งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2 ความเป็นมาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบเกิดขึ้นครั้งแรกใน ปี ค.ศ ก่อนนี้นั้นคำว่า กศน. แปลว่า “การศึกษานอกโรงเรียน” แต่ปัจจุบัน หลังจากมีพระราชบัญญัติส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ เกิดขึ้น กศน. จึงหมายถึง“การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย”โดย กศน. นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาในระดับประถม-มัธยม ในรูปโรงเรียน มาศึกษาได้ โดยจะวุฒิการศึกษาเป็น ประถม ม.ต้น ม.ปลาย (เทียบกับในโรงเรียน จะเป็นวุฒิการศึกษา ประถม ป.6) ม.3) และ ม.6)

3 ลักษณะของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบ เป็นรูปแบบของการจัดการศึกษา ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับบริการที่พลาดโอกาสจากการศึกษาในระบบ วัตถุประสงค์ของการศึกษามีความชัดเจนเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ แต่จะมีข้อแตกต่างตรงที่ รูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียน หรือฝึกอบรม มีความยืดหยุ่นและหลากหลายกว่าสนองตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น

4 หลักการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
         1. เน้นความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง          2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่นในเรื่องกฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ          3. จัดการศึกษาให้สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เรียนรู้ในสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิต          4. จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

5 โครงสร้างหลักสูตร

6 วิธีการเรียน

7 เกณฑ์การจบหลักสูตร

8 การบริหารงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบกลาง ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกับกระทรวงการคลังของส่วนกลางและส่วนวิเคราะห์ตรวจสอบ

9 คำถาม 1.กศน. ย่อมาจาก .....การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.....
2.การศึกษานอกระบบเกิดขึ้นครั้งแรกใน ปี ค.ศ. 1967ก่อนนี้นั้นคำว่ากศน.แปลว่า ....การศึกษานอกโรงเรียน..... 3.การศึกษา กศน.จัดการเรียนการสอนให้กับใคร ....ให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาในระดับประถม-มัธยม..... 4.กศน. เปิดสอนในระดับใด ก. ระดับอนุบาล-ระดับประถม ข.ระดับประถม-มัธยม ค.ระดับมัธยม ง.ระดับมัธยม -ระดับอุมดมศึกษา จ.ระดับอุดมศึกษา

10 5.ข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาในระบบกับนอกระบบ ต่างกันตรงที่ รูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนใช่หรือไม่ .....ใช่..... 6.ข้อใดไม่ใช่หลักการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ก.เน้นความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ข.ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ค.จัดวิธีและรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดียว ง.จัดการศึกษาให้สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เรียนรู้ในสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิต จ.จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 7.วุฒิการศึกษาของ กศน.คือ ประถม ม.ต้นม.ปลาย ใช่หรือไม่ .....ใช่.....

11 8. โครงสร้างหลักสูตรของ กศน
8.โครงสร้างหลักสูตรของ กศน. แบ่งออกเป็น 5สาระข้อใดไม่ได้อยู่ในสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 9.ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเรียนแบบ กศน. ก.เรียนรู้ด้วยตนเอง ข.ทำโครงงาน ค.พบกลุ่ม ง.ต้องเข้าชั้นเรียนเท่านั้น จ.ตามอัธยาศัย ก.ภาษาไทย ข.ภาษาต่างประเทศ ค.พุทธศาสนา ง.คณิตศาสตร์ จ.วิทยาศาสตร์ 10.การเลือกรูปแบบการเรียนของ กศน. มีหลายรูปแบบได้ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหาและต้องสอดคล้องกับอะไร ก.วิถีชีวิตและการทำงานของผู้เรียน ข.เวลาของครูผู้สอน ค.สถานที่การเรียนการสอน ง.ค่าลงทะเบียนเรียน จ.กิจกรรม

12 สมาชิก นางสาวสุจิตรา เทพบุรี รหัส 561121303 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
นางสาวสุจิตรา เทพบุรี รหัส โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา นายจตุรนต์ รักอยู่ รหัส โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา นางสาวจิราภรณ์ พันธ์มิตร รหัส โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

13


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google