งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ องค์ประกอบของฟาร์ม 1. ทำเลที่ตั้งของฟาร์ม 1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร 1.2 ห่างจากตลาดนัดค้าสัตว์ปีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ องค์ประกอบของฟาร์ม 1. ทำเลที่ตั้งของฟาร์ม 1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร 1.2 ห่างจากตลาดนัดค้าสัตว์ปีก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ องค์ประกอบของฟาร์ม 1. ทำเลที่ตั้งของฟาร์ม 1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร 1.2 ห่างจากตลาดนัดค้าสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

2 2. ลักษณะของฟาร์ม 2.1 พื้นที่ของฟาร์ม ต้องมีเนื้อที่เหมาะสม 2.2 ฟาร์มจะต้องจัดแบ่งพื้นที่ฟาร์มเป็นสัดส่วน 2.3 ถนนภายในฟาร์ม 2.4 บ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน 3. ลักษณะโรงเรือน 3.1 พื้นที่ในการเลี้ยงจะต้องมีเพียงพอ โรงเรือนระบบเปิด - น้ำหนักไก่เป็น รวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร โรงเรือนระบบปิด - น้ำหนักไก่เป็น รวมไม่เกิน 34 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร 3.2 วัสดุที่ใช้ในการสร้างโรงเรือน

3 แผนผังฟาร์มไก่ http://www. ทองใบฟาร์ม.com/article/art_41980877.jpg

4 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 23/04/47

5

6

7

8

9

10

11

12

13 komchadluek.net

14

15

16 3.3 การระบายอากาศ 3.3.1 การหมุนเวียนอากาศ 3.3.2 ฝุ่นละออง 3.3.3 อุณหภูมิ ไก่เล็กอยู่ในช่วง 32-33 องศาเซลเซียส ไก่ใหญ่อยู่ในช่วง 20-30 องศา เซลเซียส 3.3.4 ความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ในช่วงร้อยละ 50-80 3.3.5 ปริมาณแก๊ส 3.4 แสงสว่าง ความเข้มของแสงค่าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 10 ลักซ์ (Lux.) ที่ระดับตัวไก่ มีระยะมืดให้ไก่ได้พักผ่อนอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง

17 การจัดการฟาร์ม 1. การจัดการโรงเรือน ปิดพักโรงเรือนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนนำไก่ชุดใหม่ เข้ามาเลี้ยง 2. การจัดการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 2.1 อุปกรณ์การเลี้ยงแบบอัตโนมัติต้องมีการตรวจ สภาพการทำงานทุกวัน 2.2 อุปกรณ์ให้แสงสว่างควรเป็นชนิดติดตั้งแล้ว สัตว์ได้รับแสงตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. การจัดการด้านบุคลากร 3.1 ผู้เลี้ยงไก่ โรงเรือนระบบเปิด - ผู้เลี้ยงไก่ 1 คน ดูแลไก่ไม่เกิน 10,000 ตัว โรงเรือนระบบปิด - ผู้เลี้ยงไก่ 1 คน ดูแลไก่ ไม่เกิน 40,000 ตัว 3.2 สัตวบาล 1 คน ดูแลเป็ดไม่เกิน 400,000 ตัว 3.3 สัตวแพทย์ 1 คน รับผิดชอบในการดูแลไก่ไม่ เกิน 5,000,000 ตัว

18 4. คู่มือการจัดการฟาร์ม 5. ระบบการบันทึกข้อมูล 6. การจัดการด้านอาหารสัตว์ 6.1 อาหารสัตว์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม กฎหมาย 6.2 ภาชนะบรรจุและการขนส่งอาหารสัตว์สะอาด 6.3 มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 6.4 การเก็บรักษาอาหารสัตว์ถูกต้อง 6.5 การให้อาหาร 6.5.1 อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่เนื้อ เหมาะสมกับ อายุและพันธุ์ ปริมาณที่เพียงพอ ยาที่ใช้ผสมในอาหาร ต้องมีสัตวแพทย์รับรอง 6.5.2 การให้อาหารจะต้องใช้ภาชนะที่ เหมาะสมและวางไว้อย่างเพียงพอในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและแย่งกันกิน

19 - ภาชนะให้อาหาร รางอาหาร 2-6 นิ้ว ต่อไก่ 1 ตัว ถาดอาหารไก่เล็ก 1 ถาด ต่อไก่ 100 ตัว ถาดอาหารไก่ใหญ่ แบบอัตโนมัติ 16- 20 ถาด ต่อไก่ 1,000 ตัว ถังอาหารไก่ใหญ่ 30 ถัง ต่อไก่ 1,000 ตัว ( โรงเรือนระบบเปิด ) - เวลาให้อาหาร โรงเรือนระบบเปิด - ไก่เล็ก (0-3 สัปดาห์ ) ให้อาหารวันละ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง - ไก่ใหญ่ ให้อาหารวันละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โรงเรือนระบบปิด - ให้กินอาหารตลอดเวลา ( ไก่จะหยุด กินช่วงปิดแสง )

20 6.6 การให้น้ำ 6.6.1 แหล่งน้ำ 6.6.2 ความสะอาดและคุณภาพน้ำ 6.6.3 ปริมาณน้ำเพียงพอ 6.6.4 การให้น้ำเหมาะสม - ภาชนะให้น้ำ รางน้ำ 2 เซนติเมตร ต่อไก่ 1 ตัว นิปเปิ้ล 1 หัว ต่อไก่ 10-15 ตัว กระติกน้ำ 14-20 กระติก ต่อไก่ 1,000 ตัว

21 การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 1. การป้องกันและควบคุมโรค 1.1 ยานพาหนะเข้า - ออกฟาร์ม 1.2 ความเข้มงวดในการทำลายเชื้อโรคบุคคลเข้า - ออกฟาร์ม 1.3 การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในเขตพื้นที่ เลี้ยงสัตว์ 1.4 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค 1.5 การควบคุมโรค 1.5.1 การจัดการไก่ป่วย 1.5.2 การจัดการไก่ตาย 1.5.3 การทำลายซากไก่ - การทำลายโดยการฝัง ฝังซากใต้ ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และมีฝาปิดมิดชิด ไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขี่ย - การทำลายโดยการเผา มีสถานที่เผา หรือเตาเผา เผาซากจนหมด 2. การบำบัดโรค

22 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 1. เก็บซากไก่ออกจากเล้าทันทีทุกครั้ง 2. ทำลายสัตว์พาหะนำโรค ให้ทำลายโดย การฝังหรือเผา 3. วัสดุรองพื้นที่เปียก ให้ตักออกจาก โรงเรือนทันที 4. วัสดุรองพื้นห้ามนำกลับมาใช้อีก ห้าม ตกหล่น 5. น้ำบำบัดก่อนที่จะปล่อยลงในแหล่งน้ำ สาธารณะ 6. พื้นที่รอบโรงเรือนรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร ควรสะอาด 7. ต้องมีวิธีการกำจัดสัตว์พาหะนำโรค อย่างต่อเนื่อง

23

24


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ องค์ประกอบของฟาร์ม 1. ทำเลที่ตั้งของฟาร์ม 1.1 อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร 1.2 ห่างจากตลาดนัดค้าสัตว์ปีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google