งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผัง (Flow Chart) ขั้นตอนการ รายงาน แบบ M 1 – M 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผัง (Flow Chart) ขั้นตอนการ รายงาน แบบ M 1 – M 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผัง (Flow Chart) ขั้นตอนการ รายงาน แบบ M 1 – M 4

2 กลุ่ม บริหารงาน คลัง สำนักบริหาร กลาง - ตรวจสอบข้อมูลของแต่ ละศูนย์ฯ / เขต - สรุปผลการเบิกจ่ายเงินส่ง ให้ กลุ่มประเมินผลฯ และ สำนักทุกสำนัก ( ส่วนกลาง ) ภายในวันที่ 7 ของเดือน ถัดไป และส่งให้สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 10 กลุ่ม ประเมินผล และระบบ วิจัย เจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ / เขตฯ สำนัก ( ส่วนกลาง ) กรมหม่อน ไหม ขั้นตอนการรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณปี 2558 ตามแบบ M 1 และ M 2 สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน สำนักงาน เศรษฐกิจ การเกษตร - ตัดยอดข้อมูลทุกวัน สิ้นเดือน - สรุปผลการเบิก จ่ายเงินส่งให้กลุ่ม บริหารงานคลัง ภายใน วันที่ 3 ของเดือน ถัดไป การรายงาน ประจำเดือน แบบ M1, M2

3 ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบ M 3 สำนักงานหม่อน ไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ เขต 1- 5 จัดทำ M 3 : ติดตามการรายงานผลให้ครบ ทุกศูนย์ และสรุปรายงานส่งถึงสำนัก ส่วนกลางภายในวันที่ 2 ของเดือน ถัดไป กลุ่มประเมินผลและ ระบบวิจัย รายงานผล M 3: รายงานทุกวันที่ 5 ของ เดือนถัดไป จัดทำ M 3 : จัดทำรายงาน ประจำเดือน ศูนย์ฯ จัดทำ M 3 : จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม โดยตัดยอดข้อมูลทุกวันสิ้นเดือน ส่ง ข้อมูลทางอีเมล์ให้สำนัก ( ส่วนกลาง ) และเขต ภายในวันที่ 1 ของเดือน ถัดไป กรมหม่อนไหม รายงานผล M 3: เสนออธิบดีกรมหม่อน ไหม สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักส่วนกลาง จัดทำ M 3 : รวบรวม สรุปรายงานส่ง ให้ กลุ่มประเมินฯ ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

4 สำนักงานหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1-5 จัดทำ M 4 : ติดตามการรายงานผลให้ครบ ทุกศูนย์ และสรุปรายงานส่งถึงสำนัก ส่วนกลาง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน กลุ่มประเมินผลและ ระบบวิจัย รายงานผล M 4 : รายงานทุกวันที่ 2 ของ เดือนถัดไป จัดทำ M 4 : จัดทำรายงาน ประจำเดือน ศูนย์ฯ จัดทำ M 4 : จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม โดยตัดยอดข้อมูลวันที่ 15 ของทุก เดือน ส่งถึงเขตภายใน วันที่ 20 ของทุกเดือน กรมหม่อนไหม รายงานผล M 4 : เสนออธิบดีกรมหม่อน ไหม สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบ M 4 สำนักส่วนกลาง จัดทำ M 4 : รวบรวม สรุปรายงานส่ง ให้ กลุ่มประเมินฯ ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน

5 แบบฟอร์ม M 1 – M 4 และตัวอย่าง รายงาน

6 แบบฟอร์ม M 1 และตัวอย่าง รายงาน

7 แบบฟอร์ม M 2 และตัวอย่าง รายงาน

8 แบบฟอร์ม M 3 และตัวอย่าง รายงาน

9 แบบฟอร์ม M 4 และตัวอย่าง รายงาน


ดาวน์โหลด ppt แผนผัง (Flow Chart) ขั้นตอนการ รายงาน แบบ M 1 – M 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google