งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เล่าสู่กันฟัง ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เล่าสู่กันฟัง ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เล่าสู่กันฟัง ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ขอบเขต สำนักอำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศาเฉพาะกิจ จชต. สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

3 ประเด็น การประเมินคุณภาพนักเรียน การดูและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัย สวัสดิการและสวัสดิภาพ กิจกรรมนักเรียน พัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน โรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมปลาย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4 ประเด็น การนำร่อง การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ (DEA) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (PETS) การจัดหาครูสายสนับสนุน การลงทุนทาง กศ.แบบรัฐร่วมเอกชน (PPP)

5 การศึกษาไทยในรัฐธรรมนูญใหม่
การศึกษาเป็นนโยบายที่สำคัญสูงสุด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริมความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ นโยบายทางการศึกษาต้องต่อเนื่อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สติปัญญาต่ำ นักเรียนไม่พร้อม ผู้ปกครองยากจน พ่อแม่ไม่เอาใจใส่ ผู้บริหารไม่สนับสนุน ขาดครู ครูไม่เก่ง ไม่รักเด็ก ครูมีภาระมาก หลักสูตรไม่ตอบสนอง ขาดสื่อ กรกส. ขาดการนิเทศ ขาดงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt เล่าสู่กันฟัง ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google