งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ 1. นางสาวสุพรรษา ภูพวก เลขที่ 19 ม.4/4 2. นางสาววิภาดา ธนบำรุงกูล เลขที่ 25 ม.4/4 3. นางสาวอรพิชา อรุณแสงศิลป์ เลขที่ 26 ม.4/4 4. นางสาวภิญญดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ 1. นางสาวสุพรรษา ภูพวก เลขที่ 19 ม.4/4 2. นางสาววิภาดา ธนบำรุงกูล เลขที่ 25 ม.4/4 3. นางสาวอรพิชา อรุณแสงศิลป์ เลขที่ 26 ม.4/4 4. นางสาวภิญญดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ 1. นางสาวสุพรรษา ภูพวก เลขที่ 19 ม.4/4 2. นางสาววิภาดา ธนบำรุงกูล เลขที่ 25 ม.4/4 3. นางสาวอรพิชา อรุณแสงศิลป์ เลขที่ 26 ม.4/4 4. นางสาวภิญญดา นุ่นรักษา เลขที่ 41 ม.4/4

2 กฎหมายภาษีอากร

3 1. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บ ภาษี

4 1. กรมสรรพากร 2. กรมสรรพสามิต 3. กรมศุลกากร 4. กระทรวงการคลัง 5. กรมกระทรวงมหาดไทย ที่ดิน 6. 7. กรมประมง 8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9. องค์การพริหารส่วนท้องถิ่น

5 2. กรมสรรพากรจัดเก็บภาษี ประเภทใด

6 เก็บภาษีอากรตามประมวล รัษฎากร เก็บภาษีอากรตามกฎหมายอื่น เช่นอากรรังนกอีแอ่น ภาษีเงิน ได้ปิโตเลียม

7 3. กรมสรรพสามิตเก็บภาษี ประเภทใด

8 เก็บภาษีสรรพสามิต เช่นภาษีสุรา ภาษียาสูบ ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์ น้ำมัน ภาษีเครื่องดื่ม ภาษี เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาษีสนามกอล์ฟ ภาษี ไนต์คลับและดิสโก้เธค ภาษีสถาน อาบน้ำ อบตัวหรือนวด ภาษี เครื่องสำอาง ภาษีกิจการโทรคมนาคม

9 4. กรมศุลกากรจัดเก็บภาษี ประเภทใด

10 เก็บภาษีศุลกากร ได้แก่อากร ขาออก อากรขาเข้าและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

11 5. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือ ภาษีลักษณะใด

12 คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคล ทั่วไปที่มีเงินได้ตั้งแต่ 150,001 บาทขึ้นไป

13 6. การยื่นแบบภาษีทำได้อย่างไร

14 ยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขา ในกรุงเทพมหานคร อาจยื่นแบบ ทางไปรษณีย์ ยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ธนาคารพาณิชย์ไทยและสาขาที่ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือ ต่างจังหวัด

15 7. ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้จากที่ ใด

16 จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคล

17 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษี เกี่ยวกับอะไร

18 เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือ ให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ซึ่งประกอบกิจการในรูปของบุคคล ธรรมดา คณะบุคคลหรือห้าง หุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล

19 9. พระราชกฤษฎีกาได้ใช้ภาษี รายรับ ก่อนหักรายจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์

20 7 เปอร์เซ็นต์

21 10. ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษี ที่เรียกว่าเก็บจากที่ใดบ้าง

22 การธนาคาร การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ หลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิต ฟองซิเอร์ การรับประกันชีวิต การรับจำนำ การประกอบกิจการในลักษณะเดียวกับ ธนาคารพาณิชย์ การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า หรือหากำไร

23 11. กิจการใดที่ไม่ต้องเสียภาษี ธุรกิจ เฉพาะบ้าง

24 กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉพาะการให้กู้ยืม แก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น กิจการของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม กิจการรับจำนำของกระทรวง ทบวง กรม และ ราชการส่วนท้องถิ่น

25 12. ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่ป้าย อะไรบ้าง

26 ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อหรือ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบ การค้า หรือกิจการอื่นๆ เพื่อการ โฆษณาหรือเพื่อหารายได้

27 13. การยื่นแสดงรายการภาษีป้าย ยื่นได้ที่ใด

28 สำนักงานเขต เทศบาล หรือ นายอำเภอหรือสำนักงานสุขาภิบาล

29 14. การชำระภาษีป้ายชำระภายในกี่ วัน

30 ภายใน 15 วัน

31 15. ภาษีโรงเรือนและที่ดินคือ ภาษีเกี่ยวกับอะไร

32 อยู่อาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดิน ซึ่งอยู่อาศัยเองหรือให้ ผู้อื่นเช่าหรือใช้ประกอบกิจการ ต่างๆ

33 16. จะต้องชำระภาษีโรงเรือนและ ที่ดินภายในกี่วันหลังจากได้รับการ แจ้งประเมิน

34 ภายใน 30 วัน

35 17. อัตราการเสียภาษีโรงเรือน คิดเป็นเท่าไร

36 12 เศษหนึ่งส่วนสอง ของค่ารายปี

37 18. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายมี ลักษณะอย่างไร

38 ให้คำนวณหักไว้ทุกครั้งที่จ่ายเงิน ได้พึงประเมิน ในอัตราร้อยละของ ยอดเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในแต่ ละครั้ง ตามประเภทเงินได้พึง ประเมิน


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ 1. นางสาวสุพรรษา ภูพวก เลขที่ 19 ม.4/4 2. นางสาววิภาดา ธนบำรุงกูล เลขที่ 25 ม.4/4 3. นางสาวอรพิชา อรุณแสงศิลป์ เลขที่ 26 ม.4/4 4. นางสาวภิญญดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google