งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ
DHS สัญจร ครั้งที่ 1 โครงการสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด โซนตะวันออก เสลภูมิ เมืองร้อยเอ็ด ธวัชบุรี จังหาร (ทุ่งเขาหลวง) : 9 เม.ย 57 โซนใต้ สุวรรณภูมิ โพนทราย พนมไพร หนองฮี (อาจสามารถ ): 10 เม.ย 57 โซนเหนือ โพนทอง หนองพอก เมยวดี เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง (โพธิ์ชัย) : 21 เม.ย 57 โซนตะวันตก เกษตรวิสัย ปทุมรัตต์ จตุรพักตรพิมาน ศรีสมเด็จ เมืองสรวง โพธิ์ชัย อาจสามารถ : 25 เม.ย 57

2 เครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS)
Specialist แพทย์เฉพาะทาง Provincial Hospital รพท. /รพศ. ร่วม เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน Other Sectors ภาคส่วน อื่นๆ CBL รบฐ. Common Goal ร่วมคิด Common Action ร่วมทำ Common Learning ร่วมเรียนรู้ Essential Cares Self Care SRM Action Research / R2R Psychosocial Outcomes Value คุณค่า Satisfaction ความพอใจ Happiness ความสุข Clinical Outcomes Morbidity อัตราป่วย Mortality อัตราตาย Quality of Life คุณภาพชีวิต

3 เครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS)
Service Plan คณะกรรมการ Specialist แพทย์เฉพาะทาง Provincial Hospital รพท. /รพศ. ร่วม เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน Other Sectors ภาคส่วน อื่นๆ CBL รบฐ. Common Goal ร่วมคิด Common Action ร่วมทำ Common Learning ร่วมเรียนรู้ PCA Essential Cares Self Care SRM Action Research / R2R Psychosocial Outcomes Value คุณค่า Satisfaction ความพอใจ Happiness ความสุข Clinical Outcomes Morbidity อัตราป่วย Mortality อัตราตาย Quality of Life คุณภาพชีวิต

4 เครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS)
Specialist แพทย์เฉพาะทาง Provincial Hospital รพท. /รพศ. ร่วม เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน ODOP Other Sectors ภาคส่วน อื่นๆ CBL รบฐ. Common Goal ร่วมคิด Common Action ร่วมทำ Common Learning ร่วมเรียนรู้ Essential Cares Self Care SRM Action Research / R2R Psychosocial Outcomes Value คุณค่า Satisfaction ความพอใจ Happiness ความสุข Clinical Outcomes Morbidity อัตราป่วย Mortality อัตราตาย Quality of Life คุณภาพชีวิต

5 เครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS)
Specialist แพทย์เฉพาะทาง Provincial Hospital รพท. /รพศ. ร่วม เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน ตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจยั่งยืน ศสมช. Other Sectors ภาคส่วน อื่นๆ CBL รบฐ. Common Goal ร่วมคิด Common Action ร่วมทำ Common Learning ร่วมเรียนรู้ Essential Cares Self Care SRM กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล Action Research / R2R Psychosocial Outcomes Value คุณค่า Satisfaction ความพอใจ Happiness ความสุข การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ Clinical Outcomes Morbidity อัตราป่วย Mortality อัตราตาย Quality of Life คุณภาพชีวิต

6 เครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Specialist แพทย์เฉพาะทาง Provincial Hospital รพท. /รพศ. ร่วม เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน Other Sectors ภาคส่วน อื่นๆ CBL รบฐ. Common Goal ร่วมคิด Common Action ร่วมทำ Common Learning ร่วมเรียนรู้ Essential Cares Self Care SRM Action Research / R2R Psychosocial Outcomes Value คุณค่า Satisfaction ความพอใจ Happiness ความสุข Clinical Outcomes Morbidity อัตราป่วย Mortality อัตราตาย Quality of Life คุณภาพชีวิต

7 สิ่งดีๆ สู่การพัฒนา

8 โซน ตะวันออก : รพ.เสลภูมิ
Home Health Care สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการกำกับงาน ระบบบริการปฐมภูมิ เป็นจุดแข็ง ของระบบสุขภาพ SRM

9 สวัสดี โซน ใต้ : รพ.สุวรรณภูมิ การจัดการข้อมูล
ปัญหาของชุมชน ติดตาม กำกับโดยชุมชน การปรับพฤติกรรม โดยการปลูกฝังให้นักเรียน การจัดการข้อมูล เชื่อมโยงงาน HA →PCA การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการความรู้ สามารถเชื่อมโยงงานจาก รพช.สู่ ศสมช.

10 โซน เหนือ : สสอ.โพนทอง การมีส่วนร่วมที่มีทิศทางเดียวกัน
กองทุนเข้ามาร่วมงานสุขภาพ PCA เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดอย่างต่อเนื่อง

11 สวัสดี โซน ตะวันตก : รพ.เกษตรวิสัย การเดินพ้นจากรั้ว รพช. สู่ชุมชน
การทำงานที่เป็นรูปธรรม คิดนอกกรอบ ที่สอดรับกับบริบท ธรรมนูญสุขภาพ

12


ดาวน์โหลด ppt โครงการสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google