งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซ่อมเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซ่อมเสียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซ่อมเสียง

2 ภาพแสดงโมเลกุลของอากาศถูกอัดและขยาย ตามการสั่นของซ่อมเสียง

3

4 ภาพแสดงกราฟการกระจัดกับตำแหน่งคลื่นเสียง และกราฟความดันกับตำแหน่งคลื่นเสียง

5 ข้อใดถูก ข้อใดผิด เสียงเป็นคลื่นกล เสียงเป็นคลื่นตามยาว
ข้อใดถูก ข้อใดผิด เสียงเป็นคลื่นกล เสียงเป็นคลื่นตามยาว ส่วนอัดของคลื่นเสียงจะมีความดันของอนุภาคตัวกลางต่ำ ส่วนขยายของคลื่นเสียงจะมีความดันของอนุภาคตัวกลางต่ำ ซ่อมเสียงที่กางออกจะทำให้เกิดส่วนอัดในอนุภาคของตัวกลาง

6 นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า 51 ดูตาราง 2.1
ตัวกลางที่มีความหนาแน่นมาก อัตราเร็วเสียงจะ น้อย ตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อย อัตราเร็วเสียงจะ มาก ตัวกลางที่มีสภาพยืดหยุ่น (ค่ามอดุลัส) มาก ตัวกลางที่มีสภาพยืดหยุ่น (ค่ามอดุลัส) น้อย

7 อัตราเร็วเสียงในตัวกลางต่างๆ

8 ข้อใดถูก ข้อใดผิด อุณหภูมิสูง (อากาศร้อน) อัตราเร็วเสียงในอากาศจะมาก
ข้อใดถูก ข้อใดผิด อุณหภูมิสูง (อากาศร้อน) อัตราเร็วเสียงในอากาศจะมาก อุณหภูมิต่ำ (อากาศเย็น) อัตราเร็วเสียงในอากาศจะน้อย อัตราเร็วเสียงในอลูมิเนียมมีค่ามากกว่าในเหล็ก อัตราเร็วเสียงในน้ำทะเลมีค่ามากกว่าในน้ำและปรอทตามลำดับ ปรอทมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทะเลและน้ำตามลำดับ อัตราส่วนระหว่าง (ค่ามอดุลัส/ความหนาแน่น) ของตัวกลางใดมีค่ามากกว่า แสดงว่ามีอัตราเร็วของเสียงน้อยกว่า

9 ความสามารถในการได้ยินของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ
Infrasonic waves infrasound Ultrasonic waves Ultrasound Audible waves

10 Ultrasound

11 ความดังกับรูปคลื่น

12

13 ตอบคำถามลงในสมุดนักเรียน (เขียนโจทย์ด้วย)
ระดับความเข้มเสียงเป็นค่าที่บอกถึงอะไร ขีดเริ่มของการได้ยินเสียงความถี่ 1000 Hz มีค่าความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงเท่าใด ขีดเริ่มของการเจ็บปวดของการได้ยินเสียงความถี่ 1000 Hz มีค่าความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงเท่าใด ระดับความเข้มเสียงที่มีค่าเป็นลบ หมายความว่าอย่างไร การป้องกันหูจากเสียงที่เป็นอันตรายสามารถทำได้อย่างไร

14 คุณภาพของเสียง

15

16 Harmornic ที่เกิดขึ้นในท่อปลายปิด/เปิด

17 ตอบคำถามลงในสมุดนักเรียน (เขียนโจทย์ด้วย)
ความถี่มูลฐาน คืออะไร ความถี่ธรรมชาติหรือความถี่สั่นพ้อง คืออะไร ฮาร์มอนิกที่ 4 มีความถี่เป็นกี่เท่าของฮาร์มอนิกมูลฐาน ค่าความถี่ฮามอนิกต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในท่อเครื่องดนตรี ขึ้นอยู่กับสิ่งใดบ้าง ความถี่มูลฐานของคลื่นเสียงที่เกิดจากท่อปลายเปิดหรือปิดที่มีค่ามากกว่ากัน หากเป่าเครื่องเล่นตนตรีแล้วปิดปากเครื่องเล่นดนตรีนั้นจะเกิดอะไรขึ้น

18 เสียงจากเครื่องเล่นดนตรีแต่ละชนิด
คุณภาพเสียง (น้ำเสียง) ขึ้นอยู่กับสิ่งใด

19 ตอบคำถามลงในสมุดนักเรียน (เขียนโจทย์ด้วย)
เสียงที่เกิดจากเครื่องเล่นดนตรีที่มีลักษณะและรูปร่างเหมือนกัน แต่ทำจากวัสดุต่างกัน มีค่าแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด นักเรียนสามารถบอกทิศทางของแหล่งกำเนิดเสียงได้ เพราะอะไร

20 ส่วนประกอบของหู

21

22 ตอบคำถามลงในสมุดนักเรียน (เขียนโจทย์ด้วย)
หูของมนุษย์มีหน้าที่อย่างไร โครงสร้างของหูแบ่งออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง แก้วหูมีหน้าที่อะไร ขี้หูมีประโยชน์อย่างไร หูชั้นกลางประกอบด้วยอะไรบ้าง กระดูกรูปใดในหูชั้นกลางที่มีขนาดเล็กที่สุดและไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั่งแต่เกิด

23 ตอบคำถามลงในสมุดนักเรียน (เขียนโจทย์ด้วย)
กระดูกต่างๆ ในหูชั้นกลางมีหน้าที่ใด เมื่อเสียงเคลื่อนที่ผ่านหูชั้นกลางแล้วจะถูกส่งผ่านไปทางใดเพื่อไปยังหูชั้นใน อวัยวะใดทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลจากการสั่นเป็นพลังงานไฟฟ้า และอยู่ในโครงสร้างหูชั้นใด อวัยวะใดช่วยในการรักษาการทรงตัวของร่างกาย โพรงส่วนกลางของอวัยวะรูปหอยโข่งเรียกว่าอะไร เซลล์รูปขนมีหน้าที่อย่างไร

24

25 ตอบคำถามลงในสมุดนักเรียน (เขียนโจทย์ด้วย)
เมื่อระดับน้ำภายในขวดทั้ง 2 ใบมีค่าใกล้เคียงกัน เสียงที่นักเรียนได้ยินจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด ระดับน้ำภายในขวด ทำให้เสียงที่นักเรียนได้ยินเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดีดกีตาร์ความถี่ 240 Hz และ 243 Hz พร้อมกัน จะเกิดความถี่บีตส์เท่าใด และได้ยินเสียงที่มีความถี่เท่าใด ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญของเรื่องเสียงเป็นผังความคิด แล้วตอบคำถามท้ายบททั้ง 11 ข้อ เป็นการบ้าน


ดาวน์โหลด ppt ซ่อมเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google