งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Http://bid.rid.go.th/pbms.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Http://bid.rid.go.th/pbms."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หลักการ/แนวคิดในการพัฒนาระบบ
รวมศูนย์ข้อมูล ไว้ที่จุดเดียว เข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ใช้งานง่าย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างแบบฟอร์มช่วยลดข้อผิดพลาดในการรายงาน

4 ขั้นตอนการดำเนินการ การกำหนด ความต้องการ,ขอบเขตเนื้อหาและหลักเกณฑ์รวมทั้งเงื่อนไขในการรายงานที่ต้องการให้หน่วยงานค่างๆ ดำเนินการ การออกแบบกระบวนการรายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระดับต่าง ๆ การออกแบบหน้าตา website ที่ใช้ในการส่งรายงาน และ แสดงผลตามความต้องการของผู้บริหารกรมฯ

5 ขั้นตอนการดำเนินการ (ต่อ)
การออกแบบระบบฐานข้อมูลและกำหนดความสัมพันธ์ ตามหลักการในการจัดการระบบฐานข้อมูล และจัดเก็บบน server ของกรม การนำเข้าข้อมูลแผนงานที่ปรากฏชื่อในเล่ม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ทุกรายการ ลงในฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ ทดสอบการใช้งานในระบบโดยให้ สชป. 3 และ สชป. 12 เป็นหน่วยงานนำร่อง เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 53 และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/แก้ไขระบบฯ

6 ขั้นตอนการดำเนินการ (ต่อ)
ประชุมชี้แจงทุกสำนัก/กอง เพื่อชี้แจงการใช้งาน และมอบ user password สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2553 รธร. มอบหมายให้กองแผนงานดำเนินการนิเทศระบบติดตามออนไลน์ให้แก่ทุกสำนักชลประทาน กองแผนงานและคณะทำงานลงพื้นที่นิเทศระบบฯ และรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากผู้ปฏิบัติในพื้นที่ แล้วเสร็จเมื่อเมษายน 2554

7 แผนภูมิแสดงหลักการทำงานในภาพรวมของระบบ
1. การจัดการฐานข้อมูล เพิ่ม / แก้ไข รายการงาน โดย กองแผนงาน ข้อมูล GFMIS จากหน่วยเบิกจ่าย ระบบติดตามฯ 3. การ update ผลการเบิกจ่าย ทุกรายการงาน โดย ผู้ช่วยผู้ประสานแผน สำนัก 2. การรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผน / การเบิกจ่าย แผน / ผลการปฏิบัติงาน โดย ฝ่ายวิศวกรรม ทุกโครงการ 4. รายงานต่าง ๆ

8 ข้อมูลที่แสดงผลในระบบติดตามฯ
บัญชีรายชื่องาน ทุกประมาณการ ผลก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง แยกประเภท จ้างเหมา - ทำเอง ผลการอนุมัติเงินประจำงวด ผลก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานอื่น ๆ เช่น Cash Flow

9 กำหนดสิทธิสำหรับผู้เข้าใช้งาน 4 ระดับ
ระดับสำนัก ระดับโครงการ กองแผนงาน บุคคลทั่วไป

10 เป็นตัวแทนจากหน่วยงานระดับสำนัก (ฝงจ.ชป / ฝงส.ชป )
ผู้ใช้งาน : ระดับสำนัก เป็นตัวแทนจากหน่วยงานระดับสำนัก (ฝงจ.ชป / ฝงส.ชป ) มีหน้าที่ - รายงาน/แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน รายประมาณการ - รายงาน/แก้ไข ข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - รายงาน/แก้ไข ข้อมูลการเบิกจ่าย โดยมีสิทธิ์เข้าใช้งานได้เฉพาะหน่วยงานระดับสำนักที่รับผิดชอบอยู่เท่านั้น

11 ผู้ใช้งาน : ระดับโครงการ
ผู้ใช้งานเป็นตัวแทนจากโครงการชลประทาน หรือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการก่อสร้าง ภายใต้สำนัก โดยมีหน้าที่ - รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่าย - รายงานผลการปฏิบัติงาน

12 ผู้ใช้งาน : กองแผนงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงานผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน และผลการเบิกจ่าย โดยมีหน้าที่ - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ดึงข้อมูลรายงานต่าง ๆ เพื่อนำมาประมวลผล วิเคราะห์ - ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาตามที่ผู้ใช้งานได้แจ้งไว้ในระบบ

13 ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเข้าไปดูรายงานต่าง ๆ สิทธิการเข้าใช้งาน - ดูรายงานต่างๆ เช่น ความก้าวหน้าผลงาน ผลการ เบิกจ่าย ฯลฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทุกรายการ - ไม่สามารถ แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ

14 สิทธิการใช้งานของ สำนักชลประทาน

15 ความเป็นมา ใส่ user password

16

17

18 คลิกเพื่อดูรายการภายใต้หน่วยงาน

19

20

21

22 หน่วยงานระดับโครงการ
สิทธิการใช้งานของ หน่วยงานระดับโครงการ

23

24 คลิกเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน คลิกเพื่อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

25 คลิกเพื่อดูงานดำเนินการเอง

26

27

28

29 กรอกข้อมูล 12 เดือน ตั้งแต่ต.ค. 53 ถึง ก.ย. 54

30 เจ้าหน้าที่กองแผนงาน (กลุ่มตรวจสอบและติดตามผลงาน)
สิทธิการใช้งานของ เจ้าหน้าที่กองแผนงาน (กลุ่มตรวจสอบและติดตามผลงาน)

31 การตั้งค่า : เพื่อกำหนดค่าต่าง ๆ บนกราฟ

32

33 รายการงาน : เพื่อเรียกดูรายการของแต่ละสำนัก
หรือผลผลิต

34 ดูข้อมูลประวัติของระบบ : สามารถดูได้ว่าใครเข้ามาแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไร รายการใด

35 ตรวจสอบการแจ้งปัญหา : สำนัก/โครงการแจ้งปัญหา และเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อดำเนินต่อไป

36 สิทธิการใช้งานของ บุคคลทั่วไป

37 หน้าแรก

38

39

40 *ตารางแสดงสรุปรายการประมาณการของแต่ละประเภท

41 งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ
ชื่อรายการ งบประมาณ ตามแผน ประเภทงบประมาณ งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ

42

43 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง แยกตามสำนักชลประทาน
*แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงอนุมัติรับราคา ลงนาม

44 *แสดงรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 รายการ
*แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของจ้างเหมาและทำเอง ปัญหาอุปสรรค ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏิบัติงาน

45

46 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างตามผลผลิต
*แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงอนุมัติรับราคา ลงนาม

47

48 ผลการเบิกจ่าย แยกตามสำนักชลประทาน

49 ผลการเบิกจ่าย แยกตามผลผลิต

50

51

52

53 *แสดงรายงานรูปแบบต่าง ๆ แยกเป็นรายสำนัก

54 *หมายเหตุ อธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ

55 *รายงาน แยกตามเขตตรวจราชการ 4 ภารกิจ

56 ถาม ตอบ


ดาวน์โหลด ppt Http://bid.rid.go.th/pbms.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google