งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบก่อน - หลัง เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดย ครูพิรดา ธุระเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบก่อน - หลัง เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดย ครูพิรดา ธุระเจน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบบทดสอบก่อน - หลัง เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดย ครูพิรดา ธุระเจน

3 ถูก 5 ผิด 1. คอมพิวเตอร์ คืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับคำสั่งและ ข้อมูล เพื่อประมวลผลข้อมูลตามคำสั่ง ที่ป้อนให้ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ตามที่ ต้องการ

4 2. คลิกขวา (Click Right) 1 ครั้งหมายถึง 10 A. เพื่อเลือกวัตถุนั้น B. เพื่อเรียกใช้งาน วัตถุนั้น ๆ C. เพื่อเปิดเมนูลัด D. เป็นการกดแล้ว ลาก เมาส์ เพื่อ เคลื่อนย้ายวัตถุ

5 3. ระบบสื่อสารข้อมูล จำเป็นต้องใช้อะไรเพื่อสื่อสาร 10 ก. สายโทรศัพท์ ข. ช่องทางการ สื่อสาร ค. คนส่งง. คนรับ

6 4. องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่าง 10 ก. 1 ข. 3 ค. 5 ง. 7

7 5. ซีพียู จัดอยู่ในส่วนใด 10 ก. ฮาร์ดแวร์ข. ซอฟต์แวร์ ค. กระบวนงาน ง. ข้อมูล

8 โปรแกรม Ms-Word 2010 จัดอยู่ในโปรแกรมใด 10 ก. ระบบ ข. ประยุกต์ ค. อรรถประโย ชน์ ง. จัด ฐานข้อมูล

9 7. การศึกษาระบบเพื่อ ออกแบบระบบ จำเป็นต้องใช้บุคลากรใด 10 ก. นักเขียน โปรแกรม ข. วิศวกรระบบ ค. ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ ระดับสูง ง. นักวิเคราะห์ ระบบ

10 ข้อใดคืออุปกรณ์ รับเข้า 10 ก. มอนิเตอร์ข. คีย์บอร์ด ค. ปริ้นเตอร์ง. ฮาร์ดดิสก์

11 Printer เป็นอุปกรณ์ใน การแสดงผล ? True False

12 10. ข้อใดคือแหล่งข้อมูล เบื้องต้น 10 ก. การอ่าน หนังสือพิมพ์ ข. การสอบถาม ผู้รู้ ค. การฟัง รายงาน ง. การฟังข่าว ทางโทรทัศน์

13 11. ข้อใดคือแหล่งข้อมูล ทุติยภูมิ 10 ก.การสำรวจ จำนวนสุนัขใน หมู่บ้าน ข. การสัมภาษณ์ ค. การสอบถาม ผู้รู้ ง. การฟัง รายงาน พยากรณ์อากาศ

14 12. ข้อมูลข้อใด น่าเชื่อถือมากที่สุด 10 ก. ข่าวลือข. ข่าวหนังสือพิมพ์ ค. ประกาศของทาง ราชการ ง. ฟังเพื่อนรายงาน หน้าชั้น

15 13. อุปกรณ์ที่ใช้กับ คอมพิวเตอร์ชนิดใดบันทึก ข้อมูลได้มากที่สุด 10 ก. แผ่นดิสก์ข. แผ่น ซีดีรอม ค. แฮนดี้ไดร์ฟ ง. ฮาร์ดดิสก์


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบก่อน - หลัง เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดย ครูพิรดา ธุระเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google