งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี 2551 ถนนสายบ้านปางชัย อ. แม่เปิ่น จ. นครสวรรค์ ปี 2551 ถนนสายบ้านปางชัย อ. แม่เปิ่น จ. นครสวรรค์ ประจำอยู่ที่... นครสวร รค์ 1 ชุด ความยาว 12 ม. ประจำอยู่ที่...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี 2551 ถนนสายบ้านปางชัย อ. แม่เปิ่น จ. นครสวรรค์ ปี 2551 ถนนสายบ้านปางชัย อ. แม่เปิ่น จ. นครสวรรค์ ประจำอยู่ที่... นครสวร รค์ 1 ชุด ความยาว 12 ม. ประจำอยู่ที่..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปี 2551 ถนนสายบ้านปางชัย อ. แม่เปิ่น จ. นครสวรรค์ ปี 2551 ถนนสายบ้านปางชัย อ. แม่เปิ่น จ. นครสวรรค์ ประจำอยู่ที่... นครสวร รค์ 1 ชุด ความยาว 12 ม. ประจำอยู่ที่... นครสวร รค์ 1 ชุด ความยาว 12 ม. ปี 2552 ถนน อบต. หนองเต่า อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ ปี 2552 ถนน อบต. หนองเต่า อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ ปี 2554 สาย นว.3104 แยก ทล.225- บ. เกยไชยใต้ ปี 2554 สาย นว.3104 แยก ทล.225- บ. เกยไชยใต้ ประเด็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติรับสถานการณ์อุทกภัย

2 ปี 2551 อน.3027 แยก ทล.333- บ. เจ้าวัด ปี 2551 อน.3027 แยก ทล.333- บ. เจ้าวัด ติดตั้งอยู่ที่... อุทัยธานี 1 ชุด ความยาว 33 ม. ติดตั้งอยู่ที่... อุทัยธานี 1 ชุด ความยาว 33 ม. ปี 2552 อน.3027 แยก ทล.333- บ. เจ้าวัด ปี 2552 อน.3027 แยก ทล.333- บ. เจ้าวัด ปี 2553-2556 ถนนสายบ้านใหม่คลองเคียน ปี 2553-2556 ถนนสายบ้านใหม่คลองเคียน

3 ประจำอยู่ที่... สทช. ที่ 8 ความยาว 33 ม. ประจำอยู่ที่... สทช. ที่ 8 ความยาว 33 ม.

4 ประเด็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติรับสถานการณ์อุทกภัย

5

6

7

8

9

10 ประเด็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติรับสถานการณ์อุทกภัย

11

12

13 สะพานเหล็กจำนวนคน เวลาในการ ดำเนินงาน ( เดิม ) เวลาในการ ดำเนินงาน ( ใหม่ ) ยาว 33 ม. อน. 20 2 วัน 1 วัน ยาว 12 ม. นว. 15 1 วัน 3 ชม. ยาว 33 ม. พจ. 20 2 วัน 1 วัน.

14


ดาวน์โหลด ppt ปี 2551 ถนนสายบ้านปางชัย อ. แม่เปิ่น จ. นครสวรรค์ ปี 2551 ถนนสายบ้านปางชัย อ. แม่เปิ่น จ. นครสวรรค์ ประจำอยู่ที่... นครสวร รค์ 1 ชุด ความยาว 12 ม. ประจำอยู่ที่...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google