งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบก่อน-หลัง เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบก่อน-หลัง เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบก่อน-หลัง เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
โดย ครูพิรดา ธุระเจน

2 5 1. คอมพิวเตอร์ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับคำสั่งและข้อมูล เพื่อประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งที่ป้อนให้ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ถูก ผิด

3 เมาส์ เพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุ
10 2. คลิกขวา (Click Right) 1 ครั้งหมายถึง A.เพื่อเลือกวัตถุนั้น B.เพื่อเรียกใช้งานวัตถุนั้น ๆ C. เพื่อเปิดเมนูลัด D.เป็นการกดแล้วลาก เมาส์ เพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุ

4 3. ระบบสื่อสารข้อมูลจำเป็นต้องใช้อะไรเพื่อสื่อสาร
10 3. ระบบสื่อสารข้อมูลจำเป็นต้องใช้อะไรเพื่อสื่อสาร ก. สายโทรศัพท์ ข. ช่องทางการสื่อสาร ค. คนส่ง ง. คนรับ

5 ก. 1 ข. 3 ค. 5 ง. 7 4. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่าง
10 4. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่าง ก. 1 ข. 3 ค. 5 ง. 7

6 5. ซีพียู จัดอยู่ในส่วนใด
10 ก. ฮาร์ดแวร์ ข. ซอฟต์แวร์ ค. กระบวนงาน ง. ข้อมูล

7 โปรแกรม Ms-Word 2010 จัดอยู่ในโปรแกรมใด
ก. ระบบ ข. ประยุกต์ ค. อรรถประโยชน์ ง. จัดฐานข้อมูล

8 7. การศึกษาระบบเพื่อออกแบบระบบจำเป็นต้องใช้บุคลากรใด
10 7. การศึกษาระบบเพื่อออกแบบระบบจำเป็นต้องใช้บุคลากรใด ก. นักเขียนโปรแกรม ข. วิศวกรระบบ ค. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูง ง. นักวิเคราะห์ระบบ

9 ข้อใดคืออุปกรณ์รับเข้า
10 ข้อใดคืออุปกรณ์รับเข้า ก.มอนิเตอร์ ข.คีย์บอร์ด ค.ปริ้นเตอร์ ง.ฮาร์ดดิสก์

10 Printer เป็นอุปกรณ์ในการแสดงผล ?
True False

11 ง. การฟังข่าวทางโทรทัศน์
10 10.ข้อใดคือแหล่งข้อมูลเบื้องต้น ก. การอ่านหนังสือพิมพ์ ข. การสอบถามผู้รู้ ค. การฟังรายงาน ง. การฟังข่าวทางโทรทัศน์

12 11.ข้อใดคือแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
10 11.ข้อใดคือแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ การสำรวจจำนวนสุนัขในหมู่บ้าน ข. การสัมภาษณ์ ค. การสอบถามผู้รู้ ง. การฟังรายงาน พยากรณ์อากาศ

13 12.ข้อมูลข้อใดน่าเชื่อถือมากที่สุด
10 12.ข้อมูลข้อใดน่าเชื่อถือมากที่สุด ก. ข่าวลือ ข. ข่าวหนังสือพิมพ์ ค. ประกาศของทางราชการ ง. ฟังเพื่อนรายงานหน้าชั้น

14 13. อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ชนิดใดบันทึกข้อมูลได้มากที่สุด
10 13. อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ชนิดใดบันทึกข้อมูลได้มากที่สุด ก. แผ่นดิสก์ ข. แผ่น ซีดีรอม ค. แฮนดี้ไดร์ฟ ง. ฮาร์ดดิสก์


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบก่อน-หลัง เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google