งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.ในสภาพปกติอะตอมของธาตุทุกชนิดมีประจุไฟฟ้าเป็น ชนิดใด ก. บวก ข. ลบ ค. กลาง ง. อะไรก็ได้ 2. วัตถุ A มีประจุบวก วัตถุ B เป็นกลาง นำลวดตัวนำเชื่อม ระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.ในสภาพปกติอะตอมของธาตุทุกชนิดมีประจุไฟฟ้าเป็น ชนิดใด ก. บวก ข. ลบ ค. กลาง ง. อะไรก็ได้ 2. วัตถุ A มีประจุบวก วัตถุ B เป็นกลาง นำลวดตัวนำเชื่อม ระหว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1.ในสภาพปกติอะตอมของธาตุทุกชนิดมีประจุไฟฟ้าเป็น ชนิดใด ก. บวก ข. ลบ ค. กลาง ง. อะไรก็ได้ 2. วัตถุ A มีประจุบวก วัตถุ B เป็นกลาง นำลวดตัวนำเชื่อม ระหว่าง A กับ B จะได้ว่า ก. ประจุบวกจาก A เคลื่อนที่ไปยัง B ข. ประจุบวกจาก B เคลื่อนที่ไปยัง A ค. ประจุลบจาก A เคลื่อนที่ไปยัง B ง. ประจุลบจาก B เคลื่อนที่ไปยัง A เฉลย ค. เฉลย ง.

3 3. เมื่อนำแท่งแก้วผิวเกลี้ยงถูกับผ้าแพรจะปรากฏว่าเกิดประจุบวกบนแท่ง แก้ว เพราะแท่งแก้ว ก. ได้รับอิเล็กตรอน ข. สูญเสียอิเล็กตรอน ค. ได้รับโปรตอน ง. สูญเสียโปรตอน 4. เมื่อนำวัตถุ ก. มาถูกับวัตถุ ข.พบว่าวัตถุ ก. มีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้น วัตถุ ก. ต้องเป็น ก. ตัวนำ ข. ฉนวน ค. กึ่งตัวนำ ง. โลหะ เฉลย ข.

4 .... กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า.... การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าไม่ใช่เป็นการ สร้างประจุขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการย้าย ประจุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เท่านั้น โดยที่ผลรวมของประจุทั้งหมดของระบบ ที่พิจารณายังเท่าเดิม ข้อสรุปนี้คือ... ฉนวนไฟฟ้า... วัตถุใดที่ได้รับการถ่ายเทอิเล็กตรอนและ อิเล็กตรอนนั้นยังคงอยู่ที่บริเวณเดิม เรียก วัตถุนั้น... ตัวนำไฟฟ้า... วัตถุใดที่ได้รับการถ่ายเทอิเล็กตรอนแล้ว อิเล็กตรอนที่ถูกถ่ายเทสามารถเคลื่อนที่ กระจายไปได้ตลอดเนื้อวัตถุโดยง่าย

5 ทำได้หลายวิธี แต่เราสามารถทำได้ ด้วยวิธีง่ายๆ 3 วิธี คือ 1. โดยการแตะ 2. โดยการถู 3. โดยการเหนี่ยวนำ

6 หลักการ ถ้านำประจุไฟฟ้า 2 ประจุวางใกล้กันใน ตัวกลางใดๆแล้วจะเกิดแรงกระทำต่อกัน จากการ ทดลองของ คูลอมบ์พบว่า 1. แรงระหว่างประจุไฟฟ้าจะแปรผกผันกับกำลังสอง ของระยะห่างระหว่างประจุไฟฟ้า ………(1) 2. แรงระหว่างประจุไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับผลคูณ ระหว่างประจุไฟฟ้า ………(2) จาก (1) และ (2) จะได้ แสดงว่า เมื่อ K แทนค่าคงที่มีค่า.. กฎของคูลอมบ์ สิ่งที่ควรเน้นเวลาคำนวณ 1. ไม่ต้องแทนเครื่องหมายของ Q1 และ Q 2 2. แรง F เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็นนิวตัน ดังนั้น จึงรวมแรง F แบบเวกเตอร์

7 ตัวอย่างที่ 1 สมมติว่าลูกพิท 2 ลูก แต่ละลูกมีประจุ 1.0 คูลอมบ์ เมื่อจุดศูนย์กลางอยู่ห่างกันเป็น 1.0 เมตร แรงระหว่างประจุที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่าใด วิธีทำ จากกฎของคูลอมบ์ F = ดังนั้น จะได้ F = 9.0 x 10 9 N F =

8


ดาวน์โหลด ppt 1.ในสภาพปกติอะตอมของธาตุทุกชนิดมีประจุไฟฟ้าเป็น ชนิดใด ก. บวก ข. ลบ ค. กลาง ง. อะไรก็ได้ 2. วัตถุ A มีประจุบวก วัตถุ B เป็นกลาง นำลวดตัวนำเชื่อม ระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google