งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน : อนาคต พลังแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธที่ 29 มีนาคม 2549 ห้องสัมมนา 1 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 คณะวิชาหรือเทียบเท่า
โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิชาหรือเทียบเท่า 16 คณะ/ 3 หน่วยงาน สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ สำนักงาน อธิการบดี

3 โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2548
โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิชาหรือเทียบเท่า 16 คณะ/ 3 หน่วยงาน สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 6 หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนการบริหาร 6 กอง 1 หน่วยงาน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1.เกษตรศาสตร์ 2.วิศวกรรมศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์ 4.เทคโนโลยี 5.สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1.สำนักวิทยบริการ 2.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ*** 3.สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.ศูนย์คอมพิวเตอร์ 5.ศูนย์บริการวิชาการ 6.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.กองกลาง 7. หน่วยตรวจสอบภายใน 2.กองการเจ้าหน้าที่ 3.กองกิจการนักศึกษา 4.กองคลัง 5.กองอาคารและสถานที่ 6. กองแผนงาน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6. พยาบาลศาสตร์ 7. แพทยศาสตร์ 8. เทคนิคการแพทย์ 9. สาธารณสุขศาสตร์ 10.ทันตแพทยศาสตร์ 11.เภสัชศาสตร์ 12.สัตวแพทยศาสตร์ หน่วยงานภายใน/ในกำกับ และ หน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมเฉพาะกิจ 14 หน่วยงาน 1. สำนักวัฒนธรรม* 2. สถาบันสันติศึกษา** 3. สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ* 4. ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรม ซอฟแวต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** 5. สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน* 6. สำนักบริหารการวิจัย* 7. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป* 8. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 9. ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 10. สำนักงานข้อมูลข่าวสาร มข. 11. สำนักงานอำนวยการเพื่อนำ มข ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 12. สำนักวิเทศสัมพันธ์ มข. 13. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน 14. สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ฯ 13. ศึกษาศาสตร์ 14. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15. วิทยาการจัดการ 16. ศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานอื่นๆ หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ด้านศึกษาศาสตร์และการบริการรักษาพยาบาล หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 1. โรงพิมพ์ มข. 2. ศูนย์หนังสือ มข. 3. สถานีวิทยุ FM 103 1. บัณฑิตวิทยาลัย 2. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ** 3. วิทยาเขตหนองคาย* 1. รร. สาธิต มข. 2. รพ. ศรีนครินทร์ 3. รพ. ทันตกรรม 4. รพ. สัตว์ * หน่วยงานภายใน ** หน่วยงานในกำกับ หมายเหตุ: หน่วยงานภายในและหน่วยงานในกำกับเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งสภามหาวิทยาลัย *** รวมสำนักทะเบียน+กองบริการการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4 คณะวิชาหรือเทียบเท่า วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
โครงสร้างองค์กร คณะวิชาหรือเทียบเท่า (16 คณะ/ 3 หน่วยงาน) กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขา วิชาสังคมศาสตร์ฯ หน่วยงาน เทียบเท่าคณะ 1.เกษตรศาสตร์ 2.วิศวกรรมศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์ 4.เทคโนโลยี 5.สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1. พยาบาลศาสตร์ 2. แพทยศาสตร์ 3. เทคนิคการแพทย์ 4. สาธารณสุขศาสตร์ 5. ทันตแพทยศาสตร์ 6. เภสัชศาสตร์ 7. สัตวแพทยศาสตร์ 1. ศึกษาศาสตร์ 2. มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 3. วิทยาการจัดการ 4. ศิลปกรรมศาสตร์ 1.บัณฑิตวิทยาลัย 2.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา การจัดการ** 3.วิทยาเขตหนองคาย* หมายเหตุ: หน่วยงานภายในและหน่วยงานในกำกับเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งสภามหาวิทยาลัย * หน่วยงานภายใน ** หน่วยงานในกำกับ *** รวมสำนักทะเบียน+กองบริการการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5 หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 6 หน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 6 หน่วยงาน 1.สำนักวิทยบริการ 2.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ*** 3.สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.ศูนย์คอมพิวเตอร์ 5.ศูนย์บริการวิชาการ 6.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายเหตุ: หน่วยงานภายในและหน่วยงานในกำกับเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งสภามหาวิทยาลัย * หน่วยงานภายใน ** หน่วยงานในกำกับ *** รวมสำนักทะเบียน+กองบริการการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา

6 โครงสร้างองค์กร สำนักงานอธิการบดี หน่วยงาน
หน่วยงานภายใน/ในกำกับและ หน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมเฉพาะกิจ 14 หน่วยงาน หน่วยงาน สนับสนุนการบริหาร 6 กอง 1 หน่วยงาน 1.กองกลาง 2.กองการเจ้าหน้าที่ 3.กองกิจการนักศึกษา 4.กองคลัง 5.กองอาคารและสถานที่ 6. กองแผนงาน 7. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 1. สำนักวัฒนธรรม* 2. สถาบันสันติศึกษา** 3. สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ* 4. ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรม ซอฟแวต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** 5. สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน* 6. สำนักบริหารการวิจัย* 7. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป* 8. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 9. ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 10. สำนักงานข้อมูลข่าวสาร มข. 11. สำนักงานอำนวยการเพื่อนำ มข ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 12. สำนักวิเทศสัมพันธ์ มข. 13. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน 14. สถาบันยุทธศาสตร์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานอื่นๆ 1. โรงพิมพ์ มข. 2. ศูนย์หนังสือ มข. 3. สถานีวิทยุ FM 103 1. รร. สาธิต มข. 2. รพ. ศรีนครินทร์ 3. รพ. ทันตกรรม 4. รพ. สัตว์ หน่วยงานสนับสนุน การจัดการศึกษา ด้านศึกษาศาสตร์และ การบริการรักษาพยาบาล

7 มติคณะรัฐมนตรี จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2541 ได้
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2541 ได้ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ เรื่อง มาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ โดยไม่ให้ส่วนราชการ เพิ่มอัตราใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ ให้ยุบเลิกอัตรา จากการเกษียณอายุลง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

8 มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้มีมติให้ทบวงมหาวิทยาลัยใช้วิธีการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหม่ทดแทนการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 และวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยของรัฐจ้างลูกจ้างในลักษณะการจ้างพิเศษ ที่มีวาระการจ้างที่กำหนดเวลาชัดเจนแทนการบรรจุข้าราชการใหม่โดยสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างบุคคลในหมวดเป็นเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ตามจำนวนอัตราว่างที่เกิดจากการเกษียณอายุราชการ อัตรานักเรียนทุนที่มีข้อผูกพันตามสัญญา รวมทั้งอัตราเพิ่มใหม่สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และอยู่ระหว่างการพัฒนา ในอัตราการจ้างต่อไปนี้

9 มติคณะรัฐมนตรี (ต่อ) บุคลากร สาย ก : จัดสรรวงเงินในอัตราข้าราชการแรกบรรจุตามอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 70 ของอัตราข้าราชการแรกบรรจุ บุคลากร สาย ข และ ค : จัดสรรวงเงินในอัตราข้าราชการแรกบรรจุตามอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ บวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ 50 ของอัตราข้าราชการแรกบรรจุ โดยให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน กำหนดจำนวนบุคคลที่จะจ้าง และอัตราจ้างได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

10 จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2548
จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2548 ลูกจ้าง - ลูกจ้างประจำ ,486 คน (17.64%) - ลูกจ้างชั่วคราว 1,864 คน (22.13%) สายผู้สอน - ข้าราชการ ,673 คน (19.86%) - พนักงานมหาวิทยาลัย คน (2.85%) 1,913 คน (22.71%) 3,350 คน (39.77%) 3,161 คน (37.52%) สายสนับสนุน - ผู้ช่วยทางวิชาการ ,122 คน (13.32%) ธุรการ ,169 คน (13.88%) พนักงานมหาวิทยาลัย คน (10.33%) จำนวน 8,424 คน

11 บุคลากรสายผู้สอน จำแนกตามระดับการศึกษา
บุคลากรสายผู้สอน จำแนกตามระดับการศึกษา จำนวนทั้งหมด 1,731 คน ปริญญาตรี คน ปริญญาเอก 708 คน ปริญญาโท 889 คน เอก : โท : ตรี : 5.1 : 0.8 หมายเหตุ : ไม่รวม รร. สาธิตฯ จำนวน คน

12 เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรสายผู้สอน จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรสายผู้สอน จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ หน่วย : คน ปีการศึกษา ปีการศึกษา ศ : รศ. : ผศ. : อ : 2.3 : 3.4 : (รวม 1,747 คน) : 2.4 : 3.5 : (รวม 1,705 คน) : 2.5 : 3.6 : (รวม 1,731 คน) หมายเหตุ : ไม่รวม รร. สาธิตฯ

13 จำนวนบุคลากร สายผู้สอน จำแนกตามระดับการศึกษา
จำนวนบุคลากร สายผู้สอน จำแนกตามระดับการศึกษา หน่วย : คน ปีการศึกษา ปีการศึกษา ป. ตรี : ป.โท : ป.เอก : 5.5 : 1.0 (รวม 1,747 คน) : 5.4 : 0.9 (รวม 1,705 คน) : 5.1 : 0.8 (รวม 1,731 คน)

14 ใช้ครอบคลุมรายจ่ายต่อไปนี้
งบประมาณหมวดบุคลากร ใช้ครอบคลุมรายจ่ายต่อไปนี้ เงินเดือน เงินเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปี เงินปรับอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่ม (โบนัส) ประกันสังคม สวัสดิการ อื่นๆ (ที่จะมี) เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

15 ค่าตอบแทนรวมของบุคลากร
1 2 3 4 + + + ค่าตอบแทน รวม เงินเดือน พื้นฐาน สวัสดิการ เงินเพิ่ม โบนัส 1.25 0.12 ฿฿฿

16 ผู้รับผิดชอบการบริหารมหาวิทยาลัย
1. สภามหาวิทยาลัย 2. อธิการบดี 3. ที่ประชุมคณบดี 4. ก.บ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5. คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี (ระดับคณะ) 6. ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการะดับศูนย์/สถาบัน/สำนัก 7. คณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงาน/หัวหน้าภาควิชา 8. หัวหน้าภาควิชา/รองหัวหน้าภาควิชา 9. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี 10. ผู้อำนวยการกอง 11. เลขานุการคณะ

17 ระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัย
หลักการ : ใช้ระเบียบของราชการทั่วไป การบริหารงานบุคคล พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา (ส่วนใหญ่อิงระเบียบกลางของ ก.พ.) 2. การบริหารงบประมาณ เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังกำหนด 3. การใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 4. การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 5. การบริการวิชาการ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สกอ. หรือ ก.พ.อ. กำหนด หรือ คณะกรรมการ สกอ. กำหนด ยกเว้น เงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) : กำหนดระบียบใช้เองโดย สภามหาวิทยาลัย

18 ระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
หลักการ : ไม่ใช้ระเบียบของราชการทั่วไป แต่ให้สภามหาวิทยาลัยกำหนดระเบียบใช้เองและการตัดสินใจส่วนใหญ่สิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน กำหนดโดยสภามหาวิทยาลัย การจัดซื้อ การบริหารวิชาการ

19 กฎหมายที่ใช้หรือเกี่ยวข้องในการบริหารอุดมศึกษา
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน 3. พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง ฯ 4. พ.ร.บ. ระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 5. พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 6. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 7. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 8. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 9. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น...(และแต่ละมหาวิทยาลัย)

20 กฎหมายที่ใช้หรือเกี่ยวข้องในการบริหารอุดมศึกษา (ต่อ)
10. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 11. พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 12. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 13. พ.ร.บ. องค์กรมหาชน 14. พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 15. พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 16. พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 17. พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 18. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

21 กฎหมายที่ใช้หรือเกี่ยวข้องในการบริหารอุดมศึกษา (ต่อ)
19. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 20. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ 21. พ.ร.ฎ. และกฎหมายลูกที่ออกโดยกระทรวงการคลัง 22. กฎกระทรวงที่ออกตามความของ พ.ร.บ. ต่างๆ 23. ข้อบังคับ ที่ออกโดยภายใต้ พ.ร.บ. ต่างๆ

22 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน : ส่วนราชการ)กรณี มข.
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน : ส่วนราชการ)กรณี มข. 1. ข้าราชการ 2. พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 3. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 4. ลูกจ้างประจำ 5. ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณแผ่นดิน) 6. ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 7. พนักงานองค์กรในกำกับ 8. ลูกจ้างโครงการต่างๆ

23 บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระบบปกติ)
1. อาจารย์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3. รองศาสตราจารย์ 4. ศาสตราจารย์

24 บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระบบเสริม)
บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระบบเสริม) 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 2. ศาสตราจารย์พิเศษ 3. รองศาสตราจารย์พิเศษ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ (ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อได้)

25 สรุปข้อมูลและผลการดำเนินการพนักงานมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ จำนวน (อัตรา) งบประมาณแผ่นดินโดยรวม (งบอุดหนุน: เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากร) (บาท) 2543 64 9,850,300 2544 128 25,028,300 2545 47,470,500 2546 222 74,576,500 2547 244 100,964,900 2548 515 145,215,100 2549 359 212,544,300 รวมทั้งสิ้น 1,660

26 อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน
เกษตร วิศว ศึกษา พยาบาล วิทยาศาสตร์ แพทย์ มนุษย์/สังคม เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข ทันตแพทย์ เภสัช เทคโน สัตวแพทย์ สถาปัต วิทยาการจัดการ ศิลปกรรม วิทยาเขต นค. บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์หัวใจ สถาบันยุทธศาสตร์ สำนักทะเบียน สำนักวิทยบริการ สำนักอธิการบดี ตรวจสอบภายใน ศิษย์เก่า อีสานซอฟแวร์ นิติศาสตร์ อัตราว่าง มีคนครอง อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน

27 อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน อัตราว่าง
189 532 231 อัตราว่าง มีคนครอง เกษตร วิศว ศึกษา พยาบาล วิทยาศาสตร์ แพทย์ มนุษย์/สังคม เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข ทันตแพทย์ เภสัช เทคโน สัตวแพทย์ สถาปัต วิทยาการจัดการ ศิลปกรรม วิทยาเขต นค. บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์หัวใจ สถาบันยุทธศาสตร์ สำนักทะเบียน สำนักวิทยบริการ สำนักอธิการบดี ตรวจสอบภายใน ศิษย์เก่า อีสานซอฟแวร์ นิติศาสตร์

28 เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนข้าราชการ
เงินเดือนตาม ระบบราชการ เงินประจำตำแหน่ง (บาท) เงินค่าตอบแทน 1. ข้าราชการ 1.1สายผู้สอน อาจารย์ (3-7) / - อาจารย์ (8) 3,500 ผศ. (6-8) 3,500 / 5,600 รศ. (7-9) 5,600 / 9,900 ศ. (9-10,11) 13,000 / 15,600 1.2 สายสนับสนุน ปฏิบัติ ชำนาญ / เชี่ยวชาญ หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน 3,500 (ระดับ8) ผอ.กอง / เลขานุการคณะฯ 5,600

29 เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินเดือน+สวัสดิการ (ระบบราชการ )+.12 เงินประจำตำแหน่ง 2. พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ / ผศ. 5,600 รศ. 9,900 ศ. 15,600

30 การบริหารงาน : การสร้างแรงจูงใจพนักงานมหาวิทยาลัย
1. เลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง (เหมือนข้าราชการ) 2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเพิ่มประจำปี 2.1 สายผู้สอน 10-30% 2.2 สายสนับสนุน 10-20% 3. ความก้าวหน้า 3.1 สายผู้สอน : ตำแหน่งทางราชการ (ผศ. รศ. ศ.) 3.2 สายสนับสนุน : ตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ ตำแหน่งบริการ 4. การปรับวุฒิ / เปลี่ยนตำแหน่ง 5. การย้ายตำแหน่ง

31 การบริหารงาน : การสร้างแรงจูงใจพนักงานมหาวิทยาลัย
6. การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การไปราชการทั้งในและต่างประเทศ 7. กองทุนพัฒนาคุณภาพ / แหล่งทุน 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 9. การปรับระเบียบที่เกี่ยวข้อง 9.1 การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 9.2 การประเมินคุณภาพ 9.3 ค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ 9.4 ความก้าวหน้าสายสนับสนุน 9.5 ปรับวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายตำแหน่ง

32 แนวทางใหม่การบริหารมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ศักยภาพสูง 2. อาจารย์ไม่เต็มเวลา 3. จรรยาบรรณอาจารย์ 4. การยกย่องเชิดชูเกียรติ

33 การเปลี่ยนถ่ายภายใต้มาตรการลดขนาดกำลังคนภาครัฐ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว (พนักงานราชการ) ข้าราชการ ปัจจุบัน อนาคต

34 ขอขอบคุณ http://kkufuture.kku.ac.th http://person.kku.ac.th
สามารถติดตามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google