งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวัดผลและ เมินผล. เจ้าหน้าที่งานวัดผล และประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวัดผลและ เมินผล. เจ้าหน้าที่งานวัดผล และประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวัดผลและ เมินผล

2 เจ้าหน้าที่งานวัดผล และประเมินผล

3 วิสัยทัศ วัดผลประเมินผลด้าน ข้อสอบคุณภาพ มีความ เทียงธรรมตามสภาพจริง เชิงประจักษ์ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประสานประโยชน์ในทุก ฝ่ายโดยปฏิบัติตาม ระเบียบราชการ

4 พันธกิจ ดำเนินการหาคุณภาพของข้อสอบ ทุกรายวิชา จัดให้บุคลากรวัดผล และประเมินผลด้วยความเที่ยงธรรม ตามปฏิบัติการปฏิบัติงานจัด อุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในการ สอบการวิเคราะห์ข้อสอบและการ ประเมินผลส่งเสริมให้ครู - อาจารย์ มีการพัฒนาการเรียนการสอนปรับ วิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนปฏิรูปการ สอบ

5 เป้าหมาย 1. ครู - อาจารย์ทุกท่านมีการวิเคราะห์ หลักสูตรทุกรายวิชา 2. ครู - อาจารย์ดำเนินการจัด ประเมินผลการเรียนสภาพจริง 3. ทุกแผนกวิชามีการวิเคราะห์ข้อสอบ ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ

6 หน้าที่และความ รับผิดชอบ 1. ส่งเสริมสนับสนุกครูและผู้สอน ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติ ตามระเบียบการวัดผลประเมินผล 2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการ สอน การวัดผลและประเมินผลใน สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียน 3. ตรวจสอบผลการให้ระดับ คะแนนก่อนสอนคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติ ผลการเรียน

7 5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติ แล้วส่งงานทะเบียน 6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วนกับแผนก วิชาชีพและรายงานผลการประเมินตาม ระเบียน 7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำ ข้อสอบมาตรฐาน 8. เก็บรวบรวมและทำลายเอกสาร หลักฐานการประเมินผลการเรียนและ เอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผล ตามระเบียบ 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผล การเรียน เทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์ หน้าที่และความ รับผิดชอบ

8 10. ประสานงานและให้ความ ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการ ปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 12. ดูแล บำรุงรักษา และ รับผิดชอบทรัพย์สินของ สถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย หน้าที่และความ รับผิดชอบ

9 งานที่เกี่ยวข้อง 1. งาน ทะเบียน 2. ฝ่าย วิชาการ

10 ข้อดีของหน่วยงาน 1 เป็นกันเองกับนักศึกษาที่มา ติดต่อประสานงาน 2 การจัดเอกสารเป็นปัจจุบัน 3 ทำงานที่ได้รับมอบหมายทันที

11 ข้อเสียของหน่วยงาน 1 การติดต่อประสานงานไม่ ชัดเจนเท่าไร 2 การเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ มาก 3 สภาพแวดล้อมในห้อง

12 ติดต่อประสาร งาน คอม กร ะติ ก เครื่องปลิ้น m5 m1 m2 m3 m4 W4 W1 W5 W6 W2 W3 บุคลา กร วิสัย ทัศ 5 ส. ปรัช ญา ปฏิทิน งาน ตารางส อน คุณธรร ม 8 ประการ ชื่อ นักศึกษ า ฝึกงาน แผนผังงานวัดผลและ ประเมินผล

13 The End


ดาวน์โหลด ppt งานวัดผลและ เมินผล. เจ้าหน้าที่งานวัดผล และประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google