รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน Essential Cares Self Care Clinical Outcomes Morbidity อัตราป่วย Mortality อัตราตาย Quality of Life คุณภาพ ชีวิต Clinical Outcomes Morbidity อัตราป่วย Mortality อัตราตาย Quality of Life คุณภาพ ชีวิต Psychosocial Outcomes Value คุณค่า Satisfaction ความพอใจ Happiness ความสุข Psychosocial Outcomes Value คุณค่า Satisfaction ความพอใจ Happiness ความสุข เครือข่ายสุขภาพอำเภอ ( DHS ) CBL รบฐ. Common Goal ร่วมคิด Common Action ร่วมทำ Common Learning ร่วมเรียนรู้ Specialist แพทย์เฉพาะทางProvincial Hospital รพท. /รพศ. Other Sectors ภาค ส่วน อื่นๆ SRM Action Research / R2R การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7 สิ่งดีๆ สู่การพัฒนา

8 โซน ตะวันออก : รพ.เสลภูมิ Home Health Care สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการกำกับงาน ระบบบริการปฐมภูมิ เป็นจุดแข็ง ของระบบสุขภาพ SRM

9 สวัสดี โซน ใต้ : รพ.สุวรรณภูมิ ปัญหาของชุมชน ติดตาม กำกับโดยชุมชน การปรับพฤติกรรม โดยการปลูกฝังให้นักเรียน การจัดการข้อมูล เชื่อมโยงงาน HA → PCA การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการความรู้ สามารถเชื่อมโยงงานจาก รพช.สู่ ศสมช.

10 โซน เหนือ : สสอ.โพนทอง การมีส่วนร่วมที่มีทิศทางเดียวกัน กองทุนเข้ามาร่วมงานสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดอย่างต่อเนื่อง PCA

11 สวัสดี โซน ตะวันตก : รพ.เกษตรวิสัย การเดินพ้นจากรั้ว รพช. สู่ชุมชน การทำงานที่เป็นรูปธรรม คิดนอกกรอบ ที่สอดรับกับบริบท ธรรมนูญสุขภาพ

12


ดาวน์โหลด ppt DHS สัญจร ครั้งที่ 1 โครงการสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด โซนตะวันออก เสลภูมิ เมืองร้อยเอ็ด ธวัชบุรี จังหาร (ทุ่งเขาหลวง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google