งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Anubansuphanburi School.

2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย วัชราภรณ์ เพ็งสุข

3 พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาล เมานท์ออเบอร์น (Mount Auburn) เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge) รัฐแมสสาชูเซตต์  (Massachusetts) สหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช  ๑๒๘๙ ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๔๗๐  มีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช เป็นพระโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมหลวงสงขลานครินทร์ (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี) และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์

4 พระราชประวัติ (ต่อ) ซึ่งภายหลังทั้งสองพระองค์ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย  เป็นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มีพระเชษฐภคินี และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๔๖๖  ณ กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  กับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน  พุทธศักราช  ๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดลแบร์ก  ประเทศเยอรมนี

5 พระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา
"การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคล พระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมทำได้สะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว" (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐) แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        "การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็น พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมทำได้สะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว"

6 พระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาชนบท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทุก หนแห่งไม่ว่าดินแดนแห่งนั้นจะทุรกันดาร เพียงใด ไม่ว่าใกล้ไกลแค่ไหน พระองค์จัดทำ โครงการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ควบคู่ไปในทุกๆ ด้าน ไม่เน้นด้านใดด้าน หนึ่ง พระองค์มีจุดประสงค์เดียวคือ เพื่อขจัด ความทุกข์ยากของชาวชนบท และสนับสนุน ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง แก้ปัญหาสังคมเมืองให้ดีขึ้น โดยจะเห็นได้ จากโครงการในพระราชดำริหลายโครงการ ที่เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบของหน่วยงาน ต่างๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะเป็น โครงการเกี่ยวกับปรับปรุงถนนหนทาง การ ก่อสร้างถนนเพื่อการ สัญจรไปมาได้สะดวก และทั่วถึง การคมนาคมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ สำคัญของการนำความเจริญไปสู่ชนบท การ สื่อสาร ติดต่อที่ดียังผล สำคัญทำให้ เศรษฐกิจของราษฎรในพื้นที่ดีขึ้น ราษฎรก็ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการพัฒนาชนบท นั้น การคมนาคม เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ที่จะมองข้ามไปเสียมิได้ เพราะเป็นเสมือน ประตูเชื่อม ระหว่างในเมือง และชนบท ดังนั้น การที่จะเริ่มโครงการพัฒนาใดๆ นั้น จะต้องเริ่มจากการปรับปรุง และการ ก่อสร้างถนนหนทางเป็นการเปิดประตูนำ ความเจริญเข้าไปสู่พื้นที่


ดาวน์โหลด ppt พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google