งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุมครั้งที่แล้ว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุมครั้งที่แล้ว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุมครั้งที่แล้ว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

2 เครื่องมือแพทย์แบ่งเป็น 3 ประเภท 1) เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาต - การผลิต / นำเข้า ต้องขออนุญาต ได้แก่ ถุงยาง อนามัย, ถุงมือสำหรับศัลยกรรม, ชุดตรวจ HIV ( ต้องขออนุญาตขาย ), เลนส์สัมผัส 2) เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด - การผลิต / นำเข้า ต้องแจ้งรายการละเอียด มี 5 รายการ ได้แก่ เครื่องใช้เพื่อกายภาพบำบัด, เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในร่างกาย, เต้านมเทียม ซิลิโคน, อุปกรณ์เพื่อเสริมหรือกระชับเต้านม, กระบอกฉีดอินซูลิน 3) เครื่องมือแพทย์ทั่วไป - การนำเข้าต้องมีหนังสือรับรองการนำเข้า / การผลิต ในประเทศต้องจดทะเบียนสถานประกอบการ เช่น ลวดจัดฟัน

3 ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์  ชุดตรวจ HIV อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขประกาศฯ  คอนแทคเลนส์  Blood Bag

4 คอนแทคเลนส์แฟชั่น ( บิ๊กอายส์ ) จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไป : ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้อง ขอรับใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

5 ลวดดัดฟัน จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไป

6 ลวดจัดฟันแฟชั่น คําสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ เรื่อง ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดขายสินค้าที่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขาย เพราะสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตาม มาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือ เป็นผู้สั่ง หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

7 กรณีร้านเสริมความงามจัดฟัน แฟชั่น พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ. ศ มาตรา 30 “ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประกอบโรค ศิลปะหรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้เข้าใจว่า ตนเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรคศิลปะโดย มิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต..” โทษตามมาตรา 57 “ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ” พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ. ศ.2541 มาตรา 16 “ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการ สถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้ อนุญาต ” โทษตามมาตรา 57 “ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ใน การประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ ”

8 รายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ไตรมาส 1 ปีงบปรมาณ 2556 โรงพยาบาล ซื้อทั้งหมด ( เอง + ร่วม +GPO) ซื้อร่วม จังหวัดเป้า ซื้อร่วม เป้ายาร่วมเขต GPO เป้า ยา เวชภัณฑ์มิใช่ ยา ยา ร้อยละ 20 เวชภัณฑ์ มิใช่ยา ร้อยละ 20 ยา รพท.8, รพช.35 เวชภัณฑ์มิใช่ ยา เลย , ,244, ,197, , ท่าลี่ 1,767, , , , , , เชียงคาน 4,247, , , , , , , ปากชม 2,275, ,036, , , , , นาด้วง 849, , , , เอราวัณ 1,238, , , วังสะพุง 5,936, , ,136, , , , ผาขาว 2,651, , , , , , ภูกระดึง 4,690, ,680, , , , ด่านซ้าย 4,707, ,212, , , , ,227, ภูเรือ 1,451, , , , , นาแห้ว 590, , , , , , ภูหลวง 1,447, , , , รวมรพช. 31,855, ,918, ,664, ,344, ,516, , รวมจังหวัด 36,099, ,929, ,908, ,344, ,476, ,167, ,651.24

9 Alprazolam จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 มีผลบังคับใช้ 16 มิถุนายน 2556 สถานพยาบาลของรัฐ ต้องทำบัญชีรับจ่าย วัตถุออกฤทธิ์ ( แบบ บ. จ.8) และจัดทำ รายงานเป็นรายเดือน ( แบบ บ. จ.9) รายปี ( แบบ บ. จ.10) คลินิกเอกชนต้องมีใบอนุญาตให้มีไว้ ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออก ฤทธิ์ และทำรายงานตามแบบ บ. จ.8,9 และ 10


ดาวน์โหลด ppt เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุมครั้งที่แล้ว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google