งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ 2559 2 เป็นเลิศด้าน วิชาการ รับใช้ สังคม 50 ของเอเชีย เป้าหมาย ร่วมพัฒนาพื้นที่และประเทศอย่างยั่งยืน จัดการศึกษา มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ พัฒนางานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ 2559 2 เป็นเลิศด้าน วิชาการ รับใช้ สังคม 50 ของเอเชีย เป้าหมาย ร่วมพัฒนาพื้นที่และประเทศอย่างยั่งยืน จัดการศึกษา มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ พัฒนางานวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิสัยทัศน์ 2559 2 เป็นเลิศด้าน วิชาการ รับใช้ สังคม 50 ของเอเชีย เป้าหมาย ร่วมพัฒนาพื้นที่และประเทศอย่างยั่งยืน จัดการศึกษา มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม จัดบริการวิชาการ ความต้องการ ชุมชน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยฯ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์อาเซียน พัฒนาศูนย์หริภุญไชย / ศูนย์สมุทรสาคร Green & Clean Campus – Car free campus พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ ( เพื่อการพัฒนา ) พัฒนาบุคลากร

3 โครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ. ศ.2558 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพในระดับสากล 11 : 21th Century Skill 12 : พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 13 : พัฒนานักศึกษาและ ทุนการศึกษา 14 : เร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ ขาดแคลน 15 : พัฒนาอาจารย์และบุคลากร 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพในระดับสากล 11 : 21th Century Skill 12 : พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 13 : พัฒนานักศึกษาและ ทุนการศึกษา 14 : เร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ ขาดแคลน 15 : พัฒนาอาจารย์และบุคลากร

4 2. ยุทธศาสตร์พัฒนางานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ ประโยชน์ในการเรียนการสอน การ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ ความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและ สากล 21 : ทุนวิจัย 22 : แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย 23 : เสนอผลงานวิชาการระดับ นานาชาติ 24 : Excellence Center 2. ยุทธศาสตร์พัฒนางานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ ประโยชน์ในการเรียนการสอน การ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ ความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและ สากล 21 : ทุนวิจัย 22 : แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย 23 : เสนอผลงานวิชาการระดับ นานาชาติ 24 : Excellence Center โครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ. ศ.2558

5 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการวิชาการ และการให้บริการบนฐาน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 31 : โครงการตามพระราชดำริ 32 : USR 33 : Health Hub 34 : Science Park 35 : พลังงานทดแทน 36 : ข้าว เกษตรที่สูง 37 : ผู้สูงอายุ /food safety/ ยาเสพ ติด 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการวิชาการ และการให้บริการบนฐาน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 31 : โครงการตามพระราชดำริ 32 : USR 33 : Health Hub 34 : Science Park 35 : พลังงานทดแทน 36 : ข้าว เกษตรที่สูง 37 : ผู้สูงอายุ /food safety/ ยาเสพ ติด โครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ. ศ.2558

6 4. ยุทธศาสตร์มุ่งทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่ม ชาติพันธ์และ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 41 : ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 42 : ล้านนาคดีศึกษา 4. ยุทธศาสตร์มุ่งทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่ม ชาติพันธ์และ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 41 : ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 42 : ล้านนาคดีศึกษา โครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ. ศ.2558

7 5. ยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นสากลของ มหาวิทยาลัย 51 : สร้างความร่วมมือกับ ต่างประเทศ 52 : แลกเปลี่ยนนักศึกษา 53 : การเจรจาธุรกิจ 54 : อาเซียน 5. ยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นสากลของ มหาวิทยาลัย 51 : สร้างความร่วมมือกับ ต่างประเทศ 52 : แลกเปลี่ยนนักศึกษา 53 : การเจรจาธุรกิจ 54 : อาเซียน โครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ. ศ.2558

8 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหาร จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 61 : รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 62 : กายภาพและสิ่งแวดล้อม 63 : ศูนย์การศึกษา 64 : บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหาร จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 61 : รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 62 : กายภาพและสิ่งแวดล้อม 63 : ศูนย์การศึกษา 64 : บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ. ศ.2558

9 กองแผนงานได้กำหนด งบภารกิจประจำและ งบยุทธศาสตร์ ให้กับส่วนงานแล้ว กองแผนงานได้กำหนด งบภารกิจประจำและ งบยุทธศาสตร์ ให้กับส่วนงานแล้ว

10 ส่วนงานจะ ต้องเป็น ผู้กำหนด งบภารกิจประจำ และ งบยุทธศาสตร์ ส่วนงานจะ ต้องเป็น ผู้กำหนด งบภารกิจประจำ และ งบยุทธศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ 2559 2 เป็นเลิศด้าน วิชาการ รับใช้ สังคม 50 ของเอเชีย เป้าหมาย ร่วมพัฒนาพื้นที่และประเทศอย่างยั่งยืน จัดการศึกษา มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ พัฒนางานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google