งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิรูปงานสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง การพัฒนา ทรัพยากร บุคคล การสร้าง ความเชื่อมั่น และความรู้ ความเข้าใจ ในเชิงรุก การปฏิรูป ระบบงาน และ IT และ IT สศค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิรูปงานสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง การพัฒนา ทรัพยากร บุคคล การสร้าง ความเชื่อมั่น และความรู้ ความเข้าใจ ในเชิงรุก การปฏิรูป ระบบงาน และ IT และ IT สศค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนปฏิรูปงานสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง

3 การพัฒนา ทรัพยากร บุคคล การสร้าง ความเชื่อมั่น และความรู้ ความเข้าใจ ในเชิงรุก การปฏิรูป ระบบงาน และ IT และ IT สศค. ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานหลัก ด้านการนำเสนอนโยบายการคลัง เพื่อ นำพลวัตการพัฒนาประเทศ

4 การพัฒนา ทรัพยากรบุคคล โยงกับ Research House สถาบันวิจัย นโยบาย เศรษฐกิจการ คลัง ( โครงการแลก เปลี่ยน บุคลากร ) พัฒนาคน ของ สศค. อย่างต่อเนื่อง - in-house training - off-site training - international training training Recruit คนมีคุณภาพ นอกองค์กร (Lateral Entry) ทำอย่างไรให้คน สศค. มีคุณภาพ และ อยู่กับหน่วยงานอย่างยั่งยืน

5 การปฏิรูป ระบบงานและ IT รักษาและพัฒนามาตรฐานระบบ P.S.O. 1101 P.S.O. 1101 ( ระบบข้อมูล ) และ เตรียมการเพื่อเข้า สู่ระบบ P.S.O. อื่น ๆ การพัฒนาด้าน IT สร้างและ พัฒนา ระบบการ ประเมิน การ ปฏิบัติงาน ให้ มี ประสิทธิภา พ ชัดเจน โปร่งใส และให้ครบ วงจรถึง ระดับบุคคล

6 การพัฒนาด้าน IT นำ IT ที่ทันสมัยมา ช่วย ส่งเสริมการ เสนอแนะ นโยบายเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมและทัน การณ์

7 การพัฒนาด้าน IT นำ IT ที่ทันสมัยมา ช่วย พัฒนาระบบบริหารให้มีมาตรฐาน

8 การพัฒนาด้าน IT นำ IT ที่ทันสมัยมา ใช้เป็น เครื่องมือเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ให้ บุคคลทั่วไป ยอมรับนโยบาย และผลงาน ทางด้านเศรษฐกิจ

9 ประกอบด้วยระบบงานต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบ Office Automation ระบบรับ - ส่งข่าวสารด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ (Fiscal Mail System : FisMail) 1.1.1.1.

10 ระบบการอนุมัติตามสายงาน (Online-Workflow) 2.2.2.2. การเบิก - จ่าย การเบิก - จ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง การลางาน การลางาน การจองห้องประชุมและ ทรัพยากร การจองห้องประชุมและ ทรัพยากร การจองรถ การจองรถ

11 ระบบปฏิทินงานและการ จัดการกำหนดการ ระบบปฏิทินงานและการ จัดการกำหนดการ3. ระบบงานเผยแพร่ข้อมูล ระบบงานเผยแพร่ข้อมูล 4.4.4.4. ระบบงานช่วยอำนวยความ สะดวกใน ระบบงานช่วยอำนวยความ สะดวกใน การสอบถาม การสอบถาม 5.5.5.5. ระบบงานบริหารงานและ จัดการเอกสาร ระบบงานบริหารงานและ จัดการเอกสาร 6.6.6.6. ระบบงานจัดซื้อและบริหาร พัสดุ ระบบงานจัดซื้อและบริหาร พัสดุ 7.7.7.7.

12 ระบบงานบัญชี การเงิน และ งบประมาณ ระบบงานบัญชี การเงิน และ งบประมาณ 8.8.8.8. ระบบงานบริหารงานบุคคล ระบบงานบริหารงานบุคคล 9.9.9.9. ระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์10. ระบบการบันทึกเวลา ปฏิบัติงานของข้าราชการ ระบบการบันทึกเวลา ปฏิบัติงานของข้าราชการ และระบบรักษาความ ปลอดภัย และระบบรักษาความ ปลอดภัย11.

13 ระบบฐานข้อมูลของ สศค. www.thailandoutl ook.com ระดับประ เทศ EMIS กค. ธปท. สศช. สงป. ระหว่าง หน่วยงาน e-FPO e-fiscal, e-local, e-tax, e-financial e-saving, e-macro, e- inter, e-NECF e-PIU,e-law, IT-center, e-secretary e-PIU,e-law, IT-center, e-secretary ภายใน หน่วยงาน ได้รับ P.S.O. 1101 วันที่ 12 กันยายน 2545

14 แผนการดำเนินงานใน อนาคต

15 โครงการศูนย์ข้อมูลการคลัง ท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคลัง ระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ 1. เช่น ฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและ การพาณิชย์ ฯลฯ ขยายฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ เพิ่มเติม 2. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งมีมาตรการและ ระบบรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลที่สมบูรณ์ 3.

16 พัฒนาระบบเครือข่ายและ ระบบงานระยะไกล 4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ให้เพียงพอกับการ ปฏิบัติงาน 5.

17 การสร้างความน่าเชื่อถือ และความรู้ความเข้าใจ เชิงรุก ขจัดกำแพงปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร ระหว่างประเทศไทย กับกลุ่มเป้าหมาย www.thailandoutlook.com การจัดทำ Roadshow และเผยแพร่ ข้อมูลในเวทีการประชุม เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สร้างความเข้าใจและอบรมเจ้าหน้าที่ การคลังของกรมบัญชีกลางให้เป็น CFO ของผู้ว่าราชการจังหวัด

18


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิรูปงานสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง การพัฒนา ทรัพยากร บุคคล การสร้าง ความเชื่อมั่น และความรู้ ความเข้าใจ ในเชิงรุก การปฏิรูป ระบบงาน และ IT และ IT สศค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google