งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เล่าสู่กันฟัง ดร. รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เล่าสู่กันฟัง ดร. รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เล่าสู่กันฟัง ดร. รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ขอบเขต สำนักอำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศาเฉพาะ กิจ จชต. สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

3 ประเด็น การประเมินคุณภาพนักเรียน การดูและเด็กที่มีความต้องการ พิเศษ การช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัย สวัสดิการและสวัสดิภาพ กิจกรรมนักเรียน พัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อน บ้าน โรงเรียนขยายโอกาสและมัธยม ปลาย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4 ประเด็น การนำร่อง การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณ (DEA) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (PETS) การจัดหาครูสายสนับสนุน การลงทุนทาง กศ. แบบรัฐร่วมเอกชน (PPP)

5 การศึกษาไทยในรัฐธรรมนูญ ใหม่ การศึกษาเป็นนโยบายที่สำคัญสูงสุด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา ส่งเสริมความเป็นนิติบุคคลของ สถานศึกษา สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ นโยบายทางการศึกษาต้องต่อเนื่อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน สติปัญญาต่ำ นักเรียนไม่ พร้อม ผู้ปกครอง ยากจน พ่อแม่ไม่เอา ใจใส่ ผู้บริหารไม่ สนับสนุน ขาดครู ครูไม่เก่ง ไม่รัก เด็ก ครูมีภาระมาก หลักสูตรไม่ ตอบสนอง ขาดสื่อ กรกส. ขาดการนิเทศ ขาด งบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt เล่าสู่กันฟัง ดร. รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google