งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสรรพ นาม จัดทำโดย ด. ช. ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย เลขที่ 30 ด. ช. พิสรัล เลิศปัญญา โรจน์ เลขที่ 48 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสรรพ นาม จัดทำโดย ด. ช. ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย เลขที่ 30 ด. ช. พิสรัล เลิศปัญญา โรจน์ เลขที่ 48 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำสรรพ นาม จัดทำโดย ด. ช. ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย เลขที่ 30 ด. ช. พิสรัล เลิศปัญญา โรจน์ เลขที่ 48 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

3 คำสรรพนาม คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้เรียกแทน ชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ทั้งที่มีตัวตนและไม่มี ตัวตน หรือ คำที่ใช้เรียกแทนนาม คำสรรพนามแบ่งออกเป็น ๖ ชนิด คือ ๑ ) บุรุษสรรพนาม เป็นสรรพนามที่ใช้ใน การสนทนา ดังนี้ สรรพนามบุรุษที่ ๑ เช่น ฉัน ผม ข้า เรา กระผม ฯลฯ สรรพนามบุรุษที่ ๒ เช่น เธอ คุณ ท่าน ฯลฯ สรรพนามบุรุษที่ ๓ เช่น เขา มัน หล่อน ท่าน ฯลฯ

4 ๒ ) นิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามชี้เฉพาะ มีคำ ว่า นี่ นั่น โน่น และคำเหล่านี้ต้องอยู่หน้าประโยค เช่น นี่ สมุดของเธอ นั่นสนามเด็กเล่น ๓ ) ปฤจฉาสรรพนาม เป็นสรรนามที่ใช้ถาม มี คำว่าใคร อะไร ไหน อย่างไร เช่น อะไรตก ไหนปากกาของเธอ ทำไมจึงร้องไห้ ๔ ) อนิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามที่ใช้บอก ความไม่ชี้เฉพาะ คำที่ใช้ได้แก่ คำประเภทเดียวกับปฤจฉาสรรพนาม คือ ใคร อะไร ไหน อย่างไร แต่ไม่เป็นคำถาม เช่น ใครก็อ่านหนังสือ อะไรก็เอาแต่ร้องไห้ ๕ ) วิภาคสรรพนาม เป็นสรรพนามที่แสดงการ แบ่งแยก โดยแบ่งนามนั้น ออกเป็นส่วนๆ มีคำว่าต่าง บ้าง กัน เช่น ทุกคนต่างดีใจ ใครบ้างชอบ กุหลาบ ๖

5 ๖ ) ประพันธสรรพนาม เป็นสรรพนามที่ใช้ เชื่อม มีคำว่า ที่ ซึ่ง อัน เช่น ฉันชอบสุนัขที่มีลายสีขาวน้ำตาล นักเรียนที่ตั้งใจเรียนควร เอาเยี่ยงอย่าง หน้าที่ของคำสรรพนาม ๑ ) เป็นประธานของประโยค เช่น ผมกิน ข้าว เราไปตลาด ๒ ) เป็นกรรมของประโยค เช่น แม่เรียก ฉัน ครูสอนหนู ๓ ) เป็นส่วนเติมเต็มของประโยค เช่น เด็กคน นี้เหมือนคุณมาก ๔ ) เป็นคำขยาย เช่น ห้องนอนฉัน เจ้าปุย มันเห่าเสียงดังแต่เช้า ๕ ) เป็นคำเรียกขาน เช่น คุณลืมประเป๋า เธอจะกลับหรือยัง ๖ ) ทำหน้าที่เชื่อมประโยค เช่น ฉันรักคนไทย ที่รักชาติไทย ดอกไม้ซึ่งอยู่กลางบึงย่อมเย้ายวนใจ

6 เกมคำถาม สรรพนาม

7 1. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคำสรรพ นาม ก. เป็นประธาน ข. เป็นกรรม ค. เป็นส่วนเติมเต็ม ง. บอกลักษณะ ชิด พวก สัณฐาน

8 2. ข้อใดไม่จัดอยู่ในชนิดของ สรรพนาม ก. นิยมสรรพนาม ก. นิยมสรรพนาม ข. วิสามานยนาม ข. วิสามานยนาม ค. ปฤจฉาสรรพนาม ค. ปฤจฉาสรรพนาม ง. ประพันธสรรพนาม ง. ประพันธสรรพนาม

9 3. คำสรรพนามบอกความไม่ เจาะจงคือข้อใด ก. นู้น ค. ที่ ไหน ข. บ้าง ง. อัน

10 4. ข้อใดใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 ได้ถูกต้อง ก. ฉันไปเป็นเพื่อนคุณก็ ได้ ข. วันเพ็ญเธอทำการบ้าน หรือยัง ค. คุณพ่อของผมท่านไม่ อยู่บ้านครับ ง. ใต้เท้าท่านจะเดินทาง วันไหนขอรับ

11 5. ข้อใดเป็นสรรพนามชี้ระยะ ก. ใครน่ะเห็นแต่ไกล ข. นักเรียนวิ่งเล่นกัน ค. นั่นมาแต่เช้าเชียว ง. กินนี่ให้หมด ก. ใครน่ะเห็นแต่ไกล ข. นักเรียนวิ่งเล่นกัน ค. นั่นมาแต่เช้าเชียว ง. กินนี่ให้หมด

12 6.“ ฉันไม่เห็นใครขยันอย่าง เธอ ” คำที่ขีดเส้นใต้ เป็นคำสรรพนามชนิดใด ก. วิภาคสรรพนาม ข. ประพันธสรรพนาม ค. อนิยมสรรพนาม ง. ปฤจฉาสรรพนาม ก. วิภาคสรรพนาม ข. ประพันธสรรพนาม ค. อนิยมสรรพนาม ง. ปฤจฉาสรรพนาม

13 7. ข้อใดมีสรรพนามที่ใช้เชื่อม ประโยค ก. ใครแต่งเรื่องรามเกียรติ์ ข. น้ำฝนที่รองเอาไว้ใช้ดื่ม ไม่ได้ ค. เธอทำอะไรอยู่ ง. ข้อสอบวิชานี้ยากจริง ๆ ก. ใครแต่งเรื่องรามเกียรติ์ ข. น้ำฝนที่รองเอาไว้ใช้ดื่ม ไม่ได้ ค. เธอทำอะไรอยู่ ง. ข้อสอบวิชานี้ยากจริง ๆ

14 8. สรรพนามที่ใช้แทนนาม ที่ แบ่งเป็นส่วนๆ เรียกว่า อะไร ก. ประพันธสรรพนาม ข. นิยมสรรพนาม ค. วิภาคสรรพนาม ง. อนิยมสรรพนาม ก. ประพันธสรรพนาม ข. นิยมสรรพนาม ค. วิภาคสรรพนาม ง. อนิยมสรรพนาม

15 9. คำในข้อใดเป็นได้ทั้ง สรรพนามบุรุษที่ ๒ และ ๓ ก. ฉัน ค. ผม ข. คุณ ง. ท่าน ก. ฉัน ค. ผม ข. คุณ ง. ท่าน

16 10. สรรพนามในข้อใดทำ หน้าที่เป็นกรรม ก. คุณสมศักดิ์เขาไม่ค่อย ตรงเวลาเลย ข. คุณย่าท่านไม่ใคร่ได้ พักผ่อน ค. พระคุณเจ้าไปไหนมา คะ ง. คุณพ่อตีมันเสียงดัง สนั่น ก. คุณสมศักดิ์เขาไม่ค่อย ตรงเวลาเลย ข. คุณย่าท่านไม่ใคร่ได้ พักผ่อน ค. พระคุณเจ้าไปไหนมา คะ ง. คุณพ่อตีมันเสียงดัง สนั่น

17 ขอบคุณที่รับชม ครับ Thank you

18 เก่งมากครับ ถูกต้อง แล้วครับ ☺ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10

19 ผิดครับ ลอง ใหม่นะครับ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10


ดาวน์โหลด ppt คำสรรพ นาม จัดทำโดย ด. ช. ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย เลขที่ 30 ด. ช. พิสรัล เลิศปัญญา โรจน์ เลขที่ 48 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google