งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. พ. ร. บ. การทะเบียน ราษฎร พ. ศ. 2534 2. พ. ร. บ. การทะเบียน ราษฎร ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. พ. ร. บ. การทะเบียน ราษฎร พ. ศ. 2534 2. พ. ร. บ. การทะเบียน ราษฎร ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. พ. ร. บ. การทะเบียน ราษฎร พ. ศ. 2534 2. พ. ร. บ. การทะเบียน ราษฎร ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2551

3 3. ระเบียบสำนักทะเบียน กลางว่าด้วย การ จัดทำทะเบียนราษฎร พ. ศ. 2535 4. ระเบียบสำนักทะเบียน กลางว่าด้วย การ จัดทำทะเบียนราษฎร ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2551

4

5 ประเภทของสำนักทะเบียน (1) สำนักทะเบียนกลาง (2) สำนักทะเบียน กรุงเทพมหานคร (3) สำนักทะเบียน จังหวัด (4) สำนักทะเบียน อำเภอ (5) สำนักทะเบียน ท้องถิ่น (6) สำนักทะเบียนสาขา

6 ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ทางทะเบียนราษฎร ในส่วนของสำนักทะเบียนอำเภอ ประกอบด้วย - นายทะเบียนอำเภอ - ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ - นายทะเบียนประจำสำนัก ทะเบียนอำเภอ - นายทะเบียนผู้รับแจ้ง - นายทะเบียน

7 ตำแหน่งนายทะเบียนกับ อำนาจหน้าที่ - นายทะเบียนอำเภอ : ม. ๑๙ / ๒ ม. ๓๖ ม. ๓๘ ม. ๓๙ ม. ๕๑ - นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียน อำเภอ : ม. ๘ ( ๔ ) - นายทะเบียนผู้รับแจ้ง : ม. ๑๘ ม. ๑๙ ม. ๑๙ / ๑ ม. ๑๙ / ๓ ม. ๒๐ ม. ๒๑ ม. ๒๔ ม. ๒๕ ม. ๓๐ ม. ๓๑ ม. ๓๓ ม. ๓๔ ม. ๔๑ - นายทะเบียน : ม. ๖ ม. ๑๐ ม. ๑๔

8 มาตรา 4 ใน พระราชบัญญัตินี้ “ นายทะเบียน ” หมายความว่า นายทะเบียนประจำสำนัก ทะเบียน... นายทะเบียนผู้รับแจ้ง ผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก นายทะเบียน

9 “ นายทะเบียนผู้รับแจ้ง ” หมายความว่า นาย ทะเบียนอำเภอ นาย ทะเบียนท้องถิ่น และผู้ซึ่ง ผอ. ทะเบียนกลางได้ กำหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับ การแจ้งการเกิด การตาย การย้ายที่อยู่ การสร้างบ้าน ใหม่ การรื้อบ้าน และการ กำหนดเลขประจำบ้าน โดย ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ ดังกล่าวไว้

10 มาตรา 8/1 การจัดตั้ง สำนักทะเบียนอำเภอ หรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่น ให้เป็นไป ตามที่ ผอ. ทะเบียนกลาง ประกาศ โดยคำนึงถึงสภาพ ความพร้อมและความสะดวกใน การบริการประชาชน หรือจะยุบ หรือควบรวมเข้าด้วยกันก็ได้

11 ม. 8 (1) สำนักทะเบียน กลางมี ผอ. ทะเบียน กลาง รอง … และ ผู้ช่วย … เป็นนายทะเบียนประจำ สนท. กลาง มีหน้าที่ รับผิดชอบ และควบคุมการ ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรทั่ว ราชอาณาจักร

12 ม. 8 (4) สำนัก ทะเบียนอำเภอ มีนาย ทะเบียนอำเภอ และผู้ช่วย นายทะเบียนอำเภอ เป็น นายทะเบียนประจำ สนท. อำเภอ มีหน้าที่ รับผิดชอบ และควบคุมการ ปฏิบัติงานการทะเบียน ราษฎรในเขตอำเภอ

13 ม. 8 (5) สำนัก ทะเบียนท้องถิ่น มี นายทะเบียนท้องถิ่น และ ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น เป็นนายทะเบียนประจำ สำนักทะเบียนท้องถิ่น มี หน้าที่รับผิดชอบและควบคุม การปฏิบัติงานการทะเบียน ราษฎรในเขตปกครอง ท้องถิ่นนั้น ๆ

14 ม. 8/2 (1) อปค. เป็น ผอ. ทะเบียนกลาง มีอำนาจออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดแบบพิมพ์ เพื่อปฏิบัติตาม พ. ร. บ. นี้ และแต่งตั้งรอง ผอ. ทะเบียนกลาง และผู้ช่วย ผอ. ทะเบียน กลาง

15 ม. 8/2 วรรคสอง ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง จะ มอบอำนาจให้รอง... หรือ ผู้ช่วย... ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง หรือจะมอบหมายให้ ข้าราชการสังกัดกรมการ ปกครองช่วยเหลือ ใน การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด ด้วยก็ได้

16 ม. 8/2 (4) นายอำเภอ หรือ ปอ. หน. กิ่ง อ. เป็นนายทะเบียนอำเภอ และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วย นายทะเบียนอำเภอ

17 ม. 8/2 วรรคห้า นาย ทะเบียนอำเภอ จะ มอบอำนาจให้ผู้ช่วยนาย ทะเบียนอำเภอหรือ ปลัดอำเภอ ปฏิบัติราชการ แทนนายทะเบียนอำเภอก็ได้

18 ม. 8/2 (5) ปลัดเทศบาล ผอ. เขต ปลัดเมืองพัทยา หรือ หัวหน้า ผู้บริหารของหน่วยงาน ท้องถิ่น เป็นนายทะเบียน ท้องถิ่น และให้มีอำนาจ แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียน ท้องถิ่น

19 ม. 8/2 วรรคหก นาย ทะเบียนท้องถิ่น จะมอบ อำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียน ท้องถิ่น รองปลัดเทศบาล... หรือรอง หรือผู้ช่วยหัวหน้า ผู้บริหารของหน่วยการ ปกครองท้องถิ่นนั้นแล้วแต่ กรณี ปฏิบัติราชการแทน นายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้

20 ตำแหน่งนายทะเบียนกับ อำนาจหน้าที่ - นายทะเบียนอำเภอ : ม. ๑๙ / ๒ ม. ๓๖ ม. ๓๘ ม. ๓๙ ม. ๕๑ - นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียน อำเภอ : ม. ๘ ( ๔ ) - นายทะเบียนผู้รับแจ้ง : ม. ๑๘ ม. ๑๙ ม. ๑๙ / ๑ ม. ๑๙ / ๓ ม. ๒๐ ม. ๒๑ ม. ๒๔ ม. ๒๕ ม. ๓๐ ม. ๓๑ ม. ๓๓ ม. ๓๔ ม. ๔๑ - นายทะเบียน : ม. ๖ ม. ๑๐ ม. ๑๔

21


ดาวน์โหลด ppt 1. พ. ร. บ. การทะเบียน ราษฎร พ. ศ. 2534 2. พ. ร. บ. การทะเบียน ราษฎร ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google