งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย

2 ความเป็นมาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบเกิดขึ้นครั้งแรกใน ปี ค. ศ. 1967 ก่อนนี้นั้นคำว่า กศน. แปลว่า “ การศึกษานอกโรงเรียน ” แต่ปัจจุบัน หลังจากมีพระราชบัญญัติส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ. ศ. 2551 เกิดขึ้น กศน. จึงหมายถึง “ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ” โดย กศน. นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาในระดับประถม - มัธยม ในรูปโรงเรียน มาศึกษาได้ โดยจะวุฒิการศึกษาเป็น ประถม ม. ต้น ม. ปลาย ( เทียบกับในโรงเรียน จะเป็นวุฒิการศึกษา ประถม ป.6) ม.3 ) และ ม.6)

3 การศึกษานอกระบบ เป็นรูปแบบของการจัดการศึกษา ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับบริการที่พลาดโอกาสจากการศึกษา ในระบบ วัตถุประสงค์ของการศึกษามีความชัดเจนเช่นเดียวกับ การศึกษาในระบบ แต่จะมีข้อแตกต่างตรงที่ รูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียน หรือฝึกอบรม มีความยืดหยุ่น และหลากหลายกว่าสนองตามสภาพความต้องการและ ศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น ลักษณะของการจัดการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย

4 หลักการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1. เน้นความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาการ กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต มีความยืดหยุ่นในเรื่องกฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ 3. จัดการศึกษาให้สนองความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายให้เรียนรู้ในสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิต 4. จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบคำนึงถึงความ แตกต่างระหว่างบุคคล

5 โครงสร้างหลักสูตร

6 วิธีการเรียน

7 เกณฑ์การจบหลักสูตร

8 การบริหารงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการโอน จัดสรรงบประมาณรายจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ขอ อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบกลาง ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขออนุมัติขยาย เวลาเบิกจ่ายเงินกับกระทรวงการคลังของส่วนกลางและ ส่วนวิเคราะห์ตรวจสอบ

9 คำถาม 1. กศน. ย่อมาจาก..... การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย..... 2. การศึกษานอกระบบเกิดขึ้นครั้งแรกใน ปี ค. ศ. 1967 ก่อนนี้นั้น คำว่ากศน. แปลว่า 3. การศึกษา กศน. จัดการเรียนการสอนให้กับใคร.... การศึกษานอกโรงเรียน......... ให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาในระดับประถม - มัธยม..... ก. ระดับอนุบาล - ระดับประถม ค. ระดับมัธยม ง. ระดับมัธยม - ระดับอุมดมศึกษา จ. ระดับอุดมศึกษา 4. กศน. เปิดสอนในระดับใด ข. ระดับประถม - มัธยม

10 5. ข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาในระบบกับนอกระบบ ต่างกัน ตรงที่ รูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนใช่หรือไม่ 6. ข้อใดไม่ใช่หลักการของการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย ก. เน้นความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ข. ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ค. จัดวิธีและรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดียว ง. จัดการศึกษาให้สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เรียนรู้ในสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิต จ. จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 7. วุฒิการศึกษาของ กศน. คือ ประถม ม. ต้นม. ปลาย ใช่หรือไม่..... ใช่.....

11 8. โครงสร้างหลักสูตรของ กศน. แบ่งออกเป็น 5 สาระข้อใดไม่ได้อยู่ ในสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 9. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเรียนแบบ กศน. ก. ภาษาไทย ข. ภาษาต่างประเทศ ค. พุทธศาสนา ง. คณิตศาสตร์ จ. วิทยาศาสตร์ ก. เรียนรู้ด้วยตนเอง ข. ทำโครงงาน ค. พบกลุ่ม ง. ต้องเข้าชั้นเรียนเท่านั้น จ. ตามอัธยาศัย 10. การเลือกรูปแบบการเรียนของ กศน. มีหลายรูปแบบได้ ขึ้นอยู่ กับความยากง่ายของเนื้อหาและต้องสอดคล้องกับอะไร ก. วิถีชีวิตและการทำงานของผู้เรียน ข. เวลาของครูผู้สอน ค. สถานที่การเรียนการสอน ง. ค่าลงทะเบียนเรียน จ. กิจกรรม

12 สมาชิก นางสาวสุจิตรา เทพบุรี รหัส 561121303 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา นายจตุรนต์ รักอยู่ รหัส 561121319 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา นางสาวจิราภรณ์ พันธ์มิตร รหัส 561121336 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

13


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google