งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๖ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เนต ( Computer Networks and the Internet ) ๑. ๑ อินเตอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติ ที่มีสาย ตรงเชื่อมต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๖ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เนต ( Computer Networks and the Internet ) ๑. ๑ อินเตอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติ ที่มีสาย ตรงเชื่อมต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ ๖ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เนต ( Computer Networks and the Internet ) ๑. ๑ อินเตอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติ ที่มีสาย ตรงเชื่อมต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทั่ว โลก

3 มุมมองด้านองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ จะมีการทำงานร่วมกัน ๑. อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการคำนวณ หรือ คอมพิวเตอร์ ( Computering Devices ) ๒. ลิงค์สื่อสาร ( Communication Link ) ๓. เร้าเตอร์ ( Router ) ๔. โปรโตคอล ( Protocol ) ๕. เครือข่ายของเครือข่าย ( Network of Network ) ๑. ๒ ส่วนขอบของเครือข่าย ( Network Edge ) ส่วน ขอบของเครือข่าย เป็นส่วนของโฮสต์ หรือ ระบบ ปลายทาง ( End System ) ที่ผู้ใช้ทั่วไปทำงานกับระบบ เครือข่ายนั่นเอง โดย บนโฮสต์ จะมีการทำงาน โปรแกรมแอพลิเคชั่น บนระบบเครือข่าย

4 ๑. ๓ การเข้าถึงเครือข่าย และ สื่อ กายภาพ (Access Network and Physical Media) การเข้าถึงระบบเครือข่าย สามารถ แบ่งกลุ่มออกเป็น ๓ ลักษณะคือ การเข้าถึงผ่านที่อยู่อาศัย ( Residential Access ) การเข้าถึงผ่านที่ทำงานหรือหน่วยงาน ( Institutional Access ) การเข้าถึงแบบไร้สาย ( Wireless Access )

5 ๑. ๔ แกนเครือข่าย (Network Core) แกนเครือข่าย คือ การเชื่อมโยงของกลุ่ม อุปกรณ์สวิทซ์ หรือเร้าเตอร์ และลิงค์ ที่ทำการ เชื่อมโยงระหว่างระบบปลายทาง ( End System ) โดยจะมี ลักษณะการทำงานแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ๑. เครือข่ายเซอร์กิตสวิทซ์ เครือข่ายแบบเซอร์กิตสวิทซ์ มีคุณสมบัติ ที่สำคัญคือ ทรัพยากรของระบบเครือข่าย เช่น บัฟเฟอร์ หรือ แบนด์วิทธ์ จะมีการจอง ไว้ สำหรับการติดต่อ (Call) ระหว่างระบบ ปลายทาง

6 ๒. เครือข่ายแพ็คเก็ตสวิทซ์ เครือข่ายแพ็คเก็ตสวิทซ์ มีคุณสมบัติที่ สำคัญคือ การติดต่อสื่อสารไม่มีการสร้าง เส้นทางและไม่มีการจองทรัพยากรตลอด เส้นทาง หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่าทรัพยากรบน เครือข่ายถูกใช้ร่วมกัน ๓. โครงสร้างของอินเตอร์เน็ต โครงสร้างของอินเตอร์เน็ต จะมี ลักษณะสำคัญคือ เป็นเครือข่าย ซ้อน เครือข่าย โดยมีระดับการทำงานของ เครือข่ายที่แตกต่างกัน ( Hierarchical )

7 ๑. ๕ เวลาหน่วง การสูญหาย และ ทรู พุท ( Throughput ) บนเครือข่ายแพ็คเก็ต สวิทซ์ เวลาหน่วง ( Delay ) เวลาที่แพ็คเก็ตใช้ไปในการเดินทางจากต้นทาง ไปยังปลายทาง การสูญหาย ( Loss ) การสูญหายของข้อมูลบนเครือข่ายแพ็คเก็ต สวิทซ์ จะมาจากผลที่คิว ( บัฟเฟอร์ ) เต็มทำให้แพ็ค เก็ตที่เข้ามาใหม่ถูกเร้าเตอร์ทิ้ง ( Drop ) ไป ทรูพุท ( Throughput ) การวัดประสิทธิภาพการทำงานบนระบบ เครือข่ายนั้น จะใช้ตัววัดที่สำคัญคือ ทรูพุท ซึ่งจะ เป็นการบอกถึงอัตราการส่งข้อมูลในขณะนั้น ระหว่างเครื่องส่งและเครื่องรับ มีความเร็ว เท่าใด

8 ๑. ๖ ชั้นโปรโตคอล ( Protocol Layer ) และโมเดลการบริการ ( Service Model ) การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย จะเกิดขึ้นได้มีขั้นตอนมากมาย เช่น วิธีการรับส่ง หรือการโต้ตอบระหว่าง เครื่องส่งและเครื่องรับ

9 ๑. ๗ การโจมตีบนเครือข่าย หัวข้อนี้จะพูดถึงภาพรวมของการโจมตีที่ เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย โดยแบ่งเป็น ภาพ ๒ ด้านคือ ๑. การโจมตีโดยแพร่จากมัลแวร์ ( Malware ) เข้าไปที่โฮศต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ๒. การโจมตีที่เซิฟเวอร์หรือโครงสร้าง ของระบบเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๖ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เนต ( Computer Networks and the Internet ) ๑. ๑ อินเตอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติ ที่มีสาย ตรงเชื่อมต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google