งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การประเมิน โครงการ Project Evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การประเมิน โครงการ Project Evaluation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การประเมิน โครงการ Project Evaluation

3 ขอบเขตการบรรยาย ความหมายและความสำคัญของการประเมิน ประเภทของการประเมิน กรณีตัวอย่างการวิจัยเชิงประเมิน กระบวนการประเมิน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนงาน / โครงการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนงาน / โครงการ ติดต่อ สอบถาม ติดต่อ สอบถาม หลักบริหาร การบริหารจัดการเชิงระบบ หลักบริหาร การบริหารจัดการเชิงระบบ

4 เรื่องที่ 1

5 ความหมายของการ ประเมิน

6

7 คุณค่าของการ ประเมิน 1

8 4

9 ภายใต้ยุคของการ แข่งขันโดยเสรี จะต้องเน้นการประกัน คุณภาพบริการ / ประกัน คุณภาพขององค์กร

10 เป้าของการประเมิน 1. งานปกติ / งานประจำ 2. นโยบาย แผนงาน โครงการ 4. บุคลากร ศักยภาพของ บุคคล 5. องค์กร / หน่วยงาน

11

12 บทบาทของการประเมิน ในอนาคต การประเมินจะเป็นกิจกรรมปกติใน ทุกโครงการ ทุกงาน / ทุกโครงการ จะต้องมีการสรุป / ประเมินผลเมื่อสิ้น ปี ฝ่ายต่าง ๆ จะต้องสรุป / ประเมินผล การทำงานในรอบปี อย่างจริงจัง มากขึ้น บุคคลจะต้องสรุปผลงานในรอบปี / รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี อย่างจริงจังมากขึ้น 3

13

14 การใช้กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย ประชากรคืออะไร มีจำนวนมาก น้อยเพียงใด เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด จำนวนมากน้อยเพียงใด การวิจัยเชิงประเมิน เน้น “ กำหนดแหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ ข้อมูลในการประเมิน ”

15 Measurement Design ตัวแปรที่มุ่งวัด เครื่องมือที่ใช้ แนวทางการ เก็บ

16 Statistical Design ใช้วิธีการ ทางสถิติใด นำเสนอผล อย่างไร

17 นวัตกรรม หมายถึง วิธีสอน / รูปแบบการสอน / รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริม ประสบการณ์ สื่อประกอบการสอนลักษณะ ต่าง ๆ โครงการพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ

18 เครื่องมือเก็บ รวบรวมข้อมูล แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต / การ สังเกต แบบสัมภาษณ์ / การสัมภาษณ์ แบบวัดบุคลิกภาพ การสนทนากลุ่ม การประชาพิจารณ์ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การประเมิน โครงการ Project Evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google