งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Overview Existing Surveillance and Information for Actions Supawan Manosoontorn; Ph.D, MPH, Bs.C Bureau of Non-communicable Disease 26 November 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Overview Existing Surveillance and Information for Actions Supawan Manosoontorn; Ph.D, MPH, Bs.C Bureau of Non-communicable Disease 26 November 2014."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Overview Existing Surveillance and Information for Actions Supawan Manosoontorn; Ph.D, MPH, Bs.C Bureau of Non-communicable Disease 26 November 2014

2 Scope of the presentation Actions = Comprehensive Chronic Disease Prevention in ThailandActions = Comprehensive Chronic Disease Prevention in Thailand Chronic DiseaseChronic Disease –Ischemic Heart Disease –Stroke –Hypertension –Diabetes –Cancer –Injury Surveillance information system = Major supporting system for comprehensive Chronic Disease Prevention Policies in ThailandSurveillance information system = Major supporting system for comprehensive Chronic Disease Prevention Policies in Thailand Population-based / hospital-basedPopulation-based / hospital-based Registration vs health surveyRegistration vs health survey

3

4 ระบบข้อมูลที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ นำสู่การตัดสินใจ วางแผน/ โครงการ ระบบข้อมูลที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ นำสู่การตัดสินใจ วางแผน/ โครงการ Surveillance/monitoring/evaluation WHO : WHO-Stepwise

5 Data Intervention Interpretation Evaluation Data Information Intervention Analysis Dissemination Implementation Data Intervention Collection Planning Public health “data collection to action” loop GOAL: Effectively link data collection to data use Information for action GOAL: Effectively link data collection to data use Information for action

6 Comprehensive Framework of NCD Policies in Thailand Many Goals setting Many strategies Many programs Multiple intervention contexts School Workplaces Communities Health units Multiple target groups (over time and life course) Individuals Risk groups General population Multiple levels of intervention  Nation  Provinces  Communities Multiple media  Counseling  Regulation  Mass media  Taxation Research, Monitoring, Evaluation and Surveillance Coordination and Capacity GOs MOPH Other GOs Health society NGOs Interest groups Prevalence of Risk factors Morbidity & mortality Supportive environment Increase health promotion behaviors

7 การเฝ้าระวังบอกอะไรกับเรา  เข้าใจธรรมชาติวิทยาของปัญหาสุขภาพ ที่ทำการเฝ้าระวัง (การกระจายของเหตุการณ์ ตาม บุคคล เวลา สถานที่)  รู้ขนาดและความรุนแรงของปัญหาสุขภาพ  บอกแนวโน้มปัญหาสุขภาพ  เฝ้าระวัง ระบุ ตรวจจับ ปัญหา  ช่วยในการติดตาม/ประเมินโครงการ ในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรค  ช่วยในตัดสินใจ กำหนดทางเลือก เชิงนโยบาย  ช่วยในการจัดทำแผนงาน โครงการ รวมทั้งการ ระบุกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันควบคุมโรค  ให้ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถาม เพื่อการวิจัย

8 ข้อมูลที่ได้มาจากจากแหล่งที่ต่างกันระหว่าง Health Registration System VS Health Survey System (Health measurement and health interview) Health Registration System VS Health Survey System (Health measurement and health interview) คุณลักษณะของระบบฐานข้อมูล data quality, acceptability, timelines, representative (hospital base-population-base), stability, simplicity, flexibility Population based Vs Hospital based / Service based Population based Vs Hospital based / Service based

9 Main Surveillance System in Thailand Vital registration system: Death M. Of Interior NationalProvince - Coverage - reliability Hospital base registration  Inpatient  Outpatient MOPH (B. of Policy and Strategy) NationalProvince - Coverage - Utilization - Standard Health service registration > DM screen > HT screen MOPH (B. of Policy and Strategy) NationalProvince - Coverage - Reliability - Utilization - Standard

10 Main Surveillance System in Thailand (Cont.) Health survey  NHES (Biological)  BRFSS (Behavioral Risk)  Heath status NHES B.NCD, D.DC, MOPH NSO National, region National, region, province National, region 5 year 3 year 2 year Injury Surveillance B. Epidemiology, MOPH Sentinel surveillan ce - Coverage (33 hospital)

11 Comparing 3 national surveys of behavioral risk factors BRFSSNHESNSO Target populationPop. 15-74Pop.1-14, 15-59, 60+Pop.11+ Sample size1,728/province, 76 provinces (all=131,328) 31,70026,5205 HH. Study designStratefied 2-stage cluster sampling Stratefied 3-stage cluster sampling Stratefied 2-stage sampling Collecting datainterviewing using Questionnaires Physical examination and interviewing using Questionnaires interviewing using Questionnaires Sample unitindividuals households Reportnational, regional, provincial level national, regional level Frequency3-year period5-year period-every year -2-year period -4-year period DataBehavioral risk factors -smoking -alcohol -fruit&vegetable -physical activities -height,weight,waist CVD risk Ht.,DM.,cholesterol and other chronic diseases Behavioral risk factors -smoking -alcohol -fruit&vegetable -physical activities Physical exam./measure -height,weight,waist Ht.,DM.,cholesterol, etc. Behavioral risk factors -smoking -alcohol -food consumption -physical activities 15 groups of diseases

12 ข้อควรคำนึงในการใช้ข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวังทางสาธารณสุข ระเบียบวิธี / วัตถุประสงค์ / คำจำกัดความ / กลุ่มเป้าหมาย ความครบถ้วน ความครอบคลุม ความถูกต้อง ความเป็นตัวแทนประชากร ของข้อมูล มาตรวัดทางสุขภาพ ความน่าเชื่อถือของ แหล่งข้อมูล และวิธีการที่ได้ข้อมูล Standard of case definition เช่น ICD 10, ข้อคำถามมาตรฐาน ความสม่ำเสมอของการรายงานการเฝ้าระวัง เป็นข้อมูลที่นำสู่การป้องกันควบคุมโรค

13

14 ระดับ การป้องกัน ควบคุม ระดับ ปฐมภูมิ ระดับ ทุติยภูมิ ระดับ ตติยภูมิ กระบวน การเกิดโรค มีการสะสม พยาธิสภาพ ของโรค มีพยาธิสภาพ ของโรคแต่ยัง ไม่มีอาการ ป่วย ป่วยและมี ภาวะแทรกซ้ อนจากการ ป่วย เพิ่มความ ตระหนัก รับรู้ และจัดการ ตนเอง การคัดกรอง และ ดูแลกลุ่ม เสี่ยง การ รักษาพยาบา ลที่มีคุณภาพ ผลลัพธ์ลด อุบัติการณ์ การเกิดโรค ลดความชุก การเกิดโรค ลดการป่วย และ ภาวะแทรกซ้ อนจากโรค Source; Methods for chronic disease prevention and control (Ross CB., Patrick LR. And James RD. Chronic Disease Epidemiology and Control, p. 7) กระบวนการการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

15 ข้อมูลอะไรที่ใช้ในงานโรคไม่ติดต่อ  ข้อมูลตาย-ป่วย เพื่อบอก สถานะทางสุขภาพของ ประชาชน (ขนาดปัญหา-ความรุนแรง) เช่น อัตราการ ตาย-ป่วย ความชุก อุบัติการณ์  ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อบอกสาเหตุของโรคที่ เกิดจากปัจจัยพฤติกรรมสุขภาพที่สนับสนุนการเกิดโรค เช่น 3อ 2ส  ปัจจัยกำหนด เพื่อบอกปัจจัยสนับสนุนการเกิดโรค เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ  ข้อมูลสิ่งแวดล้อม เพื่อบอกปัจจัยที่เอื้อ-สนับสนุนการ เกิดโรค เช่น นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการออก กำลังกาย ความเชื่อ/ศาสนา วัฒนธรรม  ข้อมูลการใช้ / ให้บริการสุขภาพ  ข้อมูลโครงการ / ผลการดำเนินงาน  ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

16 ตัวอย่างเป้าหมายการดำเนินงานลดเสี่ยง ลดโรคหลอดเลือดสมอง Determinan t ลดจำนวนป่วย จาก HT - เพิ่มกิจกรรม สร้าง เสริมสุขภาพ - เพิ่มความรู้ / ความ ตระหนัก / - เพิ่มการ ปฏิบัติตัว Pre-clinical ลดจำนวนผู้ที่ไม่รู้ ว่า เป็น HT - ความครอบคลุม การ คัดกรอง - การเข้าถึง บริการ - ความรู้ / ความ ตระหนัก / การปฏิบัติตัว - การประเมิน ความเสี่ยง Clinical เพิ่มจำนวน pt. ที่คุม HT ได้ - คุณภาพการ รักษา - ความ ต่อเนื่อง การรักษา - ระบบการส่ง ต่อ - การเข้าถึง บริการ สถานะภาพเศรษฐกิจและสังคม / การรับรู้ตนเอง / การเข้าถึงบริการสุขภาพ Outco me ลด จำนวน การ ตาย จาก stroke ลด จำนวน การ ป่วย จาก stroke ลด จำนวน ภาวะแ ทรกซ้อ น ท. สถิติ ชีพ ท. เบียน ป่วย กลุ่ม ปกติ กลุ่ม เสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มป่วย + ภาวะแทรกซ้อน

17 ตัวอย่างการใช้ข้อมูลในการดำเนินงานลด เสี่ยงลดโรคหลอดเลือดสมอง Determin ant Prev. พฤติกร รม สุขภาพ (3 อ 2 ส ผักผลไม้ อ้วน ) % ความ ความรู้ ใน การปฏิบัติ ตัว Pre-clinical Prev. การคัด กรอง HT % ความรู้ในการ ปฏิบัติ ตัวลดปัจจัยเสี่ยง (3 อ 2 ส ผัก ผลไม้ อ้วน ) Clinical Prev. HT % พฤติกรรม การดูแล ตนเองเพื่อ ควบคุม HT % การตรวจหา ภาวะ แทรกซ้อน สถานะภาพเศรษฐกิจและสังคม / การรับรู้ตนเอง / การเข้าถึงบริการสุขภาพ Outco me ลด อัตรา ป่วย จาก stroke อัตรา ตาย จาก stroke ลด อัตรา ภาวะแ ทรกซ้อ น ท.สถิติชีพ ท.เบียนป่วย BRFSS กลุ่ม ปกติ กลุ่ม เสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มป่วย + ภาวะแทรกซ้อน

18 การใช้ประโยชน์และสิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ  ธรรมชาติวิทยาของโรคติดต่อ และ โรคไม่ติดต่อ (การกระจายของ เหตุการณ์ ตามบุคคล เวลา สถานที่)  กระบวนการการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ความแตกต่างของข้อมูลที่ได้เป็นตัวโรค และข้อมูลที่เป็นพฤติกรรม (ในระบบทะเบียน 21 แฟ้ม)  มาตรวัดทางสุขภาพ  เชิงเดี่ยว เช่น จำนวน อัตรา สัดส่วน ความชุก ค่าเฉลี่ย  เชิงซ้อน เช่น DALY  การนำเสนอผลการวิเคราะห์ และ การนำไปใช้  นำเสนอเรื่องอะไร ประเด็นวันนี้ คือ ข้อมูลและการป้องกัน  นำเสนอใคร (ผู้บริหาร นักวิชาการ ประชาชน สื่อมวลชน)  นำเสนออย่างไร (กราฟที่บอกขนาด/แนวโน้ม ตาราง บรรยาย)  นำเสนอจากข้อมูล 1 แหล่ง หรือ หลายแหล่ง  นำไปใช้อย่างไรให้ดึงดูดใจ เพื่อ ขอเงิน วางแผน ชี้กลุ่มเป้าหมาย  นำเสนอตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การอ้างอิงแหล่งข้อมูลและ ความเชื่อถือได้

19 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ ที่สำคัญ ศุภวรรณ มโนสุนทร สำนักโรคไม่ติดต่อ

20

21

22

23

24 ขอบคุณ ค่ะ Time for question (s).


ดาวน์โหลด ppt Overview Existing Surveillance and Information for Actions Supawan Manosoontorn; Ph.D, MPH, Bs.C Bureau of Non-communicable Disease 26 November 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google