งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินโรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน และคณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินโรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน และคณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินโรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน และคณะ

2 ประเด็นสำคัญในการประเมิน เป้าหมายในการประเมินคืออะไร จะประเมินอะไร ค่าพารามิเตอร์ของเครื่องประเมิน อย่างไร ใครเป็นผู้ประเมิน

3 เป้าหมายในการประเมิน เพื่อคัดกรอง การคัดกรองจะช่วยในการแยกผู้ที่มีแนวโน้ม จะป่วย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ ดังนั้น แบบประเมินเพื่อการคัดกรอง ควรต้องพิจารณา - Criterion validity - Cut off score - Sensitivity - Specificity

4 เป้าหมายในการประเมิน เพื่อวินิจฉัยและจำแนก เครื่องมือที่สามารถวินิจฉัยและจำแนกโรคซึมเศร้า นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อ นำมาใช้ทดแทน Clinical diagnostic interviews ซึ่งเครื่องมือนี้จำเป็นจะต้องมีความแม่นยำ (Accuracy) ความเที่ยง (Reliability) และความ ตรง (Validity) เนื่องจากผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยและ แยกโรคแล้วจะต้องได้รับการบำบัดรักษาและ ติดตามต่อเนื่อง

5 เป้าหมายในการประเมิน เพื่อบรรยายอาการและประเมินอาการ มีเครื่องมือหรือแบบประเมินบางชนิดที่สามารถจำแนก อาการ ความรุนแรง และวัดความถี่ของอาการ เพื่อจะให้ ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลในกลุ่มที่ได้รับการ วินิจฉัยเฉพาะ และความรุนแรงของอาการซึมเศร้า ซึ่ง พบบ่อยว่า มักจะเป็นเป้าหมายของการประเมินทั้งทาง คลินิกและการวิจัยโดยเฉพาะประเมินความสำเร็จในการ รักษา ด้วยเป้าหมายเช่นนี้ เครื่องมือที่จะนำมาใช้ความ พิจารณาในเรื่อง ความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือ เป็นสำคัญ

6 เป้าหมายในการประเมิน ทดสอบสมมุติฐานทางคลินิก และ Case formulation ในการรักษาทางสังคมจิตใจผู้ป่วย ซึมเศร้าจำเป็นต้องมี Case formulation ที่ แม่นยำ ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจสาเหตุ หน้าที่ และ ปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับอาการสำคัญของ ผู้ป่วย (Nezu 1997) ปัจจัยด้านความคิด อารมณ์ พฤติกรรม สังคมหรือทางชีววิทยา อาจเชื่อมโยง กับอาการเจ็บป่วย

7 เป้าหมายในการประเมิน เพื่อการวางแผนการรักษา เครื่องมือในการประเมินบางอย่างจะช่วยในการ วางแผนการรักษา เช่น ในการรักษาผู้ป่วยโรค ซึมเศร้าด้วย Cognitive behavioral Therapy (CBT) จะต้องมีการประเมินระบบความคิดของ ผู้ป่วยเพื่อดูว่า มี Cognitive distortion มากน้อย รุนแรงแค่ไหน โดยใช้ Automatic though questionnaire (Kendell 1989) เป็นต้น บางครั้ง ผลที่ได้สามารถคาดทำนายผลการรักษาหรือช่วย ในการเลือกวิธีการรักษา (Nezu1996)

8 จะประเมินใคร ควรเลือกแบบประเมินให้เหมาะสมกับกลุ่มที่จะ ประเมิน ในกลุ่มที่มีความแตกต่างของวัฒนธรรม และเชื้อชาติหรือภูมิภาค อาจจะต้องมีแบบ ประเมินที่พัฒนาเฉพาะ เนื่องจากมีการวิจัยที่ พบว่าการแสดงออกของภาวะซึมเศร้ามีความ แตกต่างกันในบางวัฒนธรรม (Kaiser 1998).........................................

9 ค่าพารามิเตอร์เป็นอย่างไร ค่าพารามิเตอร์หลักๆที่จะต้องพิจารณาได้แก่ ค่าความแม่นยำ (Accuracy) ค่าความเที่ยง (Reliability) ค่าความตรง (Validity) ค่าความไว (Sensitivity) ค่าความจำเพาะ (Specificity).........................................

10 ใครเป็นผู้ประเมิน Self-report measures ผู้ป่วยหรือผู้ที่ถูกประเมิน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผลที่ได้จะค่อนข้างเป็น ความคิด ความรู้สึกของผู้ตอบ ความแม่นยำอาจจะเสีย ไปบ้าง แต่มีประโยชน์ที่ใช้ง่ายและสามารถประเมินใน กลุ่มคนจำนวนมากในเวลาอันสั้น อีกทั้งประหยัด ค่าใช้จ่าย มักจะใช้ในการสำรวจหรือในกรณีที่ต้องการ ค้นหาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคซึมเศร้า Clinician-rated measures ผู้ถูกประเมินจะเป็น ผู้ตอบแบบสอบถาม จากการสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ (structural interview) ตามหัวข้อที่มีในแบบประเมิน โดยแพทย์ หรือผู้ที่ได้รับการอบรมการใช้แบบประเมิน มาอย่างดีแล้ว.........................................

11 คุณสมบัติของแบบประเมิน ความแม่นตรง ค่าความไว (Sensitivity) ความแม่นตรงของแบบ ประเมิน โดยทั่วไปแบบประเมินทางคลินิก คือ การใช้ แบบประเมินแล้วสามารถระบุคนที่ป่วยจริงได้ว่า ป่วย (True positive) และระบุคนที่ไม่ป่วยว่า ไม่ป่วย (True negative) โดยเรียกค่าที่บ่งบอกความสามารถของ เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยแยกโรคได้ถูกต้องเมื่อ เทียบกับคนที่ป่วยเป็นโรคทั้งหมดจากความเป็นจริง ค่าความจำเพาะ (Specificity) เป็นค่าที่บ่งบอก ความสามารถของเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยแยกคน ที่ไม่ป่วยได้ถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ป่วย ทั้งหมดจากความเป็นจริง.........................................

12 คุณสมบัติของแบบประเมิน ภาษาที่ใช้ในแบบวัด สำนวนภาษาที่ใช้อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนใน การวัดซึ่งจะส่งผลต่อค่าความเชื่อมั่นและความแม่นตรง ของการประเมิน เนื่องจากคนต่างวัฒนธรรมอาจมีการ ตอบสนองต่อคำบางคำต่างกัน หรือตอบสนองต่อ คำถามทางบวกและลบต่างกัน ดังนั้นการพิจารณาใช้ แบบวัดข้ามวัฒนธรรมนอกจากพิจารณาเปรียบเทียบ จุดตัดแล้ว ควรตรวจสอบสำนวนภาษาที่ใช้ให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมนั้นๆด้วย โดยการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างในการเลือกตอบเป็นรายข้อ (Iwata et al. 1998).........................................

13 คุณสมบัติของแบบประเมิน องค์ประกอบหรือมิติของแบบวัด เป็นตัวบอกว่า โครงสร้างของแบบวัดประกอบด้วยมิติ ใดบ้าง ซึ่งถ้าเราสามารถทราบองค์ประกอบของแบบวัด เราจะสามารถเลือกใช้แบบวัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ เราต้องการ แต่ที่พบว่ามักจะมีปัญหาคือ ส่วนใหญ่แล้ว การศึกษาที่วิเคราะห์ตรวจสอบองค์ประกอบในแบบวัด ต้นฉบับมักจะไม่สอดคล้องกับฉบับที่แปลเป็นไทยมาก นัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต่างทางขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภาษา ดังนั้นหากจะนำแบบวัดไปใช้โดย เลือกเพียงบางองค์ประกอบอาจทำให้ขาดความแม่น ตรงได้.........................................

14 คุณสมบัติของแบบประเมิน มาตราส่วนในการประเมิน (Response format) เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่ต้องพิจารณาอีกอย่าง หนึ่ง เนื่องจากเครื่องมือบางชนิดประเมินความบ่อย ของการเกิดอาการแตกต่างกัน.........................................

15 แบบประเมินโรคซึมเศร้าของไทย การคัดกรอง Thai Version of the Beck depression inventory (BDI) Zung self rating depression scale (SDS) Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) Thai Geriatric Depression Scale (TGDS) Thai Hospital Anxiety and Depression Scale (THADS) Health-Relate Set-Reported (HRSR) Scale: The Diagnosis Screening Test for Depression in Thai Population) แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าตัวตาย Khon Kaen University depression inventory (KKU-DI) การสร้างเครื่องมือเผ้าระวังการฆ่าตัวตายในชุมชนเขตภาคใต้ ตอนบน.........................................

16 แบบประเมินโรคซึมเศร้าของไทย การจำแนก/วินิจฉัยโรค การวินิจฉัยโรคด้วย Mini International Neuropsychiatric Interview :M.I.N.I. เพื่อบรรยายอาการและประเมินอาการ Hamilton rating scale for depression (HRSD- 17) Thai depression inventory (TDI) แบบวัดความซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย (Thai Geriatric Depression Scale) เพื่อประเมินผลลัพธ์ Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS)

17 แบบประเมินโรคซึมเศร้าของเรา ภาษาอีสาน แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม (2 Q)(2 Q) แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำถาม (9 Q)(9 Q) 2 Q แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าที่สั้นที่สุด ง่าย มีความไว ในการคัดกรองโรคซึมเศร้า 9 Q เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงในการบ่งชี้และ จำแนกความรุนแรงของโรคซึมเศร้า ที่จะเป็นประโยชน์ ในการวางแผนการรักษาและสอดคล้องกับบริบทของ วัฒนธรรมชาวอีสาน ใช้ง่าย สั้นและบุคลากรทาง สาธารณสุขสามารถนำไปใช้ในการติดตามและเฝ้าระวัง โรคซึมเศร้าได้ แบบประเมินการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตาย

18


ดาวน์โหลด ppt การประเมินโรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน และคณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google