งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง พัฒนาคุณภาพ การดูแลผู้ป่วย เบาหวานที่มีภาวะ Hypoglycemia ขณะที่นอนรักษา ในโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง พัฒนาคุณภาพ การดูแลผู้ป่วย เบาหวานที่มีภาวะ Hypoglycemia ขณะที่นอนรักษา ในโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง พัฒนาคุณภาพ การดูแลผู้ป่วย เบาหวานที่มีภาวะ Hypoglycemia ขณะที่นอนรักษา ในโรงพยาบาล

2

3  พบผู้ป่วยมีอาการ Hypoglycemia ขณะ นอนในโรงพยาบาล

4  ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดได้ดี ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน Hypoglycemia ขณะนอนรพ. ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง การสูญเสียงบประมาณในการดูแล ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการดูแล ผู้ป่วย DM ของงานผู้ป่วยใน ให้ สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ไม่ต่ำกว่า 60 mg% ขณะนอนอยู่ใน โรงพยาบาล

5

6  1. กำหนดแนวทางดูแลผู้ป่วย DM ที่มา admitted ด้วยโรคอื่น โดยให้เจาะ DTX. แรกรับและ OD พร้อมทั้งประเมินสภาพของ ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและบันทึกในใบ Record DTX  2. ประเมินภาวะโภชนาการ การ รับประทานอาหาร ของผู้ป่วยเบาหวาน ขณะนอนโรงพยาบาล และขณะให้ยาลด ระดับ น้ำตาลในเลือด  3. ประเมินอาการของระดับน้ำตาลในเลือด ต่ำ จากอาการใจสั่น คลื่นไส้ เหงื่อออกตัว เย็น มือสั่นกระสับกระส่าย สับสน และจาก ผล LAB  4. แนะนำให้ผู้ป่วยและญาติ รู้จักเฝ้าระวัง สังเกตอาการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิด ภาวะในเลือดต่ำ

7

8  เฝ้าระวังในผู้ป่วย DM ทุกรายที่รับไว้ นอนในโรงพยาบาล  อาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว ความดัน โลหิตสูง มือสั่นกระสับกระส่าย คลื่นไส้ เหงื่อออก ชา รู้สึกหิว  ผิวหนังจะเย็นและชื้น อุณหภูมิ ร่างกายต่ำ มึนงง ปวดศีรษะ ความจำ ลดลง สับสน ปฏิกิริยาตอบสนอง ลดลง ตาพร่า พูดช้า ง่วงซึม หลงลืม พฤติกรรมเปลี่ยน บางคนมีอาการ อ่อนแรงครึ่งซีกคล้ายหลอดเลือด สมอง หากอาการเป็นมากจะชักและ หมดสติได้

9  - ทารก ระดับน้ำตาลในเลือดน้อย กว่า 40 mg/dl  - เด็กและผู้ใหญ่ระดับน้ำตาลใน เลือดน้อยกว่า 60 mg/dl  เมื่อพบปัญหา ลงอุบัติการณ์ ทบทวน ในแต่ละครั้ง  - ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที ตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน Tracer และ CPG ของ โรงพยาบาลดอนเจดีย์

10

11

12  วางแผนจำหน่ายในผู้ป่วยเบาหวานที่มี ภาวะ Hypoglycemia  ค้นหาภาวะเสี่ยง พร้อมแก้ไข ร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพ  แนะนำป้องกันภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า หัวใจ  เข้าคลินิก เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี ได้แก่ ไต เท้า ตา ฮีโมโกรบิน A1C เป็นต้น  ประเมินภาวะสุขภาพจิต  ส่งต่อสู่ชุมชน ทาง HHC  แหล่งช่วยเหลือเบี้องต้น

13

14

15

16

17

18  1. นำ CQI ออกเผยแพร่ใน หอผู้ป่วยอื่นๆ  2. พัฒนาการวางแผน จำหน่ายให้เฉพาะรายบุคคล  3. พัฒนาการดูแลผู้ป่วย เบาหวานในระบบอื่นๆ

19


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง พัฒนาคุณภาพ การดูแลผู้ป่วย เบาหวานที่มีภาวะ Hypoglycemia ขณะที่นอนรักษา ในโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google