งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานราชการ ณ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานราชการ ณ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานราชการ ณ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทำงานขององค์กร และได้ศึกษาเพิ่มเติม เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ เพื่อฝึกให้สามารถนำความรู้ที่ศึกษามานำไปใช้งานได้จริง รู้จักการรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานขณะปฏิบัติงานจริง และสามารถใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อเข้าใจถึงหลักการประชาสัมพันธ์ขององค์กร และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานหรือประกอบวิชาชีพต่อไปในภายหลังจากการสำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3 รูปแบบงานที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ งานด้านกลุ่มแผนงานและพัฒนางานและวิชาการ กลุ่มงานสำนักงานทั่วไป

4 งานด้านฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
การจัดทำแผนโครงการประชาสัมพันธ์ตามภารกิจต่าง ๆ เช่น โครงการในระดับกลุ่มจังหวัด โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนประสานงานเพื่อรวบรวม และสรุปแผนงาน พร้อมทั้งประมวลผลจัดทำรายงานผลปฏิบัติตามแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ รวมไปถึงงานด้านการทำวิจัย เพื่อประมวลผลการจัดกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์

5 งานด้านกลุ่มแผนงาน และพัฒนางานและวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ยังมีหน้าที่ผลิตสื่อ เช่น วารสารสัมพันธ์ ถ่ายภาพ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ซีดี กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมทั้งรับผิดชอบงานทางด้านมวลชนสัมพันธ์ เช่น การประสานงานโดยส่งข่าว แถลงข่าว ทำเนียบสื่อ นิทรรศการ การศึกษาดูงานจากองค์กรภายนอก ตลอดจนทำหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร ให้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นการขยายผลการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์

6 กลุ่มงานสำนักงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารทางราชการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการรับหนังสือเรื่องต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานภายในส่งเข้ามาเพื่อทำการอย่างหนึ่งอย่างใดกับส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดแจงรายละเอียดงานที่ได้รับมาให้กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนการส่งหนังสือจากส่วนแผนงานไปยังส่วนงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวบไปถึงงานด้านเอกสารทางราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนแผนงานและสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

7 ปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน
การจดจำรายละเอียดของระบบการทำงาน รวมไปถึงผู้ติดต่อประสานงานของแต่ละส่วน เกิดการผิดพลาดในการทำงานเรื่องการส่งโทรสาร การมอบหมายงานที่ซ้ำซ้อน และมอบหมายงานตามตำแหน่ง การมอบหมายงานไม่ตรงกับความต้องการในชิ้นงาน

8 แนวทางการแก้ไขปัญหา ทำการจดบันทึกรายละเอียดของแต่ละส่วนงาน โดยจดตามชื่อส่วนงาน ชื่อย่อ รายชื่อผู้ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ภายในที่สามารถติดต่อได้ จดทำการบันทึกการส่งโทรสารในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งบันทึกเรื่องของเอกสาร เลขที่ของหนังสือ หน่วยงานที่ส่ง และผู้รับโทรสารปลายทาง เพื่อให้สามารถยืนยันกับผู้ที่ให้ส่งเอกสารและปลายทางการรับโทรสาร

9 แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดลำดับความสำคัญของงานตามวัน เวลาที่ต้องทำงานให้เสร็จ สอบถามให้ระเอียด และนำชิ้นงานไปให้เจ้าของงานตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาด

10 ข้อเสนอแนะสำหรับน้อง ๆ รุ่นต่อไป
ข้อเสนอแนะสำหรับน้อง ๆ รุ่นต่อไป ควรเลือกศึกษาในหน่วยงานตามที่ตนเองมีความสนใจและมีความถนัดกับงานนั้น ซึ่งก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ในด้านนิเทศศาสตร์อย่างดี เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาควรไปดูสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไว้ล่วงหน้าก่อน เพื่อสร้างความคุ้นเคย และเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันแรก


ดาวน์โหลด ppt การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานราชการ ณ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google