งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ 1. อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหา ได้ 2. ถ่ายทอดความคิดเป็นรหัส ลำลอง และผังงานได้ 3. แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดย นางสาวดลลดา สังฆ สุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ 1. อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหา ได้ 2. ถ่ายทอดความคิดเป็นรหัส ลำลอง และผังงานได้ 3. แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดย นางสาวดลลดา สังฆ สุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ 1. อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหา ได้ 2. ถ่ายทอดความคิดเป็นรหัส ลำลอง และผังงานได้ 3. แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดย นางสาวดลลดา สังฆ สุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง จ. สุพรรณบุรี

2  การแก้ปัญหา เป็น กิจกรรมพื้นฐานในการ ดำรงชีวิตของมนุษย์ ปัญหาบางอย่างสามารถ หาคำตอบได้ทันที แต่บาง ปัญหาอาจต้องใช้เวลานาน ในการค้นหาคำตอบ และ คำตอบที่ได้ จะต้อง สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น คำตอบที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และนำไปอ้างอิงต่อได้

3  การแก้ปัญหาของแต่ละ บุคคลมีขั้นตอนและใช้ เวลาแตกต่างกัน ตาม ความรู้และประสบการณ์ ของบุคคลนั้น  การแก้ปัญหาที่ดีนั้น จะต้องได้คำตอบที่ ถูกต้องและใช้เวลาให้ น้อยที่สุด

4 การวิเคราะห์และกำหนด รายละเอียดของปัญหา การวางแผนในการแก้ปัญหา การดำเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบและปรับปรุง

5  ขั้นตอนการ แก้ปัญหานี้ นำเสนอ โดยนักคณิตศาสตร์ ชื่อ จอร์จ โพลยา (George Polya) ตั้งแต่ พ. ศ. 2488 และยังคงเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ใช้เป็น หลักปฏิบัติจนถึง ปัจจุบัน

6 1. การวิเคราะห์และกำหนด รายละเอียดของปัญหา  ในการแก้ปัญหาใดๆนั้น สิ่งแรก ที่ต้องทำคือ 1.1 ทำความเข้าใจกับปัญหา แยกให้ได้ว่า - สิ่งที่ต้องการคืออะไร และ - ข้อมูลที่กำหนดให้คือ อะไร 1.2 พิจารณาว่า ข้อมูลและ เงื่อนไขที่กำหนดนั้น เพียง พอที่จะหาคำตอบของปัญหาได้ หรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอต้องหา ข้อมูลเพิ่ม

7 2. การวางแผนในการแก้ปัญหา  โดยการเลือกใช้เครื่องมือ และ วิธีการให้ได้มาซึ่งคำตอบ  ประสบการณ์เดิมของผู้ แก้ปัญหาจะมีส่วนช่วยอย่าง มาก  ประสบการณ์จะเป็นแนวทางใน การแก้ปัญหา โดยปรับปรุงให้ เหมาะสมกับปัญหาใหม่ หรือ ปรับปรุงให้ได้วิธีที่ดีขึ้น

8 ความหมายของ สัญลักษณ์


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ 1. อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหา ได้ 2. ถ่ายทอดความคิดเป็นรหัส ลำลอง และผังงานได้ 3. แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดย นางสาวดลลดา สังฆ สุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google