งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน. ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) กศน.อำเภอ/เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน. ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) กศน.อำเภอ/เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน. ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) กศน.อำเภอ/เขต

2 กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน. แนวคิดและทิศทาง 1. ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา 2. ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก น้ำหนัก ร้อยละ ๗๕ 3. ประเมินในเชิงกระบวนการ น้ำหนักร้อยละ ๒๕ 4. ประเมินทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 5. ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ ถูกต้อง เชื่อถือได้ 6. จำนวนมาตรฐานและตัวบ่งชี้ลดลง โดยให้อยู่ใน ระบบการประกันคุณภาพภายใน

3 กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน. หลักเกณฑ์การกำหนดตัวบ่งชี้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๘ กำหนดให้ สมศ. ประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่อง ๑) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละ ระดับและประเภทการศึกษา ๒) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา ๓) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ และ ๔) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

4 กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน. ข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ข้อมูลผลการดำเนินงานเฉลี่ย ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง ก่อนการประเมิน ต.1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัย รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย (1 คะแนน ) ต.5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา พื้นฐาน 2.5 คะแนน ต.8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย สถานศึกษาและต้นสังกัด คะแนนผลการประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษาย้อนหลัง 3 ปี (2.5 คะแนน )


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน. ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) กศน.อำเภอ/เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google