งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวัดผลและเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวัดผลและเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวัดผลและเมินผล

2 เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

3 วิสัยทัศ วัดผลประเมินผลด้านข้อสอบคุณภาพ มีความเทียงธรรมตามสภาพจริงเชิงประจักษ์ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ประสานประโยชน์ในทุกฝ่ายโดยปฏิบัติตามระเบียบราชการ

4 พันธกิจ ดำเนินการหาคุณภาพของข้อสอบทุกรายวิชา จัดให้บุคลากรวัดผลและประเมินผลด้วยความเที่ยงธรรมตามปฏิบัติการปฏิบัติงานจัดอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในการสอบการวิเคราะห์ข้อสอบและการประเมินผลส่งเสริมให้ครู-อาจารย์ มีการพัฒนาการเรียนการสอนปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนปฏิรูปการสอบ

5 เป้าหมาย 1. ครู-อาจารย์ทุกท่านมีการวิเคราะห์หลักสูตรทุกรายวิชา
1. ครู-อาจารย์ทุกท่านมีการวิเคราะห์หลักสูตรทุกรายวิชา 2. ครู-อาจารย์ดำเนินการจัดประเมินผลการเรียนสภาพจริง 3. ทุกแผนกวิชามีการวิเคราะห์ข้อสอบ ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ

6 หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมสนับสนุกครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลประเมินผล 2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียน 3. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนสอนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

7 หน้าที่และความรับผิดชอบ
5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน 6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วนกับแผนกวิชาชีพและรายงานผลการประเมินตามระเบียน 7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน 8. เก็บรวบรวมและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลตามระเบียบ 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

8 หน้าที่และความรับผิดชอบ
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

9 งานที่เกี่ยวข้อง 1. งานทะเบียน 2. ฝ่ายวิชาการ

10 ข้อดีของหน่วยงาน 1 เป็นกันเองกับนักศึกษาที่มาติดต่อประสานงาน
1 เป็นกันเองกับนักศึกษาที่มาติดต่อประสานงาน 2 การจัดเอกสารเป็นปัจจุบัน 3 ทำงานที่ได้รับมอบหมายทันที

11 ข้อเสียของหน่วยงาน 1 การติดต่อประสานงานไม่ชัดเจนเท่าไร
1 การติดต่อประสานงานไม่ชัดเจนเท่าไร 2 การเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบมาก 3 สภาพแวดล้อมในห้อง

12 แผนผังงานวัดผลและประเมินผล
ชื่อนักศึกษาฝึกงาน คอม เครื่องปลิ้น W4 W1 กระติก ตารางสอน คุณธรรม 8 ประการ W5 W2 โต๊ะอาจารย์ ปฏิทินงาน W6 W3 5 ส. โต๊ะอาจารย์ m1 ปรัชญา m2 โต๊ะอาจารย์ วิสัยทัศ m3 บุคลากร m4 m5 ติดต่อประสารงาน

13 The End


ดาวน์โหลด ppt งานวัดผลและเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google