งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Anubansuphanburi School.. โดย วัชราภรณ์ เพ็งสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Anubansuphanburi School.. โดย วัชราภรณ์ เพ็งสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Anubansuphanburi School.

2 โดย วัชราภรณ์ เพ็งสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3

4

5 พระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา " การศึกษาเป็น เครื่องมืออันสำคัญใน การพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและ คุณธรรมของบุคคล พระราชดำริ เกี่ยวกับ การศึกษา เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมี คุณภาพและ ประสิทธิภาพ การ พัฒนาประเทศก็ย่อมทำ ได้สะดวกราบรื่น ได้ผล ที่แน่นอนและรวดเร็ว " ( ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ) แนว พระราชดำริ เกี่ยวกับ การศึกษา ของ พระบาทสมเ ด็จพระ เจ้าอยู่หัว " การศึกษา เป็น เครื่องมืออัน สำคัญใน การพัฒนา ความรู้ ความคิด ความ ประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และ คุณธรรม ของบุคคล เพื่อให้เป็น พลเมืองดีมี คุณภาพและ ประสิทธิภาพ การพัฒนา ประเทศก็ย่อม ทำได้สะดวก ราบรื่น ได้ผลที่ แน่นอนและ รวดเร็ว "

6  ด้านการพัฒนาชนบท  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทุกหนแห่งไม่ว่า ดินแดนแห่งนั้นจะทุรกันดาร เพียงใด ไม่ว่าใกล้ไกลแค่ไหน พระองค์จัดทำโครงการพัฒนา ชนบทตามแนวพระราชดำริ ควบคู่ไปในทุกๆ ด้าน ไม่เน้น ด้านใดด้านหนึ่ง พระองค์มี จุดประสงค์เดียวคือ เพื่อขจัด ความทุกข์ยากของชาวชนบท และสนับสนุนส่งเสริมให้มี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง แก้ปัญหาสังคมเมืองให้ดีขึ้น โดยจะเห็นได้จากโครงการใน พระราชดำริหลายโครงการที่ เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบ ของหน่วยงานต่างๆ  โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริจะเป็นโครงการ เกี่ยวกับปรับปรุงถนนหนทาง การก่อสร้างถนนเพื่อการ สัญจรไปมาได้สะดวกและ ทั่วถึง การคมนาคมเป็น ปัจจัยพื้นฐานที่ สำคัญของการ นำความเจริญไปสู่ชนบท การ สื่อสาร ติดต่อที่ดียังผล สำคัญ ทำให้เศรษฐกิจของราษฎรใน พื้นที่ดีขึ้น ราษฎรก็มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการพัฒนา ชนบทนั้น การคมนาคม เป็น ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่จะ มองข้ามไปเสียมิได้ เพราะเป็น เสมือนประตูเชื่อม ระหว่างใน เมือง และชนบท ดังนั้น การที่ จะเริ่มโครงการพัฒนาใดๆ นั้น จะต้องเริ่มจากการปรับปรุง และการก่อสร้างถนนหนทาง เป็นการเปิดประตูนำความ เจริญเข้าไปสู่พื้นที่


ดาวน์โหลด ppt Anubansuphanburi School.. โดย วัชราภรณ์ เพ็งสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google