งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... นายชัยฤทธิ์ ดำรง เกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... นายชัยฤทธิ์ ดำรง เกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... นายชัยฤทธิ์ ดำรง เกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว

2 ศมข. วันที่ 17 มิ.ย. – 7 ส.ค. 51 ศวข. วันที่ 16 มิ.ย. – 30 ก.ค. 51

3 ผลการประเมินความสุขศูนย์ 8มากที่สุดศูนย์14มาก ศูนย์ 1ปานกลาง

4 5. ศมข. พิษณุโลก 6. ศมข. กาฬสินธุ์2. ศมข. กำแพงเพชร 7. ศมข. อุดรธานี3. ศมข. สุโขทัย 8. ศมข. ลำปาง4. ศมข. ราชบุรี 1. ศมข. สกลนคร

5 ผลการประเมินความสุข ศูนย์26มาก ศูนย์ 1ปานกลาง

6 ผลการประเมินความสุข 10 อันดับแรก 6. ศวข. เชียงราย 7. ศวข. สะเมิง2. ศวข. ปทุมธานี 8. ศวข. แม่ฮ่องสอน3. ศวข. พัทลุง 9. ศวข. สุพรรณบุรี4. ศวข. เชียงใหม่ 10. ศวข. ชัยนาท 5. ศวข. ราชบุรี 1. ศวข. อุบลราชธานี

7 1. ควรเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นอย่างเปิดเผย 2. มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม 3. จัดให้มีสวัสดิการของหน่วยงาน 4. จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ในหน่วยงาน

8 5. ควรจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานและ ภายนอกให้สะอาดสวยงาม 6. ความกังวลใจต่อปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ 7. ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในองค์กร 8. มีการทำงานด้วยความรักความสามัคคี

9 ผลการประเมินความพึงพอใจศูนย์ 8มากที่สุดศูนย์ 9มาก ศูนย์ศูนย์ 5 1ปานกลางน้อย

10 6. ศมข. ขอนแก่น2. ศมข. สกลนคร 7. ศมข. กาฬสินธุ์3. ศมข. นครสวรรค์ 8. ศมข. ลพบุรี4. ศมข. สุโขทัย 5. ศมข. กำแพงเพชร 1. ศมข. พิษณุโลก (นางทัศนีย์ เพ็ญสุภา)

11 ผลการประเมินความพึงพอใจศูนย์ 6มากที่สุดศูนย์13มาก ศูนย์ศูนย์ 7 1ปานกลางไม่ประเมิน

12 5. ศวข. เชียงราย2. ศวข. ปทุมธานี 6. ศวข. แม่ฮ่องสอน3. ศวข. ราชบุรี 4. ศวข. อุบลราชธานี ผลการประเมินความพึงพอใจ 1. ศวข. เชียงใหม่

13 1. ควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร 2. ควรเป็นตัวอย่างที่ดีและมีความรักต่อองค์กร 3. ต้องเป็นผู้ที่กล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ 4. ต้องมีคุณธรรม และมีจริยธรรม

14 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่พูดจาข่มขู่หรือก้าวร้าว 6. ควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร 7. ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทุก 4 ปี

15 8. ควรมีการประเมินทุกปี 9. ใช้ผลการประเมินให้เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาปรับปรุงผอ.


ดาวน์โหลด ppt โดย... นายชัยฤทธิ์ ดำรง เกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google