งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยาใน ประเทศ ไทย สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม เอกสารประกอบการสอนวิชา ยาในชีวิตประจำวัน 9-10 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยาใน ประเทศ ไทย สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม เอกสารประกอบการสอนวิชา ยาในชีวิตประจำวัน 9-10 เมษายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยาใน ประเทศ ไทย สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม เอกสารประกอบการสอนวิชา ยาในชีวิตประจำวัน 9-10 เมษายน 2557

2 กรณีศึกษา ยาในประเทศ ไทย

3 ยาในประเทศไทย  ยาเป็นมากกว่าการรักษาโรค  การควบคุมยา  ผลิตภัณฑ์ยา  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา  ผู้ประกอบวิชาชีพ / ผู้ประกอบโรค ศิลปะ  การส่งเสริมการขายและการโฆษณา  สถานการณ์ยาในประเทศไทย  สรุป

4 ยาเป็นมากกว่าการ รักษาโรค  ยาคืออะไร  ดูรายละเอียดจากเรื่อง หลักการใช้ยา  มีคุณอนันต์ มีโทษมหันต์  ยาเป็นสินค้าพิเศษ ต่างจากสินค้า ทั่วไป  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  การเข้าถึงยา  ยาอยู่ที่ไหน เภสัชกรไปถึงที่นั่น  การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ. ศ. 2554

5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550

6 การสำรวจอนามัยและ สวัสดิการ พ. ศ. 2554 ล้านคน# ร้อยละ##  จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 19.8 29.3  เจ็บป่วย/รู้สึกไม่สบาย13.920.6  โรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว10.816.0  อุบัติเหตุ/ถูกทำร้าย1.72.5  เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2550  เจ็บป่วย/รู้สึกไม่สบาย20.3  โรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว15.8  อุบัติเหตุ/ถูกทำร้าย2.5  # ในรอบ 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ 26,500 ครัวเรือนในทุกจังหวัด  ## ร้อยละของประชากรทั้งหมด  http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/healthy/healt hyExec54.pdf http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/healthy/healt hyExec54.pdf

7 การสำรวจอนามัยและ สวัสดิการ พ. ศ. 2554  สถานที่รับบริการสาธารณสุขครั้งสุดท้ายร้อยละ ผู้ป่วยที่มีการรักษา68.5  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ39.7  ซื้อ/หายากินเอง18.8  สถานพยาบาลเอกชน 9.8  รักษาด้วยวิธีอื่น 0.2 เช่น หมอพื้นบ้าน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

8 การควบคุมยา  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ประเภทของยา  การผลิตยา  การขายยา  การส่งเสริมการขายโฆษณา

9 หน่วยงานที่ รับผิดชอบ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา - อย.  เช่น การออกใบอนุญาตผลิตยา ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ใบอนุญาตขายยาในเขต กรุงเทพมหานคร  รับเรื่องร้องทุกข์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - สสจ.  เช่น การออกใบอนุญาตขายยาในเขต จังหวัด  รับเรื่องร้องทุกข์

10  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น ขอนแก่น อุดรธานี นคราชสีมา อุบลราชธานี  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพในเขตจังหวัด  องค์การเภสัชกรรม เป็น โรงงานผลิตยาของรัฐ เป็น รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง สาธารณสุข

11  สำนักสถานพยาบาลและการ ประกอบโรคศิลปะ  ออกใบอนุญาตสถานพยาบาล เอกชนในกรุงเทพมหานคร  รับเรื่องร้องทุกข์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - สสจ.  ออกใบอนุญาตสถานพยาบาล เอกชนในเขตจังหวัด  รับเรื่องร้องทุกข์

12 ประเภทของยาจำแนก ตามการขออนุญาต  ยาแผนปัจจุบัน  ยาแผนโบราณ  ยาสมุนไพร

13 การผลิตยา  การผลิตยาแผนปัจจุบัน ต้อง ได้รับอนุญาตจาก อย. คือ  ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน  ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา  ต้องมีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เป็น เภสัชกรอย่างน้อย 2 คน

14  การผลิตยาแผนโบราณ ต้องได้รับ อนุญาตจาก อย. คือ  ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ  ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา  ต้องมีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้ ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม

15  สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. หรือ สสจ.  โดยต้องมีเภสัชกรอยู่ ปฏิบัติการ ตลอดเวลาทำการ ( ตลอดเวลาที่เปิดร้าน )

16 ยาสมุนไพร  ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จาก พฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือ แปรสภาพ  ยาสมุนไพรหลายชนิดเป็นยาอันตราย  ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ในตำรับยาแผนโบราณ  ทั้งที่เป็นยาสมุนไพรที่ห้ามใช้โดยเด็ดขาด  และยาสมุนไพรที่ยกเว้นให้ใช้ในขนาดที่กำหนด  ยาสมุนไพรที่ห้ามใช้โดยเด็ดขาด เช่น  เมล็ดมะกล่ำตาหนู  เมล็ดสลอด  น้ำมันสลอด

17  โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แนะ ประชาชนไม่ควรปลูกสมุนไพรดองดึง ร่วมกับพืชผักสวนครัวที่กินใบ - ผลหรือ ยอดอ่อน เพื่อป้องกันการเก็บ ผิดพลาด เนื่องจากดองดึงมีสารหลาย ชนิดทั้งที่มีสรรพคุณเป็นยาและมีความ เป็นพิษสูง ถึงขั้นเสียชีวิต พืชชนิดนี้ ต้องใช้โดยผู้มีความรู้เท่านั้น โดยล่าสุด พบเสียชีวิตแล้ว 1 รายที่ จ. ศรีสะเกษ จากการกินผลดองดึงเพราะเข้าใจผิดว่า เป็นผลของต้นสลิด แนะหากพบ ผู้ป่วยจากการกินลูกดองดึง ให้ช่วยชีวิต เบื้องต้นโดยให้กินไข่ขาวหรือดื่มนม ทันทีเพื่อทำให้อาเจียนออกมาให้มาก ที่สุด เพื่อลดการดูดซึมพิษเข้าร่างกาย และรีบส่งไปโรงพยาบาลทันที  http://www.thaigov.go.th/th/news- ministry/2012-08-15-09-44- 34/item/81581 http://www.thaigov.go.th/th/news- ministry/2012-08-15-09-44- 34/item/81581


ดาวน์โหลด ppt ยาใน ประเทศ ไทย สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม เอกสารประกอบการสอนวิชา ยาในชีวิตประจำวัน 9-10 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google