งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลโครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มะเร็งเต้านม นพ. ชลทิศ อุไรฤกษ์ กุล 3 ธ. ค. 57 จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลโครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มะเร็งเต้านม นพ. ชลทิศ อุไรฤกษ์ กุล 3 ธ. ค. 57 จังหวัดอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลโครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มะเร็งเต้านม นพ. ชลทิศ อุไรฤกษ์ กุล 3 ธ. ค. 57 จังหวัดอุบลราชธานี

2 Content การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ของโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ระบบข้อมูลของโครงการฯ และโอกาสพัฒนาใน การพัฒนาระบบข้อมูล กิจกรรมในปี 2558 และการเตรียมพร้อมกับการ ประเมินจากวิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย การเชื่อมต่อข้อมูลจาก Cancer Registery ที่ รพ. มหาราชกับผู้ที่ทำหน้าที่ Center ของ สสจ. ใน เรื่อง Breast Cancer

3 www.hpc4.go.th/director

4 การศึกษาประสิทธิผลของ BSE The Russian Federation/WHO Study (Russia 1999 –( อายุ 40-64 ปี จำนวน 120,310 ราย ) The Shanghai Study 2002 (Randomized trial of BSE in Shanghai : Final Result- (30-66 ปี จำนวน 266,064 ราย ) The Philippine Study 2006 (35-64 ปี จำนวน 404,947 ราย ) The Thailand Study 2013-2017 ( โครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (30- 70 ปี จำนวน 1.9 ล้าน )

5 การวิจารณ์ผลการศึกษา Russia & Shanghai Study – Internal validity & Consistency – Fair – External Validity – Poor ** External validity คือ ความสามารถในการขยายผล (Generalized) ไปใช้ภายนอกพื้นที่ที่ทำการศึกษา ** อ้างอิง Breast Cancer Screening PDQ® NCI Home page Philippine Study ทำ 1 ปีเลิก เนื่องจาก Loss F/U มาก ** อ้างอิง Regular SBE & CBE for early detection of Breast cancer (Review) - Cochrane

6

7 โครงการสืบสานพระราชปณิธานฯ วัตถุประสงค์ – หญิงอายุ 30-70 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ร้อยละ 80 – พบก้อนสงสัยผิดปกติ ได้รับการส่งต่อ / ตรวจยืนยัน / รักษา ร้อยละ 100 – ศึกษาประสิทธิผล BSE ผลลัพธ์ – พบก้อนมะเร็งเล็กลง (3 ปี ),Staging Early ขึ้น (5 ปี ) – อัตราตายลดลง (10 ปี )

8 สรุปแผนการดำเนินงาน 2556 ลงทะเบียน 1.9 ล้านคน 2556 ลงทะเบียน 1.9 ล้านคน 2557 BSE 1.4 ล้าน คน 9.6 ล้านครั้ง 8.7 ล้านครั้ง จริง (76%) 2557 BSE 1.4 ล้าน คน 9.6 ล้านครั้ง 8.7 ล้านครั้ง จริง (76%) 2560 Stage (1+2) เพิ่มขึ้น 2560 Stage (1+2) เพิ่มขึ้น 2558 ก่อน > 2 ซม. ลดลง 2558 ก่อน > 2 ซม. ลดลง 2565 อัตราตาย ลดลง 2565 อัตราตาย ลดลง 1. ก้อน > 2 ซ. ม. 63% 2.Stage1+2= 72% 3. พบมะเร็ง 586 ราย ปี 2556 = 23.5 ต่อแสน ของหญิง 30-70 ปีที่ลงทะเบียน 4.BSE ไม่สม่ำเสมอ เสี่ยงต่อการพบก้อน > 2 ซม.=1.9 เท่า (Significant) 5.BSE ไม่สม่ำเสมอ เสี่ยงต่อ Late Staging.=1.4 เท่า ( ไม่ significant) Preliminary Report

9

10 ระบบการบันทึกข้อมูล

11 สรุปเกี่ยวกับเรื่องระบบข้อมูล จังหวัดนครราชสีมา ใช้ สสจ. เป็น Center (Manager ระดับจังหวัด ) ในการแปลงข้อมูล Cancer Register ไปสู่ BCI และ Key ข้อมูลผ่าน Web โดย มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็น Center ในการ บันทึกข้อมูล การบันทึกผ่าน Web ในรายที่เป็น Ca breast จะใช้ รหัสสถานบริการของสถานบริการที่เป็น เป็นผู้ Register รพ. สต./ รพช. Print แบบฟอร์ม BCI มาเก็บไว้ในที่ รพ. สต./ รพช. และทำการประเมินทักษะการ BSE ว่า น่าจะ BSE แบบมีคุณภาพและสม่ำเสมอหรือไม่ รพช. จะเป็น Care manager ระดับจังหวัด ที่จะทราบ ภาพรวมของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระดับ อำเภอ

12 จะ เปลี่ยน Missing Data ให้เป็นข้อมูลที่ใช้ได้อย่างไร

13 กิจกรรมในปีงบประมาณ 2558 1. การสร้างความตระหนักให้หญิง 30-70 ปี BSE ให้ ถูกต้องสม่ำเสมอ 2. หญิง 30-70 ปี มีและใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านม ตนเอง 3. การยืนยันการ BSE ของหญิง 30-70 ปี โดย อสม เชี่ยวชาญ 4. การบันทึกข้อมูลการยืนยันจาก อสม. โดย รพ. สต / รพช /PCU 5. การจัดการ รายที่ตรวจแล้วสงสัยผิดปกติ ได้แก่ CBE,Mobile U/S,Mammogram + U/S,Dx, Rx,Refer 6. การบันทึกเวชระเบียนให้ครบถ้วน (1), Key ข้อมูล ผ่าน web ( เฉพะที่เป็น Center) 7.Update ข้อมูล BSE (1) และ มะเร็งเต้านม (2)

14 การเตรียมในส่วนของการตรวจเต้า นมด้วยตนเอง ข้อมูลหญิง 30-70 ปีในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละ สถานบริการ (a คน ) แจกสมุดบันทึกการตรวจเต้านม (b คน ) อบรม อสม. เชี่ยวชาญ กี่คน (c คน ) มีและใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมตนเอง อย่างไร และที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอ (d คน ) พบก้อนที่สงสัยผิดปกติจำนวนเท่าไร (e คน ) กลุ่มที่พบก้อนสงสัยผิดปกติได้รับการจัดการ อย่างไร เป็นมะเร็งเต้านมจำนวนกี่ราย (f คน )

15 การเตรียมตัวก่อนที่ทีมอาจารย์จุฬา จะมาประเมิน การ Complete และ Update ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านมจะพบประมาณ 23 ต่อแสนหญิง 30-70 ปี ซึ่งพบไม่มาก และต้องการข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย – กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์ม BCI ให้ครบถ้วน และเก็บไว้ที่ สถานบริการ ( รพ. สต / รพช / รพศ / รพท ต้องมีแฟ้มเก็บ แบบฟอร์ม BCI และต้องรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมกี่ราย / รายใหม่กี่ ราย / รายเก่ากี่ราย / ก้อน >2 cm กี่ราย,Stage 0,1,2,3,4 กี่ราย / ตายกี่รายในแต่ละปี ) – เช็คข้อมูลในแฟ้มว่าตรงกับข้อมูลบน Web หรือไม่ – ขอสมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เก็บไว้หน้างาน แล้วแจกเล่มใหม่ให้ ( ให้เตรียมพร้อมที่หน้างาน เพราะเดือนธันวาคม 2557 ทีม อาจารย์จุฬาจะมาประเมิน )

16 FORM_BCI

17 ข้อมูลจำเป็น (The must) 1. เลข 13 หลัก เพื่อ check ว่าอยู่ใน cohort ที่ Register หรือไม่ 2.Diagnosis เป็น breast cancer แบบใด 3. วันที่ที่ Confirm เป็นมะเร็งเต้านมเมื่อไหร่ 4. ขนาดก้อนวัดจาก U/S,Mammogram /Biopsy, 5.Staging 6. วันที่ตาย ( กรณีที่เสียชีวิต )

18

19 ศูนย์มะเร็ง จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งทุกชนิด โดยโปรแกรมของ รพ. สามารถดึงข้อมูลมะเร็งและผล Patho

20

21


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลโครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มะเร็งเต้านม นพ. ชลทิศ อุไรฤกษ์ กุล 3 ธ. ค. 57 จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google