งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.
การประเมินโครงการ Project Evaluation รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.

2 ขอบเขตการบรรยาย กระบวนการประเมิน ติดต่อ สอบถาม ประเภทของการประเมิน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนงาน/โครงการ หลักบริหาร การบริหารจัดการเชิงระบบ ความหมายและความสำคัญของการประเมิน ประเภทของการประเมิน กรณีตัวอย่างการวิจัยเชิงประเมิน กระบวนการประเมิน ติดต่อ สอบถาม

3 ความหมาย และความสำคัญ
เรื่องที่ 1 ความหมาย และความสำคัญ ของการประเมิน

4 ความหมายของการประเมิน
E = M + J Judgement Measurement Evaluation การประเมิน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยเกณฑ์ที่เชื่อถือได้

5 "การตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ"
การประเมินคือ "การตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ" การประเมิน คือ การรวบรวมข้อมูล จัดกระทำ และนำเสนอข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ

6 คุณค่าของการประเมิน 1. ทำให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
1. ทำให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 2. ยกระดับคุณภาพงาน/นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ลดโอกาสการสูญเปล่า/โอกาสเสี่ยง ในการทำงาน 1

7 4. ผลงานวิจัยเชิงประเมินเป็นประโยชน์ ต่อวงวิชาการ/วิชาชีพ
5. งานประเมินจะนำไปสู่ การประกันคุณภาพงานขององค์กร 4

8 ประกันคุณภาพ ประเมินและปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง สู่
ภายใต้ยุคของการแข่งขันโดยเสรี จะต้องเน้นการประกันคุณภาพบริการ/ประกันคุณภาพขององค์กร

9 3. หลักสูตร การเรียนการสอน
เป้าของการประเมิน ประเมินอะไรบ้าง 1. งานปกติ/งานประจำ 2. นโยบาย แผนงาน โครงการ 4. บุคลากร ศักยภาพของบุคคล 5. องค์กร/หน่วยงาน 3. หลักสูตร การเรียนการสอน ผลการเรียน

10 6. ประเมินชุมชน สังคม ประเทศ

11 บทบาทของการประเมิน ในอนาคต
การประเมินจะเป็นกิจกรรมปกติในทุกโครงการ ทุกงาน/ทุกโครงการจะต้องมีการสรุป/ประเมินผลเมื่อสิ้นปี ฝ่ายต่าง ๆ จะต้องสรุป/ประเมินผลการทำงานในรอบปี อย่างจริงจังมากขึ้น บุคคลจะต้องสรุปผลงานในรอบปี/รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี อย่างจริงจังมากขึ้น 3

12 อภิปรายสรุป.... การประเมินคืออะไร สำคัญอย่างไร

13 การใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชากรคืออะไร มีจำนวนมากน้อยเพียงใด เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด จำนวนมากน้อยเพียงใด การวิจัยเชิงประเมิน เน้น “กำหนดแหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน”

14 Measurement Design ตัวแปรที่มุ่งวัด เครื่องมือที่ใช้ แนวทางการเก็บ

15 Statistical Design ใช้วิธีการทางสถิติใด นำเสนอผลอย่างไร

16 นวัตกรรม หมายถึง วิธีสอน/รูปแบบการสอน/รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สื่อประกอบการสอนลักษณะต่าง ๆ โครงการพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ

17 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต/การสังเกต แบบสัมภาษณ์/การสัมภาษณ์ แบบวัดบุคลิกภาพ การสนทนากลุ่ม การประชาพิจารณ์ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google