งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 4. สมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ หัวหน้า ฝ่าย / เจ้าหน้าที่ 1. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 2. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 3. กองส่งเสริมการมีงานทำ 4. สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 4. สมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ หัวหน้า ฝ่าย / เจ้าหน้าที่ 1. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 2. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 3. กองส่งเสริมการมีงานทำ 4. สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 4

2 สมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ หัวหน้า ฝ่าย / เจ้าหน้าที่ 1. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 2. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 3. กองส่งเสริมการมีงานทำ 4. สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ ออกไปนอกราชอาณาจักร 5. ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ 6. กลุ่มตรวจสอบภายใน 7. สำนักงานจัดหางานจังหวัดภาคตะวันออก 8. สำนักงานจัดหางานจังหวัดภาคตะวันตก 9. สำนักงานจัดหางานจังหวัดภาคใต้

3 10. สำนักงานจัดหางานจังหวัดภาคกลาง 11. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2 12. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4 13. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 14. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 15. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 16. ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัด ราชบุรี 17. ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัด สงขลา 18. ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัด ระยอง สมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ หัวหน้า ฝ่าย / เจ้าหน้าที่ ( ต่อ )

4 1.1 ทบทวนและกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติงานที่มี คุณภาพ แนวปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องมี ความชัดเจนและเป็นทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ 1.2 ปรับปรุงระบบสารสนเทศแรงงาน ต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง เข้าถึงได้ง่าย โดยการลด ขั้นตอนกับระเบียบกฎหมาย ประเด็นที่ 1 ทิศทางการทำงานของกรมการ จัดหางาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง

5 1.3 พัฒนาคุณภาพการบริหารให้มี คุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอน เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ 1.4 พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความ เป็นมืออาชีพสำหรับงานในหน้าที่ ควรมีนิติกร ประจำสำนักงานจัดหางานจังหวัด ประเด็นที่ 1 ทิศทางการทำงานของกรมการ จัดหางาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง ( ต่อ )

6 ประเด็นที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดปรับปรุงแผนงาน / โครงการ โครงการบางโครงการควรจะยุบรวมให้ อยู่ในแผนงานเดียวกัน เพราะบางโครงการเป็น เพียงรายละเอียดย่อย ๆ ของโครงการใหญ่ ๆ เป้าหมายคือ ควรจะยุบรวมและตั้งเป็นโครงการ ใหญ่ ซึ่งจะทำให้ เห็นผลที่ชัดเจนขึ้น แต่ งบประมาณคงเดิม

7 แผนงาน / โครงการ ควรให้หน่วยผู้ ปฏิบัติมีส่วนร่วมหรือกำหนด เพื่อให้แผนงาน / โครงการ มีความสอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างแท้จริง โดยเฉพาะควรจะเป็นแผนงาน / โครงการ ที่สามารถดำเนินการได้อิสระ คล่องตัวด้วย งบประมาณที่ได้รับอย่าง เหมาะสมและเห็นควรให้พื้นที่มีโอกาสเสนอ โครงการใหม่ ๆ ( กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ เช่น การผลิตใบอนุญาตทำงานให้สำเร็จในจุด เดียว ไม่ซ้ำซ้อน กำหนดกิจกรรม ที่ หลากหลาย มีโอกาสได้เลือก ) ประเด็นที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดปรับปรุงแผนงาน / โครงการ ( ต่อ )

8 ประเด็นที่ 3 นำเสนอปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนวทาง เพื่อปรับปรุงแก้ไข - ปัญหาด้านบุคลากรไม่พอเพียง ไม่ เหมาะสมเฉพาะทาง เช่น เรื่องแนะแนว วิเคราะห์ตลาดแรงงาน เรื่องกฎหมาย - พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้เชี่ยวชาญ พัฒนาประสบการณ์ กรณีตรวจต่างด้าว ควรจ้างลูกจ้างที่มี ความรู้ความสามารถ มาช่วยงานตรวจสอบ การทำงานของคนต่างด้าว - การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน

9 - มติคณะรัฐมนตรีในการจัดระบบ แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว และกัมพูชาในแต่ ละปีจะออกมาล่าช้า ทำให้มีเวลาในการทำ ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง / แรงงานต่างด้าวทราบน้อยมาก - บัตร / ใบอนุญาตทำงานของแรงงาน ต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีออกล่าช้าทุกปี และไม่เคยได้ทราบ ประเด็นที่ 3 นำเสนอปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนวทาง เพื่อปรับปรุงแก้ไข ( ต่อ )

10 - การพิสูจน์สัญชาติยังเป็นปัญหา ค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะแรงงานพม่ายังกลัว ( ตามข่าวลือ ) ถ้าไม่ผ่านบริษัทฯ คงไม่ได้ไป พิสูจน์สัญชาติ - การนำเข้า MOU ลาว กัมพูชา มี ปัญหาที่มีราคาแพง หาคนงานไม่ได้ตาม ต้องการ และเข้ามาแล้วหนีนายจ้าง สำหรับ พม่า ยังไม่มีราคาที่แน่นอนและทางการพม่ายัง ไม่จริงใจที่จะร่วมดำเนินการนำเข้าตามบันทึก ความเข้าใจ MOU จึงยังไม่คืบหน้า ประเด็นที่ 3 นำเสนอปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนวทาง เพื่อปรับปรุงแก้ไข ( ต่อ )

11 ประเด็นที่ 4 แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน จะต้องมีจุดยืนในแนวทางนโยบายของ การดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาชาติอย่างแท้จริง โดยไม่ มุ่งหวังเพียงผลทางการเมือง

12


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 4. สมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ หัวหน้า ฝ่าย / เจ้าหน้าที่ 1. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 2. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 3. กองส่งเสริมการมีงานทำ 4. สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google