งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน : อนาคต พลังแห่งการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน : อนาคต พลังแห่งการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน : อนาคต พลังแห่งการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธที่ 29 มีนาคม 2549 ห้องสัมมนา 1 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิชาหรือเทียบเท่า 16 คณะ/ 3 หน่วยงาน สำนัก/ สถาบัน/ศูนย์ สำนักงาน อธิการบดี โครงสร้างองค์กร

3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิชาหรือเทียบเท่า 16 คณะ/ 3 หน่วยงาน โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2548 * หน่วยงานภายใน ** หน่วยงานในกำกับ หมายเหตุ: หน่วยงานภายในและหน่วยงานในกำกับเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งสภามหาวิทยาลัย *** รวมสำนักทะเบียน+กองบริการการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1.เกษตรศาสตร์ 2.วิศวกรรมศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์ 4.เทคโนโลยี 5.สถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6. พยาบาลศาสตร์ 7. แพทยศาสตร์ 8. เทคนิคการแพทย์ 9. สาธารณสุขศาสตร์ 10.ทันตแพทยศาสตร์ 11.เภสัชศาสตร์ 12.สัตวแพทยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ฯ 13. ศึกษาศาสตร์ 14. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15. วิทยาการจัดการ 16. ศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 1. บัณฑิตวิทยาลัย 2. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ** 3. วิทยาเขตหนองคาย* สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 6 หน่วยงาน 1.สำนักวิทยบริการ 2.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ*** 3.สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.ศูนย์คอมพิวเตอร์ 5.ศูนย์บริการวิชาการ 6.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานภายใน / ในกำกับ และ หน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมเฉพาะกิจ 14 หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนการบริหาร 6 กอง 1 หน่วยงาน 1.กองกลาง7. หน่วยตรวจสอบภายใน 2.กองการเจ้าหน้าที่ 3.กองกิจการนักศึกษา 4.กองคลัง 5.กองอาคารและสถานที่ 6. กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 1. สำนักวัฒนธรรม* 2. สถาบันสันติศึกษา** 3. สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ* 4. ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรม ซอฟแวต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** 5. สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน* 6. สำนักบริหารการวิจัย* 7. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป* 8. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 9. ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 10. สำนักงานข้อมูลข่าวสาร มข. 11. สำนักงานอำนวยการเพื่อนำ มข. ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 12. สำนักวิเทศสัมพันธ์ มข. 13. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน 14. สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานอื่นๆ 1. โรงพิมพ์ มข. 2. ศูนย์หนังสือ มข. 3. สถานีวิทยุ FM 103 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ด้านศึกษาศาสตร์และการบริการรักษาพยาบาล 1. รร. สาธิต มข. 2. รพ. ศรีนครินทร์ 3. รพ. ทันตกรรม 4. รพ. สัตว์

4 กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1.เกษตรศาสตร์ 2.วิศวกรรมศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์ 4.เทคโนโลยี 5.สถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1. พยาบาลศาสตร์ 2. แพทยศาสตร์ 3. เทคนิคการแพทย์ 4. สาธารณสุขศาสตร์ 5. ทันตแพทยศาสตร์ 6. เภสัชศาสตร์ 7. สัตวแพทยศาสตร์ กลุ่มสาขา วิชาสังคมศาสตร์ฯ 1. ศึกษาศาสตร์ 2. มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 3. วิทยาการจัดการ 4. ศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงาน เทียบเท่าคณะ 1.บัณฑิตวิทยาลัย 2.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา การจัดการ** 3.วิทยาเขตหนองคาย* คณะวิชาหรือเทียบเท่า (16 คณะ/ 3 หน่วยงาน) โครงสร้างองค์กร หมายเหตุ: หน่วยงานภายในและหน่วยงานในกำกับเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งสภามหาวิทยาลัย * หน่วยงานภายใน ** หน่วยงานในกำกับ *** รวมสำนักทะเบียน+กองบริการการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5 สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 6 หน่วยงาน 1.สำนักวิทยบริการ 2.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ*** 3.สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.ศูนย์คอมพิวเตอร์ 5.ศูนย์บริการวิชาการ 6.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงสร้างองค์กร หมายเหตุ: หน่วยงานภายในและหน่วยงานในกำกับเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งสภามหาวิทยาลัย * หน่วยงานภายใน ** หน่วยงานในกำกับ *** รวมสำนักทะเบียน+กองบริการการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา

6 หน่วยงานภายใน / ในกำกับและ หน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมเฉพาะกิจ 14 หน่วยงาน หน่วยงาน สนับสนุนการบริหาร 6 กอง 1 หน่วยงาน 1.กองกลาง 2.กองการเจ้าหน้าที่ 3.กองกิจการนักศึกษา 4.กองคลัง 5.กองอาคารและสถานที่ 6. กองแผนงาน 7. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 1. สำนักวัฒนธรรม* 2. สถาบันสันติศึกษา** 3. สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ* 4. ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรม ซอฟแวต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** 5. สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน* 6. สำนักบริหารการวิจัย* 7. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป* 8. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 9. ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 10. สำนักงานข้อมูลข่าวสาร มข. 11. สำนักงานอำนวยการเพื่อนำ มข. ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 12. สำนักวิเทศสัมพันธ์ มข. 13. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน 14. สถาบันยุทธศาสตร์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานอื่นๆ 1. โรงพิมพ์ มข. 2. ศูนย์หนังสือ มข. 3. สถานีวิทยุ FM 103 1. รร. สาธิต มข. 2. รพ. ศรีนครินทร์ 3. รพ. ทันตกรรม 4. รพ. สัตว์ หน่วยงานสนับสนุน การจัดการศึกษา ด้านศึกษาศาสตร์และ การบริการรักษาพยาบาล โครงสร้างองค์กร

7 จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2541 ได้ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการปฏิรูป ระบบราชการ เรื่อง มาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ โดยไม่ให้ส่วนราชการ เพิ่มอัตราใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ. ศ. 2541 ให้ยุบเลิกอัตรา จากการเกษียณอายุลง ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 80 มติ คณะรัฐมนตรี

8 คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและ นโยบายกำลังคนภาครัฐ ( คปร.) ได้มีมติให้ ทบวงมหาวิทยาลัยใช้วิธีการจ้างบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหม่ทดแทน การบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัย และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 และวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยของ รัฐจ้างลูกจ้างในลักษณะการจ้างพิเศษ ที่มี วาระการจ้างที่กำหนดเวลาชัดเจนแทนการ บรรจุข้าราชการใหม่โดยสำนักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างบุคคลในหมวดเป็น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ตามจำนวน อัตราว่างที่เกิดจากการเกษียณอายุราชการ อัตรานักเรียนทุนที่มีข้อผูกพันตามสัญญา รวมทั้งอัตราเพิ่มใหม่สำหรับมหาวิทยาลัย / สถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และอยู่ระหว่างการ พัฒนา ในอัตราการจ้างต่อไปนี้ มติคณะรัฐมนตรี

9 1) บุคลากร สาย ก : จัดสรรวงเงินในอัตรา ข้าราชการแรกบรรจุตามอัตราเงินเดือน ท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน ประจำตำแหน่ง พ. ศ. 2538 บวกด้วยอัตรา เพิ่มร้อยละ 70 ของอัตราข้าราชการแรก บรรจุ 2) บุคลากร สาย ข และ ค : จัดสรรวงเงินใน อัตราข้าราชการแรกบรรจุตามอัตรา เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ. ศ. 2538 บวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ 50 ของ อัตราข้าราชการแรกบรรจุ โดยให้มหาวิทยาลัย / สถาบัน กำหนด จำนวนบุคคลที่จะจ้าง และอัตราจ้างได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา มหาวิทยาลัย มติ คณะรัฐมนตรี ( ต่อ )

10 จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2548 สายสนับสนุน - ผู้ช่วยทางวิชาการ 1,122 คน (13.32%) - ธุรการ 1,169 คน (13.88%) - พนักงานมหาวิทยาลัย 870 คน (10.33%) ลูกจ้าง - ลูกจ้างประจำ 1,486 คน (17.64%) - ลูกจ้างชั่วคราว 1,864 คน (22.13%) สายผู้สอน - ข้าราชการ 1,673 คน (19.86%) - พนักงานมหาวิทยาลัย 240 คน (2.85%) 1,913 คน (22.71%) 3,161 คน (37.52%) 3,350 คน (39.77%) จำนวน 8,424 คน

11 บุคลากรสายผู้สอน จำแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาตรี 134 คน ปริญญาโท 889 คน ปริญญาเอก 708 คน จำนวนทั้งหมด 1,731 คน หมายเหตุ : ไม่รวม รร. สาธิตฯ จำนวน 182 คน เอก : โท : ตรี 4.1 : 5.1 : 0.8

12 เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรสายผู้สอน จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา ศ : รศ. : ผศ. : อ. 2546 0.1 : 2.3 : 3.4 : 4.2 (รวม 1,747 คน) 2547 0.1 : 2.4 : 3.5 : 4.0 (รวม 1,705 คน) 2548 0.1 : 2.5 : 3.6 : 3.8 (รวม 1,731 คน) หมายเหตุ : ไม่รวม รร. สาธิตฯ หน่วย : คน ปีการศึกษา 2546-2548

13 จำนวนบุคลากร สายผู้สอน จำแนกตามระดับการศึกษา หน่วย : คน ปีการศึกษา ป. ตรี : ป.โท : ป.เอก 2546 3.5 : 5.5 : 1.0 (รวม 1,747 คน) 2547 3.7 : 5.4 : 0.9 (รวม 1,705 คน) 2548 4.1 : 5.1 : 0.8 (รวม 1,731 คน) ปีการศึกษา 2546-2548

14 งบประมาณหมวดบุคลากร ใช้ครอบคลุมรายจ่ายต่อไปนี้ 1.เงินเดือน 2.เงินเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปี 3.เงินปรับอัตราเงินเดือน 4.เงินประจำตำแหน่ง 5.เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่ม (โบนัส) 6.ประกันสังคม 7.สวัสดิการ 8.อื่นๆ (ที่จะมี) เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

15 ค่าตอบแทน รวม เงินเดือน พื้นฐาน สวัสดิการ เงินเพิ่ม โบนัส ค่าตอบแทนรวมของบุคลากร 1.25 0.12 ฿฿฿

16 1. สภามหาวิทยาลัย 2. อธิการบดี 3. ที่ประชุมคณบดี 4. ก.บ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5. คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี (ระดับคณะ) 6. ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการะดับ ศูนย์/สถาบัน/สำนัก 7. คณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงาน/หัวหน้าภาควิชา 8. หัวหน้าภาควิชา/รองหัวหน้าภาควิชา 9. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี 10. ผู้อำนวยการกอง 11. เลขานุการคณะ ผู้รับผิดชอบการบริหาร มหาวิทยาลัย

17 ระบบบริหารงานของ มหาวิทยาลัย หลักการ : ใช้ระเบียบของราชการทั่วไป 1.การบริหารงานบุคคล พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา (ส่วนใหญ่อิงระเบียบกลางของ ก.พ.) 2. การบริหารงบประมาณ เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณและ กระทรวงการคลังกำหนด 3. การใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 4. การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ 5. การบริการวิชาการ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สกอ. หรือ ก.พ.อ. กำหนด หรือ คณะกรรมการ สกอ. กำหนด ยกเว้น เงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) : กำหนดระบียบใช้เองโดย สภามหาวิทยาลัย

18 หลักการ : ไม่ใช้ระเบียบของราชการทั่วไป แต่ให้สภามหาวิทยาลัย กำหนดระเบียบใช้เองและการตัดสินใจส่วนใหญ่สิ้นสุดที่สภา มหาวิทยาลัย การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน กำหนดโดยสภามหาวิทยาลัย การจัดซื้อ การบริหารวิชาการ ระบบบริหารงานของ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

19 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน 3. พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง ฯ 4. พ.ร.บ. ระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 5. พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 6. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 7. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 8. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 9. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น...(และแต่ละมหาวิทยาลัย) กฎหมายที่ใช้หรือเกี่ยวข้องใน การบริหารอุดมศึกษา

20 10. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 11. พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 12. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 13. พ.ร.บ. องค์กรมหาชน 14. พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 15. พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 16. พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 17. พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 18. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ กฎหมายที่ใช้หรือเกี่ยวข้องใน การบริหารอุดมศึกษา (ต่อ)

21 19. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 20. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ 21. พ.ร.ฎ. และกฎหมายลูกที่ออกโดยกระทรวงการคลัง 22. กฎกระทรวงที่ออกตามความของ พ.ร.บ. ต่างๆ 23. ข้อบังคับ ที่ออกโดยภายใต้ พ.ร.บ. ต่างๆ กฎหมายที่ใช้หรือเกี่ยวข้องในการ บริหารอุดมศึกษา (ต่อ)

22 1. ข้าราชการ 2. พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 3. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 4. ลูกจ้างประจำ 5. ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณแผ่นดิน) 6. ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 7. พนักงานองค์กรในกำกับ 8. ลูกจ้างโครงการต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน : ส่วนราชการ)กรณี มข.

23 1. อาจารย์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3. รองศาสตราจารย์ 4. ศาสตราจารย์ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระบบปกติ)

24 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 2. ศาสตราจารย์พิเศษ 3. รองศาสตราจารย์พิเศษ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ (ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อได้) บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระบบเสริม)

25 ปีงบประมาณ จำนวน (อัตรา) งบประมาณแผ่นดินโดยรวม (งบอุดหนุน: เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากร) (บาท) 254364 9,850,300 2544128 25,028,300 2545128 47,470,500 2546222 74,576,500 2547244 100,964,900 2548515 145,215,100 2549359 212,544,300 รวมทั้งสิ้น 1,660 สรุปข้อมูลและผลการดำเนินการ พนักงานมหาวิทยาลัย

26 อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน อัตราว่าง มีคนครอง เกษตร วิศว ศึกษา พยาบาล วิทยาศาสตร์ แพทย์ มนุษย์/สังคม เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข ทันตแพทย์ เภสัช เทคโน สัตวแพทย์ สถาปัต วิทยาการจัดการ ศิลปกรรม วิทยาเขต นค. บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์หัวใจ สถาบันยุทธศาสตร์ สำนักทะเบียน สำนักวิทยบริการ สำนักอธิการบดี ตรวจสอบภายใน ศิษย์เก่า อีสานซอฟแวร์ นิติศาสตร์

27 189 532 231 อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน อัตราว่าง มีคนครอง เกษตร วิศว ศึกษา พยาบาล วิทยาศาสตร์ แพทย์ มนุษย์/สังคม เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข ทันตแพทย์ เภสัช เทคโน สัตวแพทย์ สถาปัต วิทยาการจัดการ ศิลปกรรม วิทยาเขต นค. บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์หัวใจ สถาบันยุทธศาสตร์ สำนักทะเบียน สำนักวิทยบริการ สำนักอธิการบดี ตรวจสอบภายใน ศิษย์เก่า อีสานซอฟแวร์ นิติศาสตร์

28 เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนข้าราชการ เงินเดือนตาม ระบบราชการ เงินประจำตำแหน่ง (บาท) เงินค่าตอบแทน 1. ข้าราชการ 1.1สายผู้สอน อาจารย์ (3-7)/ - อาจารย์ (8)/ 3,500 ผศ. (6-8)/3,500 / 5,600 รศ. (7-9)/5,600 / 9,900 ศ. (9-10,11)/13,000 / 15,600 1.2 สายสนับสนุน ปฏิบัติ/ ชำนาญ / เชี่ยวชาญ/3,500 / 5,6003,500 หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน/ 3,500 (ระดับ8) ผอ.กอง / เลขานุการคณะฯ/5,600

29 เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน+สวัสดิการ (ระบบราชการ + 1.25)+.12 เงินประจำตำแหน่ง 2. พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์/ ผศ./5,600 รศ./9,900 ศ./15,600

30 1. เลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง (เหมือนข้าราชการ) 2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเพิ่มประจำปี 2.1 สายผู้สอน 10-30% 2.2 สายสนับสนุน 10-20% 3. ความก้าวหน้า 3.1 สายผู้สอน : ตำแหน่งทางราชการ (ผศ. รศ. ศ.) 3.2 สายสนับสนุน : ตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ ตำแหน่งบริการ 4. การปรับวุฒิ / เปลี่ยนตำแหน่ง 5. การย้ายตำแหน่ง การบริหารงาน : การสร้าง แรงจูงใจพนักงานมหาวิทยาลัย

31 6. การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การไปราชการทั้งในและ ต่างประเทศ 7. กองทุนพัฒนาคุณภาพ / แหล่งทุน 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 9. การปรับระเบียบที่เกี่ยวข้อง 9.1 การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 9.2 การประเมินคุณภาพ 9.3 ค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้ เงินรายได้ 9.4 ความก้าวหน้าสายสนับสนุน 9.5 ปรับวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายตำแหน่ง การบริหารงาน : การสร้าง แรงจูงใจพนักงานมหาวิทยาลัย

32 แนวทางใหม่การ บริหารมหาวิทยาลัย 1. อาจารย์ศักยภาพสูง 2. อาจารย์ไม่เต็มเวลา 3. จรรยาบรรณอาจารย์ 4. การยกย่องเชิดชูเกียรติ

33 พนัก งาน มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ/ ชั่วคราว ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว (พนักงานราชการ) พนักงานมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนถ่ายภายใต้มาตรการลดขนาด กำลังคนภาครัฐ ปัจจุบัน อนาคต

34 http://kkufuture.kku.ac.th http://person.kku.ac.th สามารถติดตามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน : อนาคต พลังแห่งการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google