งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลโครงการ.  ชื่อโครงการ  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ผู้รับผิดชอบ  ระยะดำเนินการ  สถานที่ดำเนินการ  งบประมาณ  ผลผลิต  ความสอดคล้องในเชิงยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลโครงการ.  ชื่อโครงการ  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ผู้รับผิดชอบ  ระยะดำเนินการ  สถานที่ดำเนินการ  งบประมาณ  ผลผลิต  ความสอดคล้องในเชิงยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลโครงการ

2  ชื่อโครงการ  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ผู้รับผิดชอบ  ระยะดำเนินการ  สถานที่ดำเนินการ  งบประมาณ  ผลผลิต  ความสอดคล้องในเชิงยุทธศาสตร์

3  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ผลผลิต (Output) ที่ได้จากโครงการ ( ได้ อะไรจากการจัดโครงการ )  ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการจัดโครงการ  สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของ โครงการ  แนวทางการแก้ไขปัญหา  เอกสารหลักฐานการดำเนินโครงการ ( โครง การ, แบบสอบถาม, รายงานผลการดำเนิน โครงการ )

4 ทุกหน่วยงานต้องรายงานการใช้จ่าย งบประมาณและการจัดทำโครงการ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส  ไตรมาสที่ 1 (1 ต. ค. 54 – 31 ธ. ค. 54)  ไตรมาสที่ 2 (1 ม. ค. 55 – 31 มี. ค. 55)  ไตรมาสที่ 3 (1 เม. ย. 55 – 30 มิ. ย. 55)  ไตรมาสที่ 4 (1 ก. ค. 55 – 30 ก. ย. 55)

5 1. ปกนอก ตรา มหาวิทยาลัย ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ หน่วยงาน คณะ ที่สังกัด วัน เดือน ปี 2. ปกใน - คำนำ - สารบัญ

6  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป - โครงการและกำหนดการ ( มส.1) - บันทึกขออนุญาตจัดทำโครงการ ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินโครงการ - สรุปผลการประเมินการจัดทำโครงการ - ข้อเสนอแนะ ส่วนที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพของ โครงการ - สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโครงการ ( มส.2)

7  ภาคผนวก - ภาพกิจกรรม - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ตัวอย่างแบบสอบถาม

8 ข้อปฏิบัติ โครงการ / กิจกรรม เป็นโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปี และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการประจำคณะ โครงการ / กิจกรรม เป็นโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปี และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการประจำคณะ การเปลี่ยนโครงการ / กิจกรรมต้องได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการประจำคณะ ก่อนดำเนินการอย่าง น้อย 1 เดือน การเปลี่ยนโครงการ / กิจกรรมต้องได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการประจำคณะ ก่อนดำเนินการอย่าง น้อย 1 เดือน ผู้อนุมัติโครงการ / กิจกรรม งบฯ เงินรายได้ : คณบดี / เจ้าของงบประมาณ สนับสนุน งบฯ เงินแผ่นดิน : อธิการบดี ผู้อนุมัติโครงการ / กิจกรรม งบฯ เงินรายได้ : คณบดี / เจ้าของงบประมาณ สนับสนุน งบฯ เงินแผ่นดิน : อธิการบดี


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลโครงการ.  ชื่อโครงการ  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ผู้รับผิดชอบ  ระยะดำเนินการ  สถานที่ดำเนินการ  งบประมาณ  ผลผลิต  ความสอดคล้องในเชิงยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google