งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Relationship between growth, inequality and poverty and pro-poor growth in Thailand: 1986 – 2011 Chaleampong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Relationship between growth, inequality and poverty and pro-poor growth in Thailand: 1986 – 2011 Chaleampong."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Relationship between growth, inequality and poverty and pro-poor growth in Thailand: 1986 – 2011 Chaleampong Kongcharoen Faculty of Economics, Thammasat University 14 August 2014 1

2 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Motivation Thailand economic development in past three decades results in rapid growth in income per capita. An income distribution hardly changed over the period. Pro-poor growth may be referred as growth that benefits the poor. [Kakwani and others (2004)] The World Bank’s definition of pro-poor growth is weak. 2

3 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Objective Examine the effect of economic growth on poverty and income distribution in Thailand both in overall country and by region. The question is “whether the poor benefit from the rapid growth, i.e., is the growth pro-poor?” We further investigate the relationship between income growth, poverty and income inequality in Thailand over last three decades. 3

4 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Methodology Poverty and Income Inequality Measures –Poverty measures Headcount Index – the ratio of the poor to the total population Poverty Gap Index – the difference between the poor’s income and poverty line Squared Poverty Gap Index or Poverty Severity 4

5 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Methodology 5

6 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Methodology Poverty and Income Inequality Measures –Income Inequality Measures Gini coefficient Poverty Reduction Decomposition –Datt and Ravallion (1992) Decomposition - the change in poverty can be decomposed into growth-driven and redistribution-driven components. –Shapley Value Decomposition Approach 6

7 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Methodology 7

8 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Methodology Pro-poor Growth Index –Absolute Measures Growth Incidence Curve Rate of Pro-Poor Growth 8

9 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Methodology 9

10 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Data Uses the Socio-Economic Survey (SES) from year 1986 to 2011. The poverty line data is from the National Economic and Economic and Social Development Board (NESDB). 10

11 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Poverty and Income Inequality in Thailand, 1986 - 2011 11 Figure 2: Headcount Index สัดส่วนคนจนลดลงจาก 62% ในปี 1986 เหลือ 15% ในปี 2011 ตัวชี้วัดอื่นๆแสดงให้เห็น ว่าสถานการณ์ความ ยากจนของไทยดีขึ้น

12 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Poverty and Income Inequality in Thailand, 1986 - 2011 12 Figure 3: Headcount Index by Regions Figure 4: Poverty Gap by Regions เมื่อพิจารณาแยกภูมิภาค แนวโน้มของตัวชี้วัดความยากจนมีทิศทางดีขึ้น ความแตกต่างระหว่างภูมิภาค โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนคนจนสูง

13 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Poverty and Income Inequality in Thailand, 1986 - 2011 13 Figure 5: Gini Coefficient and Headcount Index, whole kingdom, 1986 – 2011 ช่วงระหว่างปี 1986 ถึง 2011 ค่าสัมประสิทธิ์จินี่ ของประเทศไม่ได้มี ความแตกต่างอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ

14 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Poverty and Income Inequality in Thailand, 1986 - 2011 14 Figure 6: Gini coefficient by Regions, 1986 – 2011 เมื่อพิจารณาแยกตาม ภูมิภาค ภาคกลางมีแนวโน้ม ดีขึ้น ในขณะที่กรุงเทพมี การกระจายรายได้ที่ ไม่เท่าเทียมกันมาก ขึ้น

15 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Poverty Decomposition 15 ช่วงระหว่างปี 1986 ถึง 1996 สัดส่วนคนยากจน ลดลง 23.5% โดยเป็นผล จากการเจริญเติบโต 25% ในขณะที่การกระจายรายได้ ที่แย่ลงส่งผลเพิ่มสัดส่วน คนจน ช่วงปี 2006 ถึง 2011 การ ลดความยากจนมาจาก ปัจจัยทั้งสองเท่าๆกัน

16 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Poverty Decomposition, by Regions 16 เมื่อพิจารณาแยกตาม ภูมิภาค ปัจจัยด้านการ เจริญเติบโตยังเป็นปัจจัย หลักในการลดความ ยากจนของไทย

17 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Pro-poor Growth 17 ระหว่างปี 1986 ถึง 2011 ค่าเฉลี่ยของรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 215% ในขณะที่รายได้ ของคนจนเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 72% เมื่อพิจารณาดัชนีของ Kakwani and Parnia พบว่า PPGI จาก headcount index มีค่า เท่ากับ 1.11 แสดงว่าการเจริญเติบโตมีลักษณะ pro-poor

18 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Pro-poor Growth 18 เมื่อพิจารณาแยก เป็นรายภูมิภาค พบว่า PPGI > 1 สำหรับ ทุกภูมิภาคยกเว้น กรุงเทพ

19 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Relationship among Growth, Poverty and Income Distribution 19 ใช้ข้อมูล panel data โดยที่ให้ภูมิภาคเป็น cross-sectional unit พบความสัมพันธ์เชิงผกผันระหว่างรายได้เฉลี่ยกับความยากจน แต่รายได้ไม่ได้มี ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการกระจายรายได้ ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง GINI กับตัวชี้วัดความยากจน

20 THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Conclusion Poverty measures have been improved over time corresponding with the economic growth. Income distribution hardly changed over the period. The growth is pro-poor for every region except Bangkok. The estimation results show that there is the negative relationship between income and poverty but no relationship with income inequality. 20


ดาวน์โหลด ppt THAMMASAT UNIVERSITY Faculty of Economics Relationship between growth, inequality and poverty and pro-poor growth in Thailand: 1986 – 2011 Chaleampong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google