งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซ่อมเสียง. ภาพแสดงโมเลกุลของอากาศ ถูกอัดและขยาย ตามการสั่นของซ่อมเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซ่อมเสียง. ภาพแสดงโมเลกุลของอากาศ ถูกอัดและขยาย ตามการสั่นของซ่อมเสียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซ่อมเสียง

2 ภาพแสดงโมเลกุลของอากาศ ถูกอัดและขยาย ตามการสั่นของซ่อมเสียง

3

4 ภาพแสดงกราฟการกระจัดกับ ตำแหน่งคลื่นเสียง และกราฟความดันกับตำแหน่งคลื่น เสียง

5 ข้อใดถูก ข้อใดผิด เสียงเป็นคลื่นกล เสียงเป็นคลื่นตามยาว ส่วนอัดของคลื่นเสียงจะมีความดัน ของอนุภาคตัวกลางต่ำ ส่วนขยายของคลื่นเสียงจะมีความ ดันของอนุภาคตัวกลางต่ำ ซ่อมเสียงที่กางออกจะทำให้เกิด ส่วนอัดในอนุภาคของตัวกลาง

6 นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า 51 ดูตาราง 2.1 ตัวกลางที่มีความหนาแน่นมาก อัตราเร็วเสียงจะ น้อย ตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อย อัตราเร็วเสียงจะ มาก ตัวกลางที่มีสภาพยืดหยุ่น ( ค่ามอดุลัส ) มาก อัตราเร็วเสียงจะ มาก ตัวกลางที่มีสภาพยืดหยุ่น ( ค่ามอดุลัส ) น้อย อัตราเร็วเสียงจะ น้อย ตัวกลางที่มีความหนาแน่นมาก อัตราเร็วเสียงจะ น้อย ตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อย อัตราเร็วเสียงจะ มาก ตัวกลางที่มีสภาพยืดหยุ่น ( ค่ามอดุลัส ) มาก อัตราเร็วเสียงจะ มาก ตัวกลางที่มีสภาพยืดหยุ่น ( ค่ามอดุลัส ) น้อย อัตราเร็วเสียงจะ น้อย

7 อัตราเร็วเสียงในตัวกลางต่างๆ

8 ข้อใดถูก ข้อใดผิด อุณหภูมิสูง ( อากาศร้อน ) อัตราเร็ว เสียงในอากาศจะมาก อุณหภูมิต่ำ ( อากาศเย็น ) อัตราเร็ว เสียงในอากาศจะน้อย อัตราเร็วเสียงในอลูมิเนียมมีค่า มากกว่าในเหล็ก อัตราเร็วเสียงในน้ำทะเลมีค่ามากกว่า ในน้ำและปรอทตามลำดับ ปรอทมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ ทะเลและน้ำตามลำดับ อัตราส่วนระหว่าง ( ค่ามอดุลัส / ความ หนาแน่น ) ของตัวกลางใดมีค่า มากกว่า แสดงว่ามีอัตราเร็วของเสียง น้อยกว่า อุณหภูมิสูง ( อากาศร้อน ) อัตราเร็ว เสียงในอากาศจะมาก อุณหภูมิต่ำ ( อากาศเย็น ) อัตราเร็ว เสียงในอากาศจะน้อย อัตราเร็วเสียงในอลูมิเนียมมีค่า มากกว่าในเหล็ก อัตราเร็วเสียงในน้ำทะเลมีค่ามากกว่า ในน้ำและปรอทตามลำดับ ปรอทมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ ทะเลและน้ำตามลำดับ อัตราส่วนระหว่าง ( ค่ามอดุลัส / ความ หนาแน่น ) ของตัวกลางใดมีค่า มากกว่า แสดงว่ามีอัตราเร็วของเสียง น้อยกว่า

9 ความสามารถในการได้ยินของ มนุษย์และสัตว์ต่างๆ Infrasonic waves infrasound Infrasonic waves infrasound Ultrasonic waves Ultrasound Ultrasonic waves Ultrasound Audible waves

10 Ultrasound

11 ความดังกับรูปคลื่น

12

13 ตอบคำถามลงในสมุดนักเรียน ( เขียนโจทย์ด้วย ) ระดับความเข้มเสียงเป็นค่าที่บอกถึง อะไร ขีดเริ่มของการได้ยินเสียงความถี่ 1000 Hz มีค่าความเข้มเสียงและระดับ ความเข้มเสียงเท่าใด ขีดเริ่มของการเจ็บปวดของการได้ยิน เสียงความถี่ 1000 Hz มีค่าความเข้ม เสียงและระดับความเข้มเสียงเท่าใด ระดับความเข้มเสียงที่มีค่าเป็นลบ หมายความว่าอย่างไร การป้องกันหูจากเสียงที่เป็นอันตราย สามารถทำได้อย่างไร

14 คุณภาพของเสียง

15

16 Harmornic ที่เกิดขึ้นในท่อ ปลายปิด / เปิด

17 ความถี่มูลฐาน คืออะไร ความถี่ธรรมชาติหรือความถี่สั่นพ้อง คือ อะไร ฮาร์มอนิกที่ 4 มีความถี่เป็นกี่เท่าของฮาร์มอ นิกมูลฐาน ค่าความถี่ฮามอนิกต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน ท่อเครื่องดนตรี ขึ้นอยู่กับสิ่งใดบ้าง ความถี่มูลฐานของคลื่นเสียงที่เกิดจากท่อ ปลายเปิดหรือปิดที่มีค่ามากกว่ากัน หากเป่าเครื่องเล่นตนตรีแล้วปิดปากเครื่อง เล่นดนตรีนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ตอบคำถามลงในสมุดนักเรียน ( เขียนโจทย์ด้วย )

18 เสียงจากเครื่องเล่นดนตรีแต่ละ ชนิด คุณภาพเสียง ( น้ำเสียง ) ขึ้นอยู่กับสิ่ง ใด

19 เสียงที่เกิดจากเครื่องเล่นดนตรีที่มี ลักษณะและรูปร่างเหมือนกัน แต่ ทำจากวัสดุต่างกัน มีค่าแตกต่าง กันหรือไม่ เพราะเหตุใด นักเรียนสามารถบอกทิศทางของ แหล่งกำเนิดเสียงได้ เพราะอะไร ตอบคำถามลงในสมุดนักเรียน ( เขียนโจทย์ด้วย )

20 ส่วนประกอบของหู

21

22 หูของมนุษย์มีหน้าที่อย่างไร โครงสร้างของหูแบ่งออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง แก้วหูมีหน้าที่อะไร ขี้หูมีประโยชน์อย่างไร หูชั้นกลางประกอบด้วยอะไรบ้าง กระดูกรูปใดในหูชั้นกลางที่มีขนาดเล็ก ที่สุดและไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั่งแต่ เกิด ตอบคำถามลงในสมุดนักเรียน ( เขียนโจทย์ด้วย )

23 กระดูกต่างๆ ในหูชั้นกลางมีหน้าที่ใด เมื่อเสียงเคลื่อนที่ผ่านหูชั้นกลางแล้ว จะถูกส่งผ่านไปทางใดเพื่อไปยังหู ชั้นใน อวัยวะใดทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกล จากการสั่นเป็นพลังงานไฟฟ้า และอยู่ ในโครงสร้างหูชั้นใด อวัยวะใดช่วยในการรักษาการทรงตัว ของร่างกาย โพรงส่วนกลางของอวัยวะรูปหอยโข่ง เรียกว่าอะไร เซลล์รูปขนมีหน้าที่อย่างไร ตอบคำถามลงในสมุดนักเรียน ( เขียนโจทย์ด้วย )

24

25 เมื่อระดับน้ำภายในขวดทั้ง 2 ใบมีค่า ใกล้เคียงกัน เสียงที่นักเรียนได้ยินจะ เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด ระดับน้ำภายในขวด ทำให้เสียงที่ นักเรียนได้ยินเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดีดกีตาร์ความถี่ 240 Hz และ 243 Hz พร้อมกัน จะเกิดความถี่บีตส์เท่าใด และได้ยินเสียงที่มีความถี่เท่าใด ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญของเรื่อง เสียงเป็นผังความคิด แล้วตอบคำถาม ท้ายบททั้ง 11 ข้อ เป็นการบ้าน ตอบคำถามลงในสมุดนักเรียน ( เขียนโจทย์ด้วย )


ดาวน์โหลด ppt ซ่อมเสียง. ภาพแสดงโมเลกุลของอากาศ ถูกอัดและขยาย ตามการสั่นของซ่อมเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google