งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และ บุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิ ทย์บริหารธุรกิจ และ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวย วิทย์พณิชยการ ศึกษาดูงานการจัดการ ความรู้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และ บุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิ ทย์บริหารธุรกิจ และ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวย วิทย์พณิชยการ ศึกษาดูงานการจัดการ ความรู้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และ บุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิ ทย์บริหารธุรกิจ และ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวย วิทย์พณิชยการ ศึกษาดูงานการจัดการ ความรู้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 17 มิถุนายน 2551

2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดำเนินการ จัดการความรู้ ตัวแบบขององค์กรแห่งการ เรียนรู้ในเชิงระบบ Systems Learning Organization Model การ จัดการ ความรู้ เทคโ นโลยี คน การ เรียนรู้ องค์ก าร

3 ระบบและกระบวนการ จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Input Process Output บุคลากร ความรู้ เทคโนโล ยี การสร้าง ความรู้ การแบ่งปัน / แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การสร้างคลัง ความรู้ การ ประยุกต์ใช้ ความรู้ การพัฒนา ระบบงาน การพัฒนา บุคลากร Outcome ประสิทธิภา พ ประสิทธิผล

4 กิจกรรมการจัดการความรู้ 1. การจัดการความรู้ด้านวิชาการ (Academic Knowledge Management : AKM) ครอบคลุมองค์ประกอบทางวิชาการของทุกคณะ / สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ 2. การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Knowledge Management : ITKM) สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 3. การจัดการความรู้ของศูนย์ / สำนัก (Office/ Center KM: OKM) ประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้ตามบริบท งานของแต่ละศูนย์ / สำนัก

5 การจัดการความรู้ด้านวิชาการ (Academic Knowledge Management : AKM) ครอบคลุมองค์ประกอบทางวิชาการ 1. คณะบริหารธุรกิจ 2. คณะนิติศาสตร์ 3. คณะศิลปศาสตร์ 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. คณะรัฐศาสตร์ 6. คณะนิเทศศาสตร์ 7. บัณฑิตวิทยาลัย 8. วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

6 การจัดการความรู้ศูนย์ / สำนัก (Office / Center Knowledge Management : OKM) ประยุกต์ใช้กระบวนการ KM ตามบริบทงานของแต่ ละศูนย์ / สำนัก 1. สำนักงานอธิการบดี 8. สำนักส่งเสริม และบริการวิชาการ 2. สำนักวิชาการ 9. ศูนย์ คอมพิวเตอร์ 3. สำนักวิทยบริการ 10. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ 4. สำนักทะเบียนและประมวลผล 11. สำนัก บริหารทรัพยากรมนุษย์ 5. สำนักพัฒนานักศึกษา 12. สำนักสื่อสาร องค์กร 6. สำนักวิจัยและพัฒนา 13. ศูนย์ภาษา 7. สำนักนโยบายและงบประมาณ 14. ศูนย์ พัฒนาอาชีพนักศึกษา

7 คณะกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management Committee) 1. คณะกรรมการอำนวยการ (KM Steering Committee) 2. คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ (Academic KM Committee) 3. คณะกรรมการจัดการความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITKM Committee) 4. คณะกรรมการจัดการความรู้ประจำศูนย์ / สำนัก (Office / Center KM Committee)

8 กิจกรรมการแบ่งปัน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 2.1 การแบ่งปัน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเนื้อ งานประจำวัน 2.2 เวทีจริง  การประชุม  การอบรม / สัมมนา  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การเสวนา  กิจกรรมพี่เลี้ยง  On the job training 2.3 เวทีเสมือน  eKM

9 คลังความรู้ (Knowledge Asset)  eKM  เว็บไซต์คณะ / ศูนย์ / สำนัก  รายงานการประชุม / อบรม / สัมมนา  รายงานสรุปโครงการ / กิจกรรม  รายงานสรุปการปฏิบัติงานพิธีประสาท ปริญญา  คู่มือปฏิบัติงาน

10 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และ บุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิ ทย์บริหารธุรกิจ และ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวย วิทย์พณิชยการ ศึกษาดูงานการจัดการ ความรู้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google