งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 28 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 28 เมษายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 28 เมษายน 2557

2 ระบบส่งต่อ หมายถึง การส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ไปยังอีกสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล หนึ่งเพื่อให้การดูแลผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

3 การดูแล ควบคุม คุณภาพการส่งต่อผู้ป่วย ร.พ.ร.พ. หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อำนวยการรพ. ใช้งานประจำ, การรายงานผล และการ ตอบสนอง จังห วัด ผู้รับผิดชอบระบบส่งต่อ, นายแพทย์ สสจ. กำกับ, ติดตาม, ควบคุม, รายงาน ระดับ จังหวัด เขต ผู้ตรวจราชการเขต กำกับ, ติดตาม, ควบคุม, รายงาน ระดับ เขต ประเ ทศ กระทรวง, สธฉ, สพฉ, สนย, กรมการ แพทย์ ฯลฯ กำหนดนโยบาย, ตัวชี้วัด, ติดตามการ ปฏิบัติตามตัวชี้วัด

4 ระบบส่งต่อ เตรียมก่อน ส่งต่อ ต้นทาง ปลายทา ง ดูแลระหว่าง ส่งต่อ ส่งมอบ ผู้ป่วย การ ประสาน งาน ก่อน การส่ง ต่อ - โทรศัพ ท์ -FAX -Line -Faceboo k เตรียม รับส่งต่อ บริหาร จัดการ ประเมินผล ถูกต้อง เหมาะสม การประเมิน 9 ด้าน ( คน, ของ ) ปลอดภัย MM, dead case Conference

5 ระบบส่งต่อผู้ป่วยปลอดภัยไร้รอยต่อ มีผู้รับผิดชอบ ประสานงานเร็ว ข้อมูลครบถ้วน ศูนย์ ประสาน รถพยาบาล อุปกรณ์พร้อม บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีการทบทวนการดูแล ระบบ บริการการ ส่งต่อ

6 ผู้ป่วยทุกรายต้องมีการประสานงาน และเตรียมผู้ป่วยก่อนส่งต่อหรือไม่ ?

7 โครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์ส่งต่อ ระบบ พยาบาล แพทย์ ศูนย์ส่ง ต่อ วิกฤต ทั่วไ ป ซับซ้อน ใช้เวลา ใช้คน ใช้ของ จำนวน case น้อย ซับซ้อน ใช้เวลา ใช้คน ใช้ของ จำนวน case มาก

8 หน่วยงานท่านมีการบริหารจัดการระบบส่งต่ออย่างไร ? มีสถานที่ของศูนย์ส่งต่อหรือไม่ ? มีอุปกรณ์สื่อสารที่เพียงพอ ? มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำตลอด 24 ชั่วโมง ? มีแพทย์ให้คำปรึกษา ? มีเจ้าหน้าที่ IT ช่วยดูแลและแก้ปัญหา โปรแกรม ? มีผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอ ? มีระบบการทำงานชัดเจน ?

9 ตัวอย่าง บริบทโรงพยาบาลลำปาง ศูย์ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ( R, E,U ) ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยทั่วไป (U, SU,N) ทำงานร่วมกัน - จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 24 ชม. - มีพยาบาลรับผิดชอบ 2 คน, เลขาฯ 1 คน สลับ เวร เช้า บ่าย - ที่เหลือจัดพยาบาล ประสบการณ์ทำงาน > 5 ปี อยู่ตาม assignment - รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล ประเมินผล นำเสนอผู้บริหาร พัฒนาระบบ - จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน เวลาราชการ - มีพยาบาลรับผิดชอบ 2 คน - ประสานรับส่งต่อ 1 คน - ประสานส่งต่อผ่าน e-refer มหาราช 1 คน - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ รายงานผู้บริหาร

10 ประส าน แพท ย์ ประส าน ER ประส าน ward เวช ระเบี ยน ศูนย์ เปล รปภ. ศูนย์ส่ง ต่อ มีผู้ป่วยส่ง ต่อเข้า รับปรึกษา ประสานงาน ระหว่างส่ง ต่อ แก้ปัญหา รวบรวม ข้อมูลการ ส่งต่อ

11 ประส าน แพท ย์ ประส าน ER ประส าน ward เวช ระเบี ยน ศูนย์ เปล รปภ. ศูนย์ส่ง ต่อ มีผู้ป่วยส่งต่อ ออก ประสาน รพ. ปลายทาง ต่อสายให้ แพทย์คุย กับแพทย์ ประสาน พขร. เตรียมรถ เตรียม คน ของ ส่งข้อมูล ผ่าน TR พิมพ์ใบ นำส่ง รับปรึกษา ประสานงาน ระหว่างส่ง ต่อ แก้ปัญหา รวบรวม ข้อมูลการ ส่งต่อ

12 ประส าน แพท ย์ ประส าน ER ประส าน ward เวช ระเบี ยน ศูนย์ เปล รปภ. ศูนย์ส่ง ต่อ มีผู้ป่วย ส่งกลับ ประสาน รพ. ปลายทาง เช็คข้อมูล การ เดินทาง จาก TR ประสาน ward เตรียม ผู้ป่วย รับและส่ง มอบ ผู้ป่วย ส่งข้อมูล ผ่าน TR พิมพ์ใบ ส่งกลับ

13 การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย การประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย วิกฤตฉุกเฉินภายใน 30 นาที อัตราการถูกปฏิเสธการรับส่งต่อ อัตรการส่งต่อออกนอกเขต บริการ ศูนย์ ประสาน อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยในระบบ ส่งต่อ ร้อยละคุณภาพการดูแลผู้ป่วยใน ระบบส่งต่อ 9 ด้าน ระบบ บริการการ ส่งต่อ

14 คำถามที่พบบ่อย ? ใครเป็นคนบันทึกข้อมูลในระบบ ใครเป็นคนเปิดอ่านข้อมูลในระบบ การรักษาความลับผู้ป่วย ระบบปลอดภัย ? การออกเลขที่ refer ออกอย่างไร ? คำถามชวนคิด ? ถ้าเรานำระบบ IT มาช่วยในการทำงานแล้วมี ประโยชน์อย่างไร มีข้อเสียอย่างไร มีข้อจำกัดอะไร ? เมื่อ IT ล่มมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไร ? เครื่องปริ้นท์ชำรุดทำอย่างไร ?

15 แบ่งกลุ่มระดมสมองกันนะคะ สถานที่ศูนย์ส่งต่อ ? อุปกรณ์สื่อสาร ? เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ? นอกเวลาราชการ ผู้รับผิดชอบ ? มีแพทย์ให้คำปรึกษา ? IT ช่วยแก้ไขปัญหาด้าน เทคนิค มีผู้บริหารให้การสนับสนุน ? มีระบบส่งต่อ / แนวทางส่งต่อ ? การรวบรวม / วิเคราะห์ / รายงานผล ทัศนคติต่อสารสนเทศใน ระบบส่งต่อ ให้ความสำคัญกับข้อมูลการ ประสานงาน มาก / น้อย เพียงไร การเตรียมความพร้อม ล่วงหน้า การประสานงานราบรื่น การประเมินคุณภาพส่งต่อ ทัศนคติต่อสารสนเทศใน ระบบส่งต่อ ศูนย์ส่งต่อ รพ. เครือข่าย อุปกรณ์สื่อสาร ? บุคลากร ความร่วมมือ ทัศนคติต่อสารสนเทศใน ระบบส่งต่อ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 28 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google