งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุมครั้งที่แล้ว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุมครั้งที่แล้ว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุมครั้งที่แล้ว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

2 เครื่องมือแพทย์แบ่งเป็น 3 ประเภท 1) เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาต - การผลิต / นำเข้า ต้องขออนุญาต ได้แก่ ถุงยาง อนามัย, ถุงมือสำหรับศัลยกรรม, ชุดตรวจ HIV ( ต้องขออนุญาตขาย ), เลนส์สัมผัส 2) เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด - การผลิต / นำเข้า ต้องแจ้งรายการละเอียด มี 5 รายการ ได้แก่ เครื่องใช้เพื่อกายภาพบำบัด, เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในร่างกาย, เต้านมเทียม ซิลิโคน, อุปกรณ์เพื่อเสริมหรือกระชับเต้านม, กระบอกฉีดอินซูลิน 3) เครื่องมือแพทย์ทั่วไป - การนำเข้าต้องมีหนังสือรับรองการนำเข้า / การผลิต ในประเทศต้องจดทะเบียนสถานประกอบการ เช่น ลวดจัดฟัน

3 ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์  ชุดตรวจ HIV อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขประกาศฯ  คอนแทคเลนส์  Blood Bag

4 คอนแทคเลนส์แฟชั่น ( บิ๊กอายส์ ) จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไป : ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้อง ขอรับใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

5 ลวดดัดฟัน จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไป

6 ลวดจัดฟันแฟชั่น คําสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ เรื่อง ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดขายสินค้าที่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขาย เพราะสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตาม มาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือ เป็นผู้สั่ง หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

7 กรณีร้านเสริมความงามจัดฟัน แฟชั่น พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ. ศ. 2542 มาตรา 30 “ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประกอบโรค ศิลปะหรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้เข้าใจว่า ตนเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรคศิลปะโดย มิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต..” โทษตามมาตรา 57 “ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ” พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ. ศ.2541 มาตรา 16 “ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการ สถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้ อนุญาต ” โทษตามมาตรา 57 “ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ใน การประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ ”

8 รายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ไตรมาส 1 ปีงบปรมาณ 2556 โรงพยาบาล ซื้อทั้งหมด ( เอง + ร่วม +GPO) ซื้อร่วม จังหวัดเป้า ซื้อร่วม เป้ายาร่วมเขต GPO เป้า ยา เวชภัณฑ์มิใช่ ยา ยา ร้อยละ 20 เวชภัณฑ์ มิใช่ยา ร้อยละ 20 ยา รพท.8, รพช.35 เวชภัณฑ์มิใช่ ยา เลย 35711551.65 11,556.00 4,244,080.56 11.88 - - 2,197,960.00 650,943.40 15.34 ท่าลี่ 1,767,945.11 129,875.00 241,950.00 13.69 - 52,560.00 536,368.85 30.34 48,000.00 เชียงคาน 4,247,550.70 837,117.65 861,062.18 20.27 521,271.65 62.27 55,600.00 820,074.22 19.31 11,700.00 ปากชม 2,275,207.04 2,036,954.80 517,925.00 22.76 523,184.00 25.68 26,280.00 276,900.40 12.17 - นาด้วง 849,591.00 126,000.40 251,362.00 29.59 - 30,809.00 3.63 เอราวัณ 1,238,947.24 365,962.96 29.54 255,790.00 20.65 วังสะพุง 5,936,558.82 694,899.01 1,136,307.70 19.14 191,000.00 27.49 660,680.88 11.13 96,936.24 ผาขาว 2,651,782.54 572,217.92 424,408.29 16.00 758,000.00 132.47 41,730.00 183,544.25 6.92 ภูกระดึง 4,690,722.14 1,680,023.50 837,539.50 17.86 378,000.00 22.50 449,034.78 9.57 ด่านซ้าย 4,707,040.86 1,212,118.94 917,625.35 19.49 654,096.60 53.96 102,308.00 1,227,861.50 26.09 ภูเรือ 1,451,744.09 320,690.46 645,106.80 44.44 213,106.45 66.45 449,452.72 30.96 นาแห้ว 590,852.49 182,834.90 183,530.62 31.06 105,479.50 57.69 229,458.57 38.84 42,015.00 ภูหลวง 1,447,930.70 125,300.00 281,784.00 19.46 - 396,613.80 27.39 รวมรพช. 31,855,872.7 3 7,918,032.58 6,664,564.40 20.92 3,344,138.20 42.23 5,516,588.97 17.32 198,651.24 รวมจังหวัด 36,099,953.2 9 7,929,588.58 10,908,644.96 30.22 3,344,138.20 42.17 2,476,438.00 6,167,532.37 17.08 198,651.24

9 Alprazolam จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 มีผลบังคับใช้ 16 มิถุนายน 2556 สถานพยาบาลของรัฐ ต้องทำบัญชีรับจ่าย วัตถุออกฤทธิ์ ( แบบ บ. จ.8) และจัดทำ รายงานเป็นรายเดือน ( แบบ บ. จ.9) รายปี ( แบบ บ. จ.10) คลินิกเอกชนต้องมีใบอนุญาตให้มีไว้ ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออก ฤทธิ์ และทำรายงานตามแบบ บ. จ.8,9 และ 10


ดาวน์โหลด ppt เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุมครั้งที่แล้ว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google