งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน หน่วยงานราชการ ณ ส่วนแผนงานและพัฒนางาน ประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน หน่วยงานราชการ ณ ส่วนแผนงานและพัฒนางาน ประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน หน่วยงานราชการ ณ ส่วนแผนงานและพัฒนางาน ประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ของการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ  เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทำงานของ องค์กร และได้ศึกษาเพิ่มเติม เสริมสร้าง ประสบการณ์ในวิชาชีพ  เพื่อฝึกให้สามารถนำความรู้ที่ศึกษามา นำไปใช้งานได้จริง รู้จักการรับผิดชอบใน งานที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานขณะปฏิบัติงานจริง และ สามารถใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา อย่างมีเหตุผล  เพื่อเข้าใจถึงหลักการประชาสัมพันธ์ของ องค์กร และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานหรือ ประกอบวิชาชีพต่อไปในภายหลังจากการ สำเร็จการศึกษา  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่นักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ

3 รูปแบบงานที่ได้รับ มอบหมาย งานด้านฝ่ายส่งเสริมและ เผยแพร่ งานด้านกลุ่มแผนงานและ พัฒนางานและวิชาการ กลุ่มงานสำนักงานทั่วไป

4 งานด้านฝ่ายส่งเสริม และเผยแพร่ การจัดทำแผนโครงการ ประชาสัมพันธ์ตามภารกิจต่าง ๆ เช่น โครงการในระดับกลุ่มจังหวัด โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุน งบประมาณ ตลอดจนประสานงาน เพื่อรวบรวม และสรุปแผนงาน พร้อมทั้งประมวลผลจัดทำรายงานผล ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ ประชาสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ รวมไป ถึงงานด้านการทำวิจัย เพื่อ ประมวลผลการจัดกิจกรรมและ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ประชาสัมพันธ์

5 งานด้านกลุ่มแผนงาน และพัฒนางานและ วิชาการ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ยังมีหน้าที่ ผลิตสื่อ เช่น วารสารสัมพันธ์ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ซีดี กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมทั้งรับผิดชอบงาน ทางด้านมวลชนสัมพันธ์ เช่น การ ประสานงานโดยส่งข่าว แถลงข่าว ทำเนียบสื่อ นิทรรศการ การศึกษาดู งานจากองค์กรภายนอก ตลอดจนทำ หน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร ให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและ เพื่อเป็นการขยายผลการ ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ยังมีหน้าที่ ผลิตสื่อ เช่น วารสารสัมพันธ์ ถ่ายภาพ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ซีดี กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมทั้งรับผิดชอบงาน ทางด้านมวลชนสัมพันธ์ เช่น การ ประสานงานโดยส่งข่าว แถลงข่าว ทำเนียบสื่อ นิทรรศการ การศึกษาดู งานจากองค์กรภายนอก ตลอดจนทำ หน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร ให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและ เพื่อเป็นการขยายผลการ ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์

6 กลุ่มงาน สำนักงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสาร ทางราชการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการ รับหนังสือเรื่องต่าง ๆ ที่หน่วยงาน ภายในและหน่วยงานภายนอกหรือ หน่วยงานภายในส่งเข้ามาเพื่อทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดกับส่วนแผนงาน และพัฒนางานประชาสัมพันธ์ พร้อม ทั้งจัดแจงรายละเอียดงานที่ได้รับมา ให้กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนการส่งหนังสือจากส่วน แผนงานไปยังส่วนงานอื่น ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวบ ไปถึงงานด้านเอกสารทางราชการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนแผนงาน และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

7 ปัญหาและอุปสรรค์ ในการทำงาน   การจดจำรายละเอียดของระบบการ ทำงาน รวมไปถึงผู้ติดต่อประสานงาน ของแต่ละส่วน   เกิดการผิดพลาดในการทำงานเรื่องการ ส่งโทรสาร   การมอบหมายงานที่ซ้ำซ้อน และ มอบหมายงานตามตำแหน่ง   การมอบหมายงานไม่ตรงกับความ ต้องการในชิ้นงาน

8 แนวทางการแก้ไข ปัญหา  ทำการจดบันทึกรายละเอียดของแต่ละ ส่วนงาน โดยจดตามชื่อส่วนงาน ชื่อย่อ รายชื่อผู้ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ ภายในที่สามารถติดต่อได้  จดทำการบันทึกการส่งโทรสารในแต่ละ ครั้ง พร้อมทั้งบันทึกเรื่องของเอกสาร เลขที่ของหนังสือ หน่วยงานที่ส่ง และ ผู้รับโทรสารปลายทาง เพื่อให้สามารถ ยืนยันกับผู้ที่ให้ส่งเอกสารและปลาย ทางการรับโทรสาร

9 แนวทางการแก้ไข ปัญหา  จัดลำดับความสำคัญของงานตามวัน เวลาที่ต้องทำงานให้เสร็จ  สอบถามให้ระเอียด และนำชิ้นงานไปให้ เจ้าของงานตรวจสอบเพื่อป้องกันความ ผิดพลาด

10 ข้อเสนอแนะสำหรับน้อง ๆ รุ่นต่อไป ควรเลือกศึกษาในหน่วยงาน ตามที่ตนเองมีความสนใจและมีความ ถนัดกับงานนั้น ซึ่งก่อนที่จะออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพก็จะต้องมีความ พร้อมในเรื่องของความรู้ในด้านนิเทศ ศาสตร์อย่างดี เพื่อที่จะสามารถนำ ความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ก่อนที่จะเข้าไปฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาควร ไปดูสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไว้ล่วงหน้าก่อน เพื่อสร้าง ความคุ้นเคย และเพื่อป้องกันการ ผิดพลาดในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในวันแรก


ดาวน์โหลด ppt การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน หน่วยงานราชการ ณ ส่วนแผนงานและพัฒนางาน ประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google