งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์

2 นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

3 แผนปฏิบัติการ ปี 2557 สอดคล้องนโยบาย รมต. 5 เรื่อง
1.ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ เน้นอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่อง ปรับหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร  PISA มีคณะกรรมการ ทำแผนพัฒนาเอาข้อสอบมาวิเคราะห์  E ปรับการเรียนการสอน รวมทั้งภาษาจีน  E การวัดผล ประเมินผล

4 แผนปฏิบัติการ ปี 2557(ต่อ)
2. การพัฒนาครู การรับครูเข้าสู่ระบบ 3. เทคโนโลยีทางการศึกษา แก้เรื่อง Tablet ใน 2 เดือน จัด E - content 4. โครงการทางการศึกษา เรียนฟรี หนังสือเรียน 5. ภาคใต้ เน้นความปลอดภัย + คุณภาพการศึกษา

5 ภาษาอังกฤษ ประกาศนโยบาย 6 ข้อ
ใช้กรอบมาตรฐาน CEFR มี 6 ระดับ 1 ปรับจุดเน้นการเรียนการสอน เน้นการสื่อสาร 2 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีมาตรฐาน ตามความพร้อม 3 ส่งเสริมยกระดับภาษาอังกฤษ โดย EP MEP IP พัฒนาห้องเรียน สนทนาภาษาอังกฤษ 4 ยกระดับการสอนภาษาอังกฤษของครู เน้นการสื่อสาร 5

6 การวัดผล/ประเมินผล ปี 2557 กำหนดวันสอบ จะสอบพร้อมกันทั่วประเทศ
คะแนนเต็ม ปลายภาค 30% 70% ข้อสอบ สพฐ. ข้อสอบเขต/สถานศึกษา คะแนนจิตพิสัย คะแนนสอบท้ายบท/กลางภาค คะแนนตรวจงาน/โครงการ คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ฯลฯ 50 กำหนดวันสอบ จะสอบพร้อมกันทั่วประเทศ

7 การจัดสรรงบประมาณ  จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
1. จัดสรร 70% ของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556) ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/2643 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 2. จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ 100% ของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556) จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 2.1 ครั้งที่ 1 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/46 ลงวันที่ 13 มกราคม 2557 2.2 ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว71 ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 2.2 ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว94 ลงวันที่ 24 มกราคม 2557

8 การจัดสรรงบประมาณ (ต่อ)
 จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1. จัดสรร 70% ของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556) ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/2643 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 2. จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ 100% ของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556) จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 2.1 ครั้งที่ 1 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/46 ลงวันที่ 13 มกราคม 2557 2.2 ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว71 ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 2.2 ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว94 ลงวันที่ 24 มกราคม 2557

9 แนวทางการบริหารงบประมาณ
กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ไม่ครบตามจำนวนนักเรียนจริง ให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ เกินจำนวนนักเรียนจริง ให้เก็บเงินงบประมาณไว้สมทบในการจัดสรรครั้งต่อไป ทั้งนี้ สพฐ.จะหักลบงบประมาณที่เกินในภาคเรียนถัดไป

10 การจัดซื้อหนังสือเรียน
ขอให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนให้ครบ 100% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ปัญหา/อุปสรรคในการจัดซื้อหนังสือเรียน การจัดซื้อหนังสือไม่ถูกต้อง ผิดประเภท ซื้อไม่ครบตามจำนวนนักเรียน มีการนำหนังสือเก่ามาใช้

11


ดาวน์โหลด ppt วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google