งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุษบง กาญจนสาขา หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำเนินการจัดการระบบการเลี้ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุษบง กาญจนสาขา หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำเนินการจัดการระบบการเลี้ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุษบง กาญจนสาขา หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำเนินการจัดการระบบการเลี้ยง และสุขภาพสัตว์ และสัตว์ป่าให้ปลอด โรค อย่างไร้พรมแดน

2 แผนผังหน่วยงานภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดี สำนัก บริหาร งานกลาง CITES กองนิติการ สำนักป้องกัน ปราบปรามและ ควบคุมไฟป่า สำนักแผนงาน และสารสนเทศ สำนักฟื้นฟู และพัฒนา พื้นที่อนุรักษ์ สำนักสนองงาน พระราชดำริ สำนักวิจัย การอนุรักษ์ ป่าไม้และ พันธุ์พืช สำนักอนุรักษ์ และจัดการ ต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ สัตว์ป่า สำนักอุทยาน แห่งชาติ สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16

3 การจัดการระบบการเลี้ยงและสุขภาพสัตว์ป่า สัตว์ป่าในธรรมชาติ สัตว์ป่าในกรงเลี้ยง สัตว์ป่าของกลาง

4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการระบบการเลี้ยงและสุขภาพสัตว์ และสัตว์ป่า ให้ปลอดโรค 1.ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์รายย่อย และการเลี้ยงสัตว์เชิง อุตสาหกรรม 2.ป้องกันการนำเข้าโรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศ 3.พัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเสี่ยงในกิจการเลี้ยงสัตว์ 4.ส่งเสริมระบบการฆ่าสัตว์ให้มีมาตรฐาน 5.ฟื้นฟูระบบการเลี้ยง สายพันธุ์ และการตลาดของสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปีก สวยงาม หลังได้รับผล กระทบจากปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ 6.จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับใน อุตสาหกรรมสัตว์เชิงธุรกิจ 7.ศึกษาและวิจัยด้านการปรับระบบการเลี้ยง สัตว์และปัจจัยเสี่ยงของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในสัตว์ 8. ศึกษาความมั่นคง และความหลากหลาย ทางชีวภาพ และพันธุกรรมของสัตว์ป่า

5 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์รายย่อย และการเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรม การดำเนินงานที่ผ่านมา 1. จัดระบบการเลี้ยงสัตว์ป่า การตรวจรักษาโรค และเฝ้า ระวังโรคระบาดในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 2. ตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์ สาธารณะ 3. จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง สัตว์ป่าชนิดต่างๆ

6 แผนการดำเนินงานในอนาคต 1. จัดทำมาตรฐานกรงเลี้ยงสัตว์ และมาตรฐานสวนสัตว์ สาธารณะ 2. จำกัดพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคน สัตว์ และสัตว์ ป่า 3. รณรงค์ให้งดการให้อาหารแก่สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ใกล้เขตชุมชน 4. จัดทำสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปลอดโรค และอบรมสัตว แพทย์/เจ้าหน้าทีประจำสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ในการดูแลสัตว์ ป่าให้ปลอดโรคตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์รายย่อย และการเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

7 กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกันการนำเข้าโรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศ การดำเนินการที่ผ่านมา 1. ตรวจค้นโรคไข้หวัดนกในนกอพยพเพื่อเฝ้าระวังการนำโรคเข้า สู่ประเทศในช่วงฤดูการอพยพของนก 2. ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ควบคุมการนำเข้าสัตว์ป่าบริเวณด่าน ศุลกากร เพื่อตรวจใบรับรองสุขภาพ รวมทั้งกักกันโรคอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในช่วงมีการระบาดของโรคสัตว์สู่คนที่รุนแรง 3. ตั้งด่านตรวจสัตว์ป่า 37 แห่ง เพื่อตรวจสอบการลักลอบ นำเข้า/นำผ่านสัตว์ป่าตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และตามอนุสัญญา CITES ปัญหาและอุปสรรค สัตว์ต่างถิ่นบางชนิด ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. และความรับผิดชอบ ของหน่วยงานใด เช่น อัลปาก้า และชูก้าไกลเดอร์

8 แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้กับ เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES รวมทั้ง กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกันการนำเข้าโรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศ

9 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเสี่ยง ในกิจการเลี้ยงสัตว์ การดำเนินงานที่ผ่านมา 1. ส่งสัตวแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP-V/W) 2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ให้แก่สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ป่า 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าที่เพื่อป้องกันและควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในสัตว์ป่าแก่ประชาชน

10 โครงการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าของกองคุ้มครองพันธุ์พืชป่าและสัตว์ป่าตามอนุสัญญา ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย วันที่ 15-16 ธันวาคม 2557

11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากร

12 กลยุทธ์ที่ 5 ฟื้นฟูระบบการเลี้ยง สายพันธุ์ และการตลาดของสัตว์ เลี้ยงและสัตว์ปีกสวยงาม หลังได้รับผล กระทบจาก ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ การดำเนินงานที่ผ่านมา - เฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สวน สัตว์เอกชน สวนสัตว์สาธารณะ โดยหน่วยงานส่วนภูมิภาค 16 แห่ง

13 กลยุทธ์ที่ 6 จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรม สัตว์เชิงธุรกิจ การดำเนินงานที่ผ่านมา - จัดทำและพัฒนาระบบการทำเครื่องหมายระบุตัวสัตว์ ในกรณีสัตว์ป่าที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ และในสถานี เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า - ฐานข้อมูลสวนสัตว์เอกชน และสวนสัตว์สาธารณะ (ที่ตั้ง ชนิดพันธุ์ จำนวนสัตว์ ฯลฯ) แผนการดำเนินงานในอนาคต พัฒนาระบบทะเบียนสัตว์ป่า และฐานข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ ป่า ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และสวนสัตว์เอกชน

14 กลยุทธ์ที่ 7 ศึกษาและวิจัยด้านการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์และ ปัจจัยเสี่ยงของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในสัตว์ การดำเนินงานที่ผ่านมา 1. จัดทำคู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าชนิดต่างๆ เช่น การเพาะเลี้ยง กวางป่า กระจง เก้ง และไก่ฟ้าสายพันธุ์ต่างๆ 2. สำรวจโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคไข้หวัดนก ในตลาดค้าสัตว์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กทม. และกรมควบคุมโรค 3. การสำรวจโรคติดต่ออุบัติใหม่ในบริเวณแหล่งรวมสัตว์ต่างๆ เช่น บริเวณแหล่งพักนอนของค้างคาวที่อยู่ใกล้ชุมชน และบริเวณแหล่งอาศัย ของลิงที่อยู่ใกล้ชุมชน 4. สำรวจแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่อยู่รวมกลุ่มกันเป็นจำนวน มาก เช่น ค้างคาว ลิง นกน้ำ เพื่อสนับสนุนข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดต่อ อุบัติใหม่สู่ปศุสัตว์

15 กลยุทธ์ที่ 7 ศึกษาและวิจัยด้านการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์และ ปัจจัยเสี่ยงของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในสัตว์ แผนการดำเนินงานในอนาคต - ศึกษาความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคระหว่างสัตว์ ป่าและสัตว์เลี้ยงบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นที่ป่าอนุรักษ์และชุมชน - จัดทำคู่มือการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่า การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ ธรรมชาติ ให้ปลอดโรค

16 กลยุทธ์ที่ 8 ศึกษาความมั่นคง และความหลากหลายทางชีวภาพ และพันธุกรรมของสัตว์ป่า การดำเนินงานที่ผ่านมา 1. จัดตั้งคลินิกสัตว์ป่าในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 5 แห่ง 2. ตรวจสอบและสำรวจโรคติดต่ออุบัติใหม่ในชนิดพันธุ์สัตว์ ต่างประเทศที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ 3. ฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์ป่าในกรงเลี้ยง 4. การศึกษาชนิดพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นใน ประเทศไทย แผนการดำเนินงานในอนาคต - จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรค เบื้องต้นในสัตว์ป่า

17 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บุษบง กาญจนสาขา หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำเนินการจัดการระบบการเลี้ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google