งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ การประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ การประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ การประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

2 นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

3 แผนปฏิบัติการ ปี 2557 สอดคล้องนโยบาย รมต. 5 เรื่อง  PISA มีคณะกรรมการ ทำแผนพัฒนา เอาข้อสอบมาวิเคราะห์ 1. ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ เน้น อ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่อง ปรับ หลักสูตร พัฒนาหลักสูตร  E ปรับการเรียนการสอน รวมทั้งภาษาจีน  E การวัดผล ประเมินผล

4 2. การพัฒนาครู การรับครูเข้าสู่ระบบ 3. เทคโนโลยีทางการศึกษา แก้เรื่อง Tablet ใน 2 เดือน จัด E - content 4. โครงการทางการศึกษา เรียนฟรี หนังสือเรียน 5. ภาคใต้ เน้นความปลอดภัย + คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ ปี 2557( ต่อ )

5 ใช้กรอบมาตรฐาน CEFR มี 6 ระดับ 1 ปรับจุดเน้นการเรียนการสอน เน้นการสื่อสาร 2 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ มีมาตรฐาน ตามความพร้อม 3 ส่งเสริมยกระดับภาษาอังกฤษ โดย EP MEP IP พัฒนา ห้องเรียน สนทนาภาษาอังกฤษ 4 ยกระดับการสอนภาษาอังกฤษของครู เน้น การสื่อสาร 5

6 การวัดผล / ประเมินผล ปี 2557 คะแนนเต็ม ปลายภาค 30% 70% ข้อสอบ สพฐ. ข้อสอบเขต / สถานศึกษา - คะแนนจิตพิสัย - คะแนนสอบท้ายบท / กลางภาค - คะแนนตรวจงาน / โครงการ - คะแนนสอบ ภาคปฏิบัติ ฯลฯ 50 กำหนดวันสอบ จะสอบพร้อมกัน ทั่วประเทศ

7 การจัดสรรงบประมาณ  จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1. จัดสรร 70% ของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้ข้อมูล นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556) ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/2643 ลง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 2. จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ 100% ของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ( ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556) จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 2.1 ครั้งที่ 1 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/46 ลงวันที่ 13 มกราคม 2557 2.2 ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ ว 71 ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 2.2 ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ ว 94 ลงวันที่ 24 มกราคม 2557

8 การจัดสรรงบประมาณ ( ต่อ ) จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1. จัดสรร 70% ของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้ ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556) ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/2643 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 2. จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ 100% ของนักเรียน รายบุคคล โดยใช้ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ( ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556) จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 2.1 ครั้งที่ 1 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/46 ลง วันที่ 13 มกราคม 2557 2.2 ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ ว 71 ลง วันที่ 21 มกราคม 2557 2.2 ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ ว 94 ลง วันที่ 24 มกราคม 2557

9 แนวทางการบริหาร งบประมาณ  กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่า เครื่องแบบนักเรียน ไม่ครบตามจำนวน นักเรียนจริง ให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็น ลำดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจาก ค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป  กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ เกินจำนวนนักเรียนจริง ให้เก็บเงิน งบประมาณไว้สมทบในการจัดสรรครั้ง ต่อไป ทั้งนี้ สพฐ. จะหักลบงบประมาณที่เกิน ในภาคเรียนถัดไป

10 การจัดซื้อหนังสือเรียน ขอให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนให้ ครบ 100% ของจำนวนนักเรียน ทั้งหมด  การจัดซื้อหนังสือไม่ถูกต้อง ผิด ประเภท  ซื้อไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  มีการนำหนังสือเก่ามาใช้ ปัญหา / อุปสรรคในการ จัดซื้อหนังสือเรียน

11


ดาวน์โหลด ppt วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ การประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google