งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการ/แนวคิดในการพัฒนาระบบ รวมศูนย์ข้อมูล ไว้ที่จุดเดียว เข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ความ รับผิดชอบ ใช้งานง่าย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการ/แนวคิดในการพัฒนาระบบ รวมศูนย์ข้อมูล ไว้ที่จุดเดียว เข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ความ รับผิดชอบ ใช้งานง่าย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://bid.rid.go.th/pbms

2

3 หลักการ/แนวคิดในการพัฒนาระบบ รวมศูนย์ข้อมูล ไว้ที่จุดเดียว เข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ความ รับผิดชอบ ใช้งานง่าย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างแบบฟอร์มช่วยลดข้อผิดพลาด ในการรายงาน

4 ขั้นตอนการดำเนินการ การกำหนด ความต้องการ, ขอบเขตเนื้อหา และหลักเกณฑ์ รวมทั้งเงื่อนไข ในการรายงานที่ ต้องการให้ หน่วยงานค่างๆ ดำเนินการ การออกแบบ กระบวนการ รายงานและ กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้งานระดับ ต่าง ๆ การออกแบบ หน้าตา website ที่ใช้ใน การส่งรายงาน และ แสดงผล ตามความ ต้องการของ ผู้บริหารกรมฯ

5 ขั้นตอนการดำเนินการ (ต่อ) การออกแบบ ระบบฐานข้อมูล และกำหนด ความสัมพันธ์ ตามหลักการใน การจัดการระบบ ฐานข้อมูล และ จัดเก็บบน server ของกรม การนำเข้าข้อมูล แผนงานที่ ปรากฏชื่อในเล่ม พรบ.งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ทุกรายการ ลงใน ฐานข้อมูลที่ได้ ออกแบบไว้ ทดสอบการใช้ งานในระบบโดย ให้ สชป. 3 และ สชป. 12 เป็น หน่วยงานนำ ร่อง เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 53 และนำ ข้อเสนอแนะมา ปรับปรุง/แก้ไข ระบบฯ

6 ขั้นตอนการดำเนินการ (ต่อ) ประชุมชี้แจงทุก สำนัก/กอง เพื่อ ชี้แจงการใช้งาน และมอบ user password สำหรับผู้ใช้งาน ทุกระดับ เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค. 2553 รธร. มอบหมาย ให้กองแผนงาน ดำเนินการนิเทศ ระบบติดตาม ออนไลน์ให้แก่ ทุกสำนัก ชลประทาน กองแผนงานและ คณะทำงานลง พื้นที่นิเทศระบบ ฯ และรับฟัง ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากผู้ปฏิบัติใน พื้นที่ แล้วเสร็จ เมื่อเมษายน 2554

7 แผนภูมิแสดงหลักการทำงานในภาพรวมของระบบ ระบบติดตามฯ ข้อมูล GFMIS จากหน่วยเบิกจ่าย 3. การ update ผลการเบิกจ่าย ทุกรายการงาน โดย ผู้ช่วยผู้ประสานแผน สำนัก 1. การจัดการฐานข้อมูล เพิ่ม / แก้ไข รายการงาน โดย กองแผนงาน 2. การรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผน / การเบิกจ่าย แผน / ผลการปฏิบัติงาน โดย ฝ่ายวิศวกรรม ทุกโครงการ 4. รายงานต่าง ๆ

8 ข้อมูลที่แสดงผลในระบบติดตามฯ บัญชีรายชื่องาน ทุก ประมาณการ ผลก้าวหน้าการจัดซื้อจัด จ้าง แยกประเภท จ้างเหมา - ทำเอง ผลการอนุมัติเงินประจำ งวด ผลก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานอื่น ๆ เช่น Cash Flow

9 กำหนดสิทธิสำหรับผู้เข้าใช้งาน 4 ระดับ ระดับสำนัก ระดับโครงการ กองแผนงาน บุคคลทั่วไป

10 ผู้ใช้งาน : ระดับสำนัก เป็นตัวแทนจากหน่วยงานระดับสำนัก (ฝงจ.ชป / ฝงส.ชป ) มีหน้าที่ - รายงาน/แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน รายประมาณการ - รายงาน/แก้ไข ข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - รายงาน/แก้ไข ข้อมูลการเบิกจ่าย โดยมีสิทธิ์เข้าใช้งานได้เฉพาะหน่วยงานระดับสำนักที่รับผิดชอบอยู่เท่านั้น เป็นตัวแทนจากหน่วยงานระดับสำนัก (ฝงจ.ชป / ฝงส.ชป ) มีหน้าที่ - รายงาน/แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน รายประมาณการ - รายงาน/แก้ไข ข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - รายงาน/แก้ไข ข้อมูลการเบิกจ่าย โดยมีสิทธิ์เข้าใช้งานได้เฉพาะหน่วยงานระดับสำนักที่รับผิดชอบอยู่เท่านั้น

11 ผู้ใช้งาน : ระดับโครงการ ผู้ใช้งานเป็นตัวแทนจากโครงการชลประทาน หรือ โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษา โครงการก่อสร้าง ภายใต้สำนัก โดยมีหน้าที่ - รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่าย - รายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้ใช้งานเป็นตัวแทนจากโครงการชลประทาน หรือ โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษา โครงการก่อสร้าง ภายใต้สำนัก โดยมีหน้าที่ - รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่าย - รายงานผลการปฏิบัติงาน

12 ผู้ใช้งาน : กองแผนงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อ จัดจ้าง ผลงาน และผลการเบิกจ่าย โดยมีหน้าที่ - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ดึงข้อมูลรายงานต่าง ๆ เพื่อนำมาประมวลผล วิเคราะห์ - ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาตามที่ผู้ใช้งานได้แจ้งไว้ในระบบ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อ จัดจ้าง ผลงาน และผลการเบิกจ่าย โดยมีหน้าที่ - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ดึงข้อมูลรายงานต่าง ๆ เพื่อนำมาประมวลผล วิเคราะห์ - ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาตามที่ผู้ใช้งานได้แจ้งไว้ในระบบ

13 ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเข้าไปดูรายงานต่าง ๆ สิทธิการเข้าใช้งาน - ดูรายงานต่างๆ เช่น ความก้าวหน้าผลงาน ผลการ เบิกจ่าย ฯลฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทุกรายการ - ไม่สามารถ แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเข้าไปดูรายงานต่าง ๆ สิทธิการเข้าใช้งาน - ดูรายงานต่างๆ เช่น ความก้าวหน้าผลงาน ผลการ เบิกจ่าย ฯลฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทุกรายการ - ไม่สามารถ แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ

14

15 ความเป็นมา ใส่ user password

16

17

18 คลิกเพื่อดูรายการภายใต้หน่วยงาน

19

20

21

22

23

24 คลิกเพื่อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน

25 คลิกเพื่อดูงานดำเนินการเอง

26

27

28

29 กรอกข้อมูล 12 เดือน ตั้งแต่ต.ค. 53 ถึง ก.ย. 54

30

31 การตั้งค่า : เพื่อกำหนดค่าต่าง ๆ บนกราฟ

32

33 รายการงาน : เพื่อเรียกดูรายการของแต่ละสำนัก หรือผลผลิต

34 ดูข้อมูลประวัติของระบบ : สามารถดูได้ว่าใครเข้ามาแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไร รายการใด

35 ตรวจสอบการแจ้งปัญหา : สำนัก/โครงการแจ้งปัญหา และเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อดำเนินต่อไป

36

37 หน้าแรก

38

39

40 *ตารางแสดงสรุปรายการประมาณการของแต่ละประเภท

41 ชื่อรายการ ประเภท งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน งบประมาณ ที่ ได้รับอนุมัติ

42

43 *แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงอนุมัติรับราคา ลงนาม แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง แยกตามสำนักชลประทาน

44 *แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของจ้างเหมาและทำเอง ปัญหาอุปสรรค ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏิบัติงาน *แสดงรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 รายการ

45

46 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างตามผลผลิต *แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงอนุมัติรับราคา ลงนาม

47

48 ผลการเบิกจ่าย แยกตามสำนักชลประทาน

49 ผลการเบิกจ่าย แยกตามผลผลิต

50

51

52

53 *แสดงรายงานรูปแบบต่าง ๆ แยกเป็นรายสำนัก

54 *หมายเหตุ อธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ

55 *รายงาน แยกตามเขตตรวจราชการ 4 ภารกิจ

56


ดาวน์โหลด ppt หลักการ/แนวคิดในการพัฒนาระบบ รวมศูนย์ข้อมูล ไว้ที่จุดเดียว เข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ความ รับผิดชอบ ใช้งานง่าย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google